gündeminiz
Image
Funda Ayla

Sosyal Medya ve Sen..

gündeminiz

Geçen hafta, arkada??m?n çantas? “yer de?i?tirince!” sosyal medyay? ve
teknolojiyi kullanarak mutlu son’a nas?l ula?t???m?z? anlatm??t?m.
Ve sonuçta, sosyal medyan?n aç?klar?n?, zararlar?n? ve faydalar?n? hep
göz önünde bulundural?m, demi?tim.


Geçen de birkaç arkada??mla sohbet ederken herkes ba??na gelenleri
anlatmaya ba?lad?.


Mesela bir arkada??m e?ini sosyal medya sayesinde bulurken, di?eri
sosyal medya sayesinde kaybetti.


Bir arkada??m blog’unda payla?t?klar? sayesinde para kazan?rken,
di?eri en yak?n arkada?? yüzünden blog’unu kapatt?.


Bu örnekleri ço?altmak mümkün tabiî ki ancak, mühim olan neyi ne için
yapt???n?z? iyi belirlemek gerekiyor.


Mesela bir lokanta da yemektesiniz ve konum atarak yerinizi
belirlediniz. Kar??n?za, en sevmedi?iniz insan, ya da alacakl?n?z veya
borç isteyen tan?d?klar?n?zdan biri ç?kabilir.


Hayat bu, her zaman her ?ey olabilir.
Ben bunlar? söylerken, ara s?ra kendim de konum at?yorum. Bunu
hat?rlatan arkada?lar?ma, yine ba?ka biri cevap verdi. “O genelde
mekandan ayr?ld?ktan sonra, konum payla??r.”


Do?ru.  Bazen sizi takip eden akrabalar?n?za nerde oldu?unuzu
bildirmeniz gerekiyor, özellikle yurtd???nda oldu?unuzda ve telefon
konu?mas? yapamad???n?z durumlarda…


Ya da yurt içinde bir yerlere gittiniz ve oras? hakk?nda yaz? yazman?z
veya orada oldu?unuzu bildirmeniz gerekiyor ise i?te o zaman konum
at?yorum. Ancak… o mekandan ayr?ld?ktan sonra..


Asl?na bakarsan?z, sosyal medya ile hiç aram iyi olmad?. sevmiyorum
teknoloji ile u?ra?may?… Ama editörüm zorunlu tutuyor… Bunda da son
derece hakl?..Yakla??k iki senedir de bask? yap?yor blog haz?rlamam
için.. Dü?ünsenize; kö?e yazar? olarak hem tan?n?rl???n?z artar, hem
de geliriniz..


Ancak daha bunlar? bile yapmad???m halde.. o kadar çok özelden yaz?lan
yaz?lara cevap vermeye çal???yorum ki.. Cevaplamad???m zaman soru
soranlar dikkate al?nmad?klar?n? dü?ünüyorlar. Asl?nda durum bu de?il.
Çünkü herkesin özel hayat? var, ini?ler ç?k??lar var, bir an?n?z?n bir
an?n?za uymad??? durumlar var…

Hangi ara cevap vereceksiniz…


Geçende bir mekandan ayr?l?yoruz, arabaya bindi?imde payla??m yapt?m.
Bir kermese yeti?meye çal???yoruz. O arada rahats?zlanan bir
arkada??m?z oldu. Ben de arabay? kullanmak durumunda kald?m. Yolda,
sa?l?k oca?? veya eczane ararken bir yandan da mesaj geliyor,
“bulundu?un yer neresi” diye..


Sonunda arkada??m?z? iyile?tirip, yolumuza devam ederken di?er
arkada??m gelen mesaj seslerinden rahats?z oldu ve telefonu al?p cevap
yazmaya ba?lad?. Sonuç mu? “Siz beni yanl?? anlad?n?z” diyen mesaj
biti?i…


Anla??lan sosyal medyay?, sosyal çöpçatanl?k olarak gören ve
dü?ünenler var. Ama, abart?yorsun insanlar nerede sosyalle?ecek
diyenleriniz olursa..


Onlara hat?rlatma yapay?m. Sosyal medyada sosyalle?tiniz. ?ans?n?z iyi
gitti kar??n?za harika bir insan ç?kt? diyelim. Sonra…sonras? m?
etraf?ma bakt???mda neresi olursa olsun…

herkesin yan?nda arkada?, sevgili, akraba, dost…vs. kim olursa olsun konu?mak yerine ellerinde
telefon “sosyalle?meye” çal???yorlar. Ya da hava atmaya bay?l?yorlar.


Ba?kalar?n?n normal görüp yazd?klar?n? kendilerine san?p, say?p
döküyorlar da.. Hatta hatta cevap verenlerde oluyor…J)
Halbuki, kimsenin ya?am tarz?,  bizim tan?d???m?z an’a kadar geçti?i
yollar, edindi?i deneyimler, e?itimi, görgüsü ve bilgisi hakk?nda ne
biliyoruz ki. Hiçbir ?ey!


Unutmayal?m ki, bir tabloya bakt???n?z da siz de b?rakt??? izlenim
ile, hemen yan? ba??n?zda duran ki?i de b?rakt??? izlenim ayn?
olmuyor. Birisi zevk al?rken di?eri hiç ho?lanm?yor.. Hele hele onu
yapan ressam?n duygu ve dü?ünceleri ise tamamen farkl? olabiliyor.


Durum böyleyken…
Bir insan ba?ka bir insana “iyi gelirken” hemen yan?ndaki di?er birine
“iyi” gelmeyebilir. Bu nedenle önce di?er iki insan? izlemek, empati
kurup anlamak ve ona göre o insanlara “iyi” gelip gelmeyece?inize
bakmak gerek. Senelerdir söylerim, iyi geçinen bir çifte imrenerek
bakanlar…

o insanlardan biriyle siz de ayn? iyi’likte
ola-maya-bilirsiniz. Bu yüzden size iyi gelecek ki?ileri ba?ka
mecralarda ararken, hava atmay? b?rak?n, “kendiniz” olun, “do?ru”
olun, “efendi” olun. Yoksa elbet “gerçeklerin” bir gün ortaya ç?kmak
gibi bir durumu vard?r.


?nsanlar size ?apka dü?tü “kel” göründü” demesin. Arkan?zdan gülüp
geçmesin. Niteli?inizle dalga geçmesin.
Allah kar??m?za düzgün insanlar? ç?karmas? dile?iyle…


Sevgi ve Sayg?lar?mla
 Funda Ayla

0 Yorum