gündeminiz
Image
Baha Pir

Ey ahali bilen bilmeye anlats?n Pa?alar?n da pa?as?y?md?r ben Fizik ??termeni olup da

gündeminiz

Ümitle aç?l?p kazançla kapanan bir kitap, iyi bir kitapt?r. Hayatta kom?unun haber almas?ndan korkaca??n hiçbir ?eyi yapma. MEVLANA

K ? T A P S E V G ? S ?

Kitaplara pek ilgi duymam
Özetleriyle yetinirim
Mevlana'n?n 700 sayfal?k Mesnevi'sini
Özetten bir bardak suyla hap gibi an?nda yutar?m
Ey ahali bilen bilmeye anlats?n
Pa?alar?n da pa?as?y?md?r ben
Fizik ö?termeni olup da 

Okuma yazma bilmeyenlerde de?ilim!
Nereden ald???m? hat?rlamad???m diplomay?
Y?llardan beri kem gözlerden kaç?r?r?m
Nazar de?mesinden korktu?um için...
Tüten fabrika bacalar? yerine 

Tütmeyen baca turizmi nadasa çekip
Ülkeyi millet bahçelerine bo?aca??m
Bu arada her yeri millet k?raathaneleriyle donataca??m
Her ?ehirde donan?ml? millet k?raathaneleri bulunacak
Oralar? okumad???m kitaplarla dolduraca??m
Kitab?n? seçip okumaya ba?layana

El yap?m? üzümlü kek demli çay ikram edece?im
Yasakl? kitaplar? gizlice içeri sokanlar? affetmeyip
Kuvvetlice kulaklar?n? çekece?im

Unutmadan üzümlü kekle çaydan para al?nmayacak
Tüm masraflar? çakt?rmadan vergiye ilave edece?im...

0 Yorum