gündeminiz
Image
Nihal Tu?ba ?zay

Oyunuzu kullan?n !

gündeminiz


Sabah? heyecanla bekliyorum ... ?lk i?im erkenden oyumu vermek olacak ... Ve sonras?nda da seçimleri an be an takip edece?im ! Sand?klarda görevli arkada?lar? ziyaret edece?im .. Kumanya ihtiyac? olanlar bana ula?abilirler ... Elimden geldi?i kadar ula?t?raca??m ... Cumhuriyetime, de?erlerime, ülkemin ba??ms?zl?k ve bölünmezli?ine, halklar?n karde?li?ine, üretime, eme?e, sanata, bilime, insanca bir yurtta? bir birey olarak sahip ç?kaca??m !

Nihal Tu?ba ÖZAY

0 Yorum