gündeminiz
Image
Celil Cengiz ?olak

Vatanda?, d?vizin d?? g??lerin ve ABD?nin y?kseltti?ine inanm?yor !

gündeminiz

Türk ekonomisi uçuyor… Ekonomide Avrupa lideriyiz söylemleri ile 16 y?l? geride b?rakan iktidara vatanda??n güveni kalmad??? için dolar?n 10 lira olaca?? iddias? toplumda her geçen gün biraz daha yayg?nla??yor.

….

Toplumu döviz manya??, at yar??? tahminleri yapar  haline getiren kim?

 …

Vatanda?, tahmin yapmakta hakl? m? derseniz,   dolar 3-4-5, bu günler de ise 7 liraya yakla?t?.

….

 Ekonomide güvenini kaybeden iktidar?n, dövizin yükseli?inin, ABD ve d?? güçlerin oldu?una inanm?yor olmas?n?n yan? s?ra, ?ktidar yetkililerinin  dolar?n yükseli?ini tiye almas? ise  toplumda ayr? bir güvensizlik yarat?yor.

…..

Dolar?n bir kuru? yükselmesinin Türkiye’ye maliyetinin 41 milyar lira oldu?unu dü?ünmeyen AKP’li Mahir Ünal dolar 3 kuru? artm?? Türkiye batacak m? diyebiliyor?…

….

Kendisinin,  çocuklar?n?n gelece?ini dü?ünmeyen, ald??? bir dolar bile ülkesine ihanet etti?ini bilmeyen veya i?ine öyle gelen  bir güruh dolar art???na sevinirken, toplumun bir k?sm? da benim dolar?m yok bana ne hale geldiyse…!

….

Üretmeden hala tüketmeye devam edersek, Yiyecek ekmek bulamayaca??m?z günler çok uzak de?il.

….

Dolar patlam??, Türkiye fiilen gümlemi?, art?k haber bile olmuyor.

 

Durum böyleyken,  AKP iktidar? yap?lmakta olan Çaml?ca  Camisi’ne 2 ton alt?n harcand??? iddia ediliyor,   Türkiye  Malezya’n?n IMF borcunu üstleniyor!...

 

….

?ayet, vatanda?lar?n dedi?i gibi dolar?n 10 lira olmas? halinde Türk ekenomisinin halini  dü?ünmek bile istemiyorum.

 

Türkiye’yi  tar?m ve g?da da yüzde 85 dövize ba??ml? hale getiren  bugünkü iktidar,  kamu oyunda kendisini hakl? ç?karmak için bir dü?man yaratmas? gerekiyordu onu da papaz, ABD masala ile yaratt? toplumdaki dü?ünce böyle…

….

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif ?ener; “AKP iktidar?n?n ABD ve ?srail ile gizli anla?malar?n?n devam etti?ini iddia ederken,  dövizi d?? güçlerin yükseltti?ine inanm?yor”

16 y?ld?r tek ba??na iktidar olan Cumhurba?kan? Erdo?an, Ülkenin içinde bulundu?u duruma  “Ekonomik Sava?” diyor!

Ülkeyi ekonomik sava? durumuna getiren kim diye sormazlar m??

….


Dövizi d?? güçlerin yükseltti?ine inanmayan Muharrem ?nce , ?ktidara  "B?rak?n ?u d?? güçler palavralar?n?” diyor

….

 

Devasa holdingler banka kap?lar?nda yap?land?rma pe?inde.

 

Yüzlerce ?irket fiilen bat?k ama aç?klanm?yor.

 

?yi e?itimli ve dolar milyoneri olan on küsür bin Türk, ülkeyi terk etti.

….

Osmanl? ?mparatorlu’?unun çökü?ünü okumayan, ara?t?rmayanlar   Türkiye’nin ekonomik olarak hangi durumda oldu?unu bilemezler.

 

Türkiye’nin iki büyüklü?ünde topra?? ?ngiliz Borsa’s?nda kaybeden ,  bugün oldu?u gibi  Ba?dat Tren yolunu 99 y?ll???na Yap-??let Devret sistemi ile Almanlara veren ikinci Abdülhamit Tahttan neden indirilmi?tir?

….

Yeniça?  Gazetesi Yazar? Prof:DR. Esfender KORKMAZ, “döviz kuruna neden müdahale edilmiyor" kö?e yaz?s?nda, Bankalarda özel ki?ilere Çünkü güven yok. Hükümetin niyeti her gün daha iyi anla??l?yor. Seçim öncesinde cari aç?k sorununu çözeceklerini söylediler. Ö?le görünüyor ki kur art??? ile cari aç??? çözeceklerini dü?ünüyorlar. Bugünkü iktidar, kur art??? ile ithalat?n azalaca??n?, ihracat?n artaca??n? dü?ünüyor olabilir.

 

Dövizdeki yang?n?n?,  döviz rezervinin 21 Milyar dolara gerilemi? Merkez Bankas? m? söndürecek?

Üretmeden, tüketerek borcu borçla kapatmak nereye kadar?

 

Özet olarak: Ya?l?s? genci seferberlik ilan ederek üretmeliyiz. ?ktidarlar gelip, gider kal?c? olan vatand?r. Gün, omuz omuza verip ülkeyi bu ekonomik krizden nas?l kurtarabiliriz olmal?d?r.

0 Yorum