gündeminiz
Image
Funda Ayla

Mai ?Mai?Masmavi?

gündeminiz

Renklerin gücü ad?na böyle bir yaz? yazay?m dedim. Renklerin insan psikolojisindeki etkilerini hemen hemen herkes biliyordur. Görsel ileti?im arac? oldu?unu da bilmeyen yoktur. Duyulara hitap etti?i için sezgisel kararlar almaya yard?mc? oldu?unu da bilenler bilir.
Yine de k?sa bir an?msatma yapal?m. Mesela turuncu veya portakal
rengi; yüksek frekansa sahip renklerden biridir, insan zihnini açar.
Denizin mavisi kararl? ve güvenilir bir renktir. ?leti?im yönü
kuvvetlidir, insana huzur ve dinginlik verir…vs..vs…

Renklere insanlar?n verdi?i tepkiler, biyolojik, fizyolojik,
psikolojik, sosyal ve kültürel etkilerin kar???m? sonucunda olu?tu?u
gibi kültürden kültüre farkl?l?klar da gösterebilmektedir.
Benim en sevdi?im renkler s?ras?yla Turkuaz, Mavi ve Ye?ildir. Bununla
birlikte,  ev tasar?mlar?nda mavi ve beyaz?n olu?turdu?u kombinler en
çok ho?uma gidenler aras?ndad?r.

Bu i?lerden anlayan bir büyü?ümüz; mavi ileti?im, beyaz ise safl?k,
temizlik ve güvenilirlik rengi olmas? nedeniyle ev tasar?m?nda sana
huzur ve dinginlik vermesi normaldir, dedi.

Asl?nda Akdeniz mimarisinde bu renklerin s?k s?k kullan?ld???n?
görürüz. Ancak renklerin anlamlar? farkl? olabiliyormu?. Hiç akl?n?za
geldi mi, neden kap?lar ve pencereler mavi renge boyan?yor.

?nsanlara mavi huzur verirken, Akreplere “ate?” olarak geldi?i için
korku yarat?rm??. Bu nedenle, göz ta?? denilen ta?tan elde edilen bir
boya ile bütün pencere ve kap? kenarlar?ndaki söve ta?lar? çivit
mavisine boyan?rm??. Evlerde beyaz boyan?n tercih edilmesinin nedeni
de s?cak havalarda daha serin olmas?n? sa?lamas?ym??

Yine “y?lan otu” denilen bir ot da y?lan gelmesin diye evlerin belirli
yerlerine as?l?rm??. Pencerelerin önlerindeki bölmelere ise
fesle?enlerin dizilmesinin nedeni; eskiden ah?ap kepenkler aç?ld???nda
sineklerin içeriye girmesini engellemesi için. ?imdilerde de
bahçelerde rahat oturabilmek için fesle?enler s?ralan?yor.

Bahsetti?im evlerin neredeki evler oldu?unu anlad?n?z.

Günümüzde, eski Bodrum evlerine benzer evlerin daha fazla ra?bet
gördü?ü söyleniyor. Bunun nedeni ise; araziden ç?kar?lan “andezit
ta??’n?n kullan?lmas?. Çünkü bu ta?’? kesmek için ekipman olarak
sadece, murç ve çekiç yeterliymi?. Sonuçta da el i?i yap?lar?n ortaya
ç?kmas?, tercih edilir olmas?n? sa?l?yormu?.

Bodrumda; tek katl?, düz daml?, tek odal? ve iki dar ucunda ocaklar?
bulunan geleneksel yap?n?n yan? s?ra “musand?ral?”, “sak?z tipi”, ve
“kule tipi” isimli tarzlarda var.

Yatma yerleri üst katta olan, alt k?s?mda ah?rlar?n bulundu?u, ev
bölmelerinin duvarla de?il, ah?ap dolaplarla ayr?ld??? ev tipine
“musand?ral?” deniyor.


Sak?z tipi,  ad?n? Sak?z adas?ndan alan, iki katl? evlere deniyor.
Kule tipi ad?n? alan evler ise ilçede en az görülen ev tipi oluyor.

Konumuz renklerdi ama bir anda renklerin insanlara
hissettirdiklerinden, hayvanlara hissettirdiklerine ve ev stillerine
geçtik.

Yap?lan istatistiklere göre,  insanlar?n en çok mavi rengi
sevdiklerini, bunu k?rm?z? ve ye?ilin takip etti?ini söyleyebiliriz.
Erkeklerin tercihi ye?il, deniz mavisi, turuncu ve koyu mor,
kad?nlar?n  ise firuze ye?ili, aç?k mavi, pembe gibi aç?k-uçuk renkler
oluyormu?.


Çocuklara gelince; mavi, k?rm?z?, ye?il, sar? ve turuncu gibi canl?
renkleri daha çok seviyorlarm??.


Oldukça eski zamanlardan itibaren dini duygu ve sezgisel anlay???n
sembolü olarak kabul gören mavi rengi, en yüksek seviyede “Üçüncü
Göz’le” ili?kilendiriliyor. Yarat?c?l?k, ilham ve zeka’n?n daha yüksek
formsal titre?imi ile ili?kili olan mavi renk, “?ifac?n?n” ilk
görebildi?i renklerden biridir.


Sigmund Freud maviyi okyanussal, sakin diye niteler. Faber Birren ise
tansiyonu dü?ürdü?ünü söyler. Araplar ise mavi ta?lar?n ve firuzenin
kan?n ak???n? yava?latt???na inan?rlar.


Yatak odas?, banyo ve çal??ma odas? için ideal renk oldu?u söylenir.
Sinir sistemi bozuklu?una da bire bir iyi geldi?i, bundan dolay?
s?k?nt?l? oldu?umuz zamanlarda denizi ya da gölü seyretmemizin
yat??mam?z? ve sakinle?memizi sa?lad??? söylenir.


Maviyi sevenlerin genellikle romantik ve duygusal bir ki?ili?e sahip
olduklar? bilinir. Ayr?ca mavi; bo?az çakra üzerinde ifade hakk?m?z?
ve dü?ünce duygular?m?z? aktarabilmemizi sergiler. Renk koyula?t?kça
Üçüncü Göz çakra üzerinde gerçekleri görebilmemizi sa?lar. Bir
hat?rlatma; Nazar boncu?u da mavi ta?l?d?r.


Son söz;  eviniz bahçe kat?ysa ve akrep gibi hayvanlar?n evinize
girmesini istemiyorsan?z, tüm önlemlerin yan? s?ra sa?da solda mavi
objeler de bulundurun.
Mavili günleriniz olsun.


Funda Ayla

0 Yorum