gündeminiz
Image
Celil Cengiz ?olak

Fetullah G?len ?ld?r?lm?? ise...

gündeminiz

1999 y?l?ndan bu tarafa ABD'de ya?ayan, hain 15 Temmuz  Darbe giri?iminin bir numaral?s? olarak bilinen Fetullah Gülen,  Öldürülmü?...! Kim öldürdü? FBI taraf?ndan çok s?k? korunan birisi nas?l öldürülenebilir?  Devlet bu konuda neden  resmi aç?klama yapmaz?

 

15 Temmuz hain darbe giri?imini, ABD ve Avrupa ülkeleri Gülen'in yapt???na dair inand?r?c? kan?tlar?n olmad???n? iddia ederken Gülen, öldürülmekle susturuldu mu?

Hain darbe giri?imini yapt??? iddia edilen Gülen’in  ard?ndan iki y?l geçmesine ra?men, neden Türk yarg?s?na teslim edilmedi?

 

?ddiaya göre, öldürülen Gülen  ABD'de neden Yahudi mezarl???na defnedilsin?

Gülen'in cenazesi neden Türkiye'ye getirilmedi?

?leride bir gün  aradan iki y?l geçmesine ra?men bir türlü yakalanamayan, Adil Öksüz, Zekeriya ÖZ'ünde öldürüldü?ü haberini duyarsak ?a??rmay?n.

Gerçeklerin çok kötü bir özelli?i vard?r, bir gün gerçekler ortaya ç?kar.

Di?er bir soru ise, ?lahiyatç?  Türk kamuoyunda önemli bir yeri olan Ak?it Hoca'n?n  Gülen'in öldürüldü?ünü  iddia etmesine ra?men devlet yetkililerinden  ilgili resmi bir aç?klama yap?lmamas? dü?ündürücü de?il mi?

Prof titri, olan  Ak?it Hoca,  böyle bir iddia da bulunduysa,  iddias?n? belgelerle kan?tlamak zoruda de?il midir?

 

Haber ise ?öyle;

Bomba ?ddia! Fethullah Gülen Öldü...

 A??klama: g?ndeminiz

?lahiyatç? Prof. Dr. Cevat Ak?it, Fetullah Gülen'in öldü?ünü iddia etti. Ak?it, Gülen'in cenazesinin Yahudi mezarl???na gömüldü?ünü öne sürdü. 

 

 ?lahiyatç? Prof. Dr. Cevat Ak?it, Fetullah Gülen ile ilgili ?ok bir iddiada bulundu. Ak?it FETÖ lideri Fetullah Gülen'in öldü?ünü, cesedinin ise Yahudi mezarl???na gömüldü?ünü söyledi. Ak?it, "Gizli ?eyleri söyletiyorsun bana... FETO öldürüldü, sa? de?il. Ya?am?yor ?u anda Yahudi mezarl???nda mezar? da... " dedi. 


"ÖLDÜ?Ü YER NEW JERSEY'DE" 
Super Haber'e konu?an Cevat Ak?it, ?u iddialarda bulundu: "Yoksa bizim polis onu getirecekti Türkiye'ye, ?imdi onun öldü?ünü biliyor bizim polislerimiz. Burada papaz var ya bir tane 'onu vermezseniz biz de bunu vermeyece?iz' diyorlar. Öldürdüler onu, çoktan öldü. Öldü?ü yeri de biliyorum ben; New Jersey'de...

 

Yahudi mezarl???nda gömüldü. ?stihbaratta adam?n var m?, özel konu?abilece?in adam varsa sorabilirsin. Yok oldu gitti."


 AK??T FETÖ TARAFINDAN TEHD?T ED?L?YORDU
 Fetullah Gülen ile yapt??? mücadeleler ile tan?nan bir isim olan Ak?it geçti?imiz günlerde, FETÖ taraf?ndan öldürülmek istendi?ini aç?klam??t?. 


KANSER OLDU?U ?DD?A ED?LM??T? Bir süre önce örgüte yak?n kaynaklar taraf?ndan Fetullah Gülen'in kanser oldu?u yönünde iddialar ortaya at?lm??t?.

 

 

 

0 Yorum