gündeminiz
Image
Celil Cengiz ?olak

?lkenin, milletin, gelece?i, vebal alt?nda kalmamak i?in AKParti'ye oy vermeyece?im

gündeminiz

Türkiye'nin köklü cemaat üyesi, 24 Haziran'da, ülkemizin, milletin, gelece?i, vebal alt?nda kalmamak, Allah’a kar?? gelmemek için  Akparti'ye oy vermeyece?im ve verdirmeyece?im. Ülke ekonomik olarak yang?n yeri, hiç kimse önünü göremiyor. AKP ve Erdo?an'a  oy vermenin vatana, millete ihanet oldu?unu göremeyecek kadar haa?a Allah’? inkar edecek derecede devam diyorlarsa vebal onlar?n.

….

Cemaat üyesi, okuyan, ara?t?ran, sorgulayan, dini,  entellektüel olan bir akrabam beni telefonla arad?. Hal hat?r sorduktan sonra, önümüzdeki seçimler hakk?nda görü?ümü sordu.  Yorum yapmayaca??m. Kö?e yaz?lar?m? okuyorsan  anlars?n dedim.

 

Abi, sürekli senin yaz?lar?n? okuyorum.  Son yaz?n her ?eyi anlat?yor. Tabi anlayana.  Kö?e yaz?nda, “Yeri gö?ü yaradan Allah-ü Teala, Allah-ü teala,  TEBL?GATI PEYGAMBER’e,  ÖLÜMÜ AZRA?L’e,  KIYAMET?  ?SRAF?L’e, DO?AYI M?KA?L’e  verirken, siz oylar?nzla yetkiyi  tek adam Erdo?an’a  verecek olman?z Allah’a kar?? gelmek  de?il midir? diyorsun daha ne diyeceksin bu millete.

 

-Senin bu kö?e  yaz?n? okuyan,  Müslüman olan, Allah’?n varl???na birli?ine ayetlerine inan  hiç bir insan  Erdo?an ve AKP'ye oy vermez.

 

Abi,  tüyü bitmemi? yetimin, milletin, vatan?n gelece?ini dü?ünerek ve vebal alt?nda kalmamak için Saadet Partisi ve Karamollao?lu'na oyumu verece?im ve verdirece?im.

 

C.Ç: E, sizin cemaat AKP'yi destekleyece?inin aç?klamas?na ra?men mi AKP'ye oy vermeyecek misin? Bizim cemaat,  vatan?n, milletinin gelece?ini kendi ç?karlar?n?n üstünde tutan, okuyan, ara?t?ran, sorgulayand?r.  Ülkenin gelece?inin tehlike oldu?unu bilmesine ra?men AKP’ye  destek verece?ini zannetmiyorum.  Cemaat, destek verece?iz gibi bir aç?klama yapd?ysa, iktidar?n bask?s? ve  korkusundand?r.

Abi senden bir ricam var,  sen benim hangi cemaatten oldu?umu biliyorsun. Kö?e yaz?nda cemaat ismini vermezsen çok iyi olur. Beni ve cemaati zora sokars?n.

C.Ç: Peki ye?enim söz  cemaatin ismini vermem.

 

....

Di?er bir ayn? cemaat üyesi benden ya? olarak büyük, cemaatin okullar?nda  okumu? abi dedi?im bir tan?d???m telefonla arad?. Gündem yine seçim.  Ülkenin geldi?i noktadan ?ikayet ediyor.  Cumhuriyet tarihinde ülke hiç bir zaman bu duruma dü?medi?inden  uzun uzun bahsetti. Aram?zda geçen telefon görü?mesi ise ?öyle;

C.Ç: Ya abi,   AKParti iktidar?n? ?ikayet ediyorsun ama oyunuzu yine veriyorsunuz. Sizin cemaat AKP ve Erdo?an'? destekleyece?iz diye aç?klamalarda bulunurken, senin ?ikayet etmeni anlamad?m.

 

-Bizim cemaat geçmi? dönemlerde AKP'ye destek vermi? olabilir ama bu dönem farkl?.  Ülkenin gelece?i söz konusu. Vatan?n?, milletini dü?ünen inançl?, inançs?z her insan akli selim dü?ünerek oy'unu  AKP ve Erdo?an d???nda birine oy'unu kullanacakt?r.

 

C.Ç. Abi,  y?llard?r içindesin sizin cemaatin oy oran? nedir?

-Net bir  rakam söylemem yanl?? olur. Fakat, 3 milyona yak?n üyesi oldu?u söyleniyor.

C.Ç: Abi, Bunun  oy yüzdesi 6 civar?ndad?r. ciddi bir rakam.

Bugünkü duruma göre tabi ki ciddi rakam.

C.Ç: Peki, sizin cemaatten AKP ve Erdo?an'a oy gider mi?

-Zannetmiyorum gitmez ve gitmemeli.  Bizim cemaatte ?öyle bir sistem vard?r. Seçimden bir gün önce, hangi siyasi parti ve ki?iye oy verece?imiz mesajla belirtilir.  ?leti?im  a??m?z güçlüdür. Yani 23 Haziran'da netle?ir.  AKP ve Erdo?an'a oy gitse bile önemli bir rakam gidece?ini zannetmiyorum.

 

C.Ç: Memleketimiz, milletimiz için hay?rl? olur in?allah

 

 

 

 

0 Yorum