gündeminiz
Image
Celil Cengiz ?olak

AKParti'ye oy veren se?menleri ellerim k?zar?nc?ya kadar alk??l?yor ve kutluyorum. Neden mi"

gündeminiz

Dünyan?n en önde siyaset mühendisleri aylarca, günlerce çal??sa ba?aramazlard?. Ama AKP'ye oy veren seçmenler bunu ba?ard?. Nas?l m? ba?ard? derseniz? 16 y?lda ülke ekonomisini nas?l iflas noktas?na getirdiysen, ülkeyi öyle kurtar dedi. Bu nedenle, AKP’ye oy verenleri kutluyor ve alk??l?yorum.

 

AKParti seçmeni bilinçli veya bilinçsiz oy tercihlerini tere ya?dan k?l çeker gibi ve  siyaset mühendisli?i yaparak  AKparti ve Erdo?an dediler.  Muhalefet isteseydi bu kadar ba?ar?l? olamazd?.

Benim akl?ma tak?lan, genel seçimlere 16 ay gibi süre varken, tek ba??na iktidar, OHAL, Kanun Hükmünde Kararname ile her istedi?ini yapabilecek güç ve yetki de olan  AKP iktidar? neden  erken seçime gitti?

 

Çünkü, gitmek zorundayd?. Ekonomik olarak ülke iflas noktas?na gelmi?ti.  Ülkenin milli varl?klar?n? faiz lobilerine ipotek  etmesine  ra?men  borç bulam?yor.

 

Neden faiz lobileri AKP'nin iktidar olmas?na çok sevindi?

 

Londra faiz lobisi, ?imdiden iktidara, ekonominin ba??na  ?ngiliz vatanda?? Mehmet ?im?ek ve A?bal getirilsin talimatlar?n? ?imdiden vermeye ba?lad?.

 

Büyük Ortado?u Projesi t?k?r t?k?r devam ediyor. ABD, ?srail Erdo?an'? tebrik yar???nda...

….

Pensilvanya’ya gidip FETÖ eleba?? Fetullah Gülen ile foto?raf çektiren ve namaz k?lan 12 AKP Milletvekilinden, aday gösterilen 5 isim yeniden milletvekili seçildi. Aksaray Milletvekili ?lknur ?nceöz, Aksaray’dan, AKP Burdur Milletvekili Bayram Özçelik Burdur’dan, AKP Siirt eski Milletvekili Osman Ören, Siirt'ten milletvekili oldu. AKP Genel Ba?kan Yard?mc?s? ve Bitlis Milletvekili Vedat Demiröz ise ?stanbul milletvekili seçildi. Kayseri Milletvekili ?smail Tamer de ayn? ilden vekil oldu..

Bu nas?l FETÖ ile mücadele diye sormak hakk?m?z de?il mi?

Akli selim dü?ünen hangi insan AKP, FETÖ ile mücadele ediyor diyebilir mi?

 

Seçmen, Erdo?an'?n yaratt??? ekonomi enkaz?n?  oylar? ile  bu ülkeyi iflas noktas?na sen getirdin sen çözüm bul, bomba patlarsa senin elinde patlas?n demek istemi? olmuyor mu?

 

Bu y?l , ötelenmeyen, yani vadesi dolan 241 milyar dolar d?? borç  ödemesi...

Her y?l  zorunlu yap?lmas? gereken 250 milyar dolarl?k ithalat?na kar??l?k ihracat ise 160 milyar dolar civar?ndayken...

 …..

AKP 16 y?lda  ne var ne yok kamu kurulu?lar?n?  yok pahas?na satt?.  Yunan i?gali alt?ndaki Ege’deki 18 Türk adas?, sat?ld? m? verildi mi belli de?il?

En son, ?zmir’e ba?l? bir ada, in?aat kar??l???nda Almanlara verildi?i iddia ediliyor.

Döviz kurlar? durdurulam?yor, seçim öncesi 4.57 civar?nda olan dolar, 4.75’leri geçti. Böyle giderse, y?l sonuna kadar psikolojik s?n?r olan 5 liray? geçerse dolar? kimse durduramaz.

…..

Ha benim dolar?m yok,  dolar?n yükselmesinden bana ne diyenler, unutmas?n ki bir dolar?n art??? Türkiye’ye maliyeti 41 milyar Türk liras?d?r.

Dolar?n yükselmesi ile bir litre benzinin, mazotun fiyat?n? dü?ünmek bile  istemiyorum.

 …..

S?k? durun, 2019 yerel seçimi erkene al?nabilir, Sonbahar'da yine sand?k ba??na gidersek ?a??rmay?n.

…..

Durun bakal?m daha... film yeni ba?l?yor. Ertelenen zamlar yolda.

Özet olarak, AKParti seçmeni bilerek veya bilmeyerek Erdo?an’? ekonomik krizle ba? ba?a b?rakt?.

0 Yorum