gündeminiz
Image
Celil Cengiz ?olak

AKP?ye oy verecekler, Allah-? Teala, Tebligat? peygambere, ?l?m? Azrail?e verirken?

gündeminiz

Yeri gö?ü yaradan Allah-ü Teala, Allah-ü teala,  TEBL?GATI PEYGAMBER’e,  ÖLÜMÜ AZRA?L’e,  KIYAMET?  ?SRAF?L’e, DO?AYI M?KA?L’e  verirken, siz oylar?nzla yetkiyi  tek adam Erdo?an’a  verecek olman?z Allah’a ?irk ko?mak de?il midir?

 

Türkiye’deki tarikat liderleri, ?lahiyat profösörleri, akli selim dü?ünen, yalans?z, riyas?z, eee siz, beee siz,  birazc?k Allah  korkusu olan,  elini vicdan?na koyarak   Allah, peygamber a?k?na aç?klayabilir mi?

ABD’li CIA uzman?n Türkiye’de 72 tarikat kurduk diyen tarikat liderleri aç?klama yapabilir mi?

Faiz, yolsuzluk, h?rs?zl?k mubaht?r diyen ?lahiyat proflar?  cevap verebilir mi?

Siyasi liderlere, vekillere  oy verirken ba?ar?s?na da, ba?ar?s?zl???na da dinen ve insanen kefil olundu?unun fetvas?n? verebilirler mi?

Kuran-? Kerim’in  ayetlerinin 9 yerinde  Allah-ü Teala, “ Benim huzuruma ne ile gelirseniz gelin, affederim ancak kul hakk? ile gelmeyin”

 Derken, 16 y?ld?r, yan?ndaki dan??manlar?na, bakanlar?na, ba?bakan?na, dan??madan isti?are etmeden karar veren tek adam, ülkenin 2  trilyon 94 milyar dolar?n hesab?n? ben Allah’a veririm derken milyonlarca, garip, yoksul, açl?k s?n?r? alt?nda ya?ayan 17 milyon insan,  i?sizlikten, yoksulluktan kendisini yakanlar?n  hakk? ne olacak?

?nan insanlar için oy vermek kefil olmakt?r. Harama ortak olmak istiyorsan?z…!

Peygamber efendimiz, Allah-ü Teala’n?n elçisi Muhammed Mustafa Vedala??rken, milletten helallik isterken…!

Eyy sözde Müslüman geçinenler, ?slam dininde tek adaml?k yoktur. E?itlik, hak, hukuk, adalet vard?r.  Hala daha tek adam diyor ve 24 Haziran’da oy’nu tek adama kullanacak olman?n  karar? senin…!

 

Haa?a  tek adam RTE peygamberimizden daha m? üstündür?

Siz sayg?de?er okuyucular?m? bilgilendirmek Alla-ü  Teala kat?nda görevimdir. Mah?er gününde Allah-ü Teala, ya kulum  insanlar? ayd?nlat diye imkan ve ilim k?smet ettim sen neden insanlar? ayd?nlatmad?n diyece?i için sürekli yaz?yorum,  Allah-ü Teala ömür verdi?i sürece de kalemimi k?raca??m kendimi satmadan yazmaya devam edece?im.

….

AKP’li karde?lerim,  Erdo?an’?n “Tek adam” rejimi oldu?unu her nedense, okumu?u, cahili, Üniversite mezunu bile  kabul etmemesi…!

 

Osmanl? Padi?ah’lar?n?n, Vezir azam,  vezirler ve akil insanlarla isti?are eder, öyle karar verirdi. Dinimiz de de “?sti?are edin” demiyor mu?

Say?n Erdo?an çevresini,  ?ahsi ç?karlar?n? dü?ünen, peki efendim, siz bilirsiniz efendim, siz bir dâhisiniz, dünya liderisiniz diyenler  sarm??, olan Ülke ve Erdo?an’a olacakt?r.

Geçmi?te, bugün hain dedi?iniz  Gülen,  “?l?ml? Müslümanl?k” dedi, ba?ta Erdo?an olmak üzere, anl? ?anl? tarikat liderleri ile birlikte alk??lad?n?z, destek verdiniz. ?slam dinin s?ca??, sou?u, ?l?ml?s? olmaz demediniz.?

Erdo?an, Kuran-? Kerim güncellenmelidir dedi?inde elleriniz k?zar?ncaya kadar alk??lad?n?z veya sessiz kald?n?z. Demediniz ki, ?nsanl?k aleminin son  kitab?, insanlara yol göstericisi Kuran-? Kerim’in bir harfinin dahi de?i?tirilemeyece?ini söylemediniz.

Ondan sonra da dinden, imandan bahsederler…!

Oy vererek harama ortak olduklar?n? hat?rlatmak benim görevim.

Anadolu’da ?öyle bir deyim vard?r “Bu kadar yetkiyi evliyaya verseniz azd?r?r”

 

Say?n Erdo?an’a verdi?iniz her oy, ülkenin ve Erdo?an’?n felaketine verdi?inizi bir kez daha hat?rlat?yorum.

Ülkesini, milletini gerçekten seven, gerçek Müslüman’lara benden söylemesi

 

Mübarek Ramazan Bayram?n?z, tüm ?slam alemine hay?rlara vesile olmas?n? diler, siz sayg? de?er okuyucular?m?n bayram?n? en büyük içtenlik ve sayg?lar?mla kutlar?m.

0 Yorum