gündeminiz
Image
Celil Cengiz ?olak

T?rk milleti, 24 Haziran?da T?rkiye?nin ya ??k???ne, ya da ?ahlan???na oy verecek !

gündeminiz

Türkiye’nin, çocuklar?n?z?n, torunlar?n?z?n gelece?ini dü?ünmüyorsan?z AKP’ye oy verirsiniz. Akli selim olarak bir de?il bin kez dü?ünün. ?ktidar neden apar topar erken seçime gitti? Ekonomisi iyi olan bir iktidar genel seçime 16 ay süre varken seçime gider mi?

Çünkü, Türkiye ekonomisi duvara toslamak üzere  oldu?u için gitmek zorundayd?.

….

Dünyan?n en yüksek faizini  vermesine ra?men borç bulam?yor. Londra, faiz lobisi bile rest çekmek üzere…

 ?srail hariç, hemen hemen dünyan?n bütün ülkeleri ile kavgal?  olan bir ülkeye kim borç verir ki?

….

EYY, IMF diyen, borç verdik diyen  Erdo?an’a   Türkiye’nin ortak oldu?u IMF’de borç verir mi?

….

Osmanl? Padi?ah? 2’nci Abdülhamit Türkiye’nin iki büyüklü?ünde toprak satmas?  ile tarihe geçti, AKP Genel Ba?kan? Erdo?an,’da Türkiye Cumhuriyeti’nin kamu varl?klar?n? yok pahas?na satan, Süleyman ?ah Türbesi’ni  Türk topraklar?ndan ta??ya, Ege’de 18 Türk adas?n?n Yunanistan’?n i?gal etmesine göz yuman siyasi lider olarak tarihe geçecek.

Say?n, Erdo?an, Ankara 19 May?s stad?nda yapt??? mitingde, “Bunlara kalsa Türkiye’yi satar” diyor.

Kendisine  biat etmeyen milletin akl?yla oynamak de?il de nedir?

...

Ülkenin, yeralt?, yer üstü kaynaklar?n?, cumhuriyet tarihinin birikimleri olan fabrikalar? da satt?, yapt??? köprü, tünelleri, hastaneleri hazine garantili yapt?. Ondan sonra da muhalefete bunlar vatan? satar diyor !

….

?lk önce, AKP iktidar?nda 2 trilyon 94 milyon dolar nereye gitti?inin hesab?n? vermesi gerekmez mi?

….

24 Haziran’da Erdo?an tekrar iktidar olursa…

 

Ekonomide yang?n büyür. Dolar ve faiz yükselir. Piyasalarda belirsizlik egemen olur. Moratoryum ilan? (D?? borcu ödememe) tart??malar? gündeme oturur. ?ah?s devleti imaj? peki?ir.

….

Türkiye’deki rejim bütün Dünya’da otoriter olarak tescil görür.

….

Ege’de 18 Türk Adas? gitti, geri kalan adalar la birlikte K?br?s’ta gider.

….

?ktidar, para bulabilmek için, bir KHK ile özel sektörün yat?r?mlar?na el koyabilir.

 

Benden söylemesi…

….

Okumayan, ara?t?rmayan, sorgulamayan, sözde okumu?, üniversite mezunu,  ülkesinin, milletinin, çocuklar?n?n, torunlar?n?n gelece?ini dü?ünmeyen, ölümüne biat eden, vatansever, milliyetçi, inançl?lar, Erdo?an iktidardan dü?ürse ülke y?k?l?r diyor…!

….

Bundan on y?l önce bir kö?e yaz?mda,  AKP iktidar?n? tefecilerden faizle para alan zengin çocuklar?na benzetmi?tim.  Tefeciler, varl?kl? aile çocuklar?n?n kafas?n? kopartabilmek için, ilk önce   paraya bo?ar, lüks ya?am,  ?atavat, e?lence, bir birinden güzel kad?nlar ikram ederler,  kumar, uyu?turucuya al??t?r?rken de  elinden senet al?rlard?. Daha sonra,  tefeci bütün mal varl?klar?na el koyard?. ??te Türkiye’nin geldi?i nokta budur.

Benden söylemesi….

 

Tarih tekerürden ibarettir, Türkiye Osmanl? ?mparatorlu?u çökü?ünün son günlerini ya??yor.

?ster inan?n, ister in

0 Yorum