gündeminiz
Image
Celil Cengiz ?olak

T?rk Milleti, 24 Haziran'da, ?reten, a?, i? diyen ya da saman ithal eden ?KT?DAR diyecek

gündeminiz

Millet ittifak? (Muhalefet) Cumhurba?kan? adaylar?,  üretim... üretim... diyor, iktidar,  miting alanlar?nda, milletin akl? ile oynayan, 2 trilyon dolar?n hesab?n? vermekten kaçan, tüketim diyen zihniyetin yerine, millete, a?, i?, fabrika, fizik, kimya, gençlere gelecek vaat eden  ?KT?DAR diyecek

 

Erdo?an, miting alanlar?nda ekonomi uçuyor  diyerek ihracat rakamlar?n? aç?kl?yor, her nedense , saman, so?an, canl? hayvana var?ncaya kadar tar?m ve g?da da yapt??? ithalattan hiç söz etmiyor.

Ekonomide, d?? politikada, iç siyasette dibe vurduran, mübarek Ramazan gününde bile  mitinik alanlar?nda  milletinin  gözünün içine bakarak yalan söyleyen, muhalefete iftira atan iktidar?n ne hallere dü?tü?ünün karar?n? sizler verin. 

Peki, Allah’ü teala, Hz. Peygamberimiz Muhammed Mustafa a?k?na  sizlere soruyorum;

AKP iktidar? 16 y?lda bir fabrika,  yapt? m?? Var olanlar? da satmad? m??

Yapt???  tünel, köprü,  hasta garantili hastane devletin yani milletin de?il, yerli yabanc? i? adamlar?n?n.

Devlet, hazine garantili olunca senin olmuyoooor.

….

Bunlara ra?men 2 trilyon dolar?n hesab?n? veremeyen iktidar,  ben Allah’a veririm diyor.

Peygamber efendimiz Allah-ü Teala’n?n elçisi  hazreti Muhammed Mustafa, veda hutbesinde, 100 bin ki?iden helallik isterken, Erdo?an…!

Hadi AKP'ye oy verenler bilmiyor, Erdo?an, kutsal kitab?m?z Kuran-? Kerim’in 9 yerinde, bana “her ?eyle gel ama kul hakk? ile gelme “ayetini bilmiyor mu?

Ülkenin hemen hemen, yar?s? Erdo?an’a kul hakk?n? helal etmiyorsa…!

Türkiye’nin iki kat? topraklar? satan, ?ngiliz borsas?nda kaybeden ?kinci Abdül Hamit’te demir yollar?n? hazine garantili  99 y?ll???na  Alman’lara  yapt?rm??t?.

 

Erdo?an iktidar?nda Türkiye, huzurlu ise neden iki y?l içerisinde 12 bin döviz milyarderi Türkiye’den kaçt??

Anadolu’nun her hangi bir köyündeki çiftçi emmi,  Erdo?an’?n yay?nlayaca?? bir KHK ile,  tek ine?ine bile el koyabilir.

Sakarya mitinginde konu?an AKP'li Cumhurba?kan? Recep Tayyip Erdo?an giriyorsa refah seviyesi var demektir" diyor…

Ben 60 ya??nda s?radan bir vatanda? olarak, benim evimde 40 y?ld?r buzdolab? var. Dünya, uzay ça??n? geçerken,  16 y?ld?r tek ba??na yöneten Erdo?an,  ülke ekonomisinin  çok iyi oldu?unu  milletin evlerindeki i buz dolab? anlatmaya çal??mas? ne kadar komik oldu?u kadar o kadar da içler ac?s?...

....

Her evdeki  buz dolab?n?n içi bo?, içine  fare girse açl?ktan  ölece?ini bilmiyor mu?

Sosyal medyada, Buzdolab? AKP’nin icad? derlerse ?a??rmay?n.

 

Cumhurba?kanl??? Ba?dan??man? Mehmet Uçum 24 Haziran seçimlerinde parlamentoda muhalefetin üstünlük sa?lamas? durumunda  seçimin tekrarlanabilece?ini söylüyor.

Peki, say?n Saray dan??man?, 24 Haziran seçimini  Erdo?an'?n  kaybetmesi halinde seçim tekrarlanacaksan neden bu seçimi yap?yoruz diye seçmenler sormayacak m??

….

Saray'?n elinde Kanun Hükmünde kararname gibi  elinde  çok büyük bir güç var, ç?kart?rs?n?z bir KHK seçim falan yok dersiniz. Bu kadar  masraf  ve insanlar aras?nda gerilim olmaz.

Sanayi  teknoloji, g?da, alan?nda yabanc?lara el açan, ?srail, ?ngiliz, ABD faiz lobilerine yalvaran, d?? güçlerin sömürgesi olan Türkiye…

Ya da üreten, fizik, kimya, nano teknolojisi, kuantum, tar?m ve g?dada d??a ba??ml? olmayan,  kemer s?kan millet de?il, kemer s?kan  devlet, Türkiye’yi Moskova’dan, Brüksel’den, ABD’den  de?il Ankara’dan yönetece?im diyen aday? tercih etmek sizlerin karar?.

Benden söylemesi…

 

Di?er bir konu ise, Hükümet, muhalefetin dillendirmesi, seçim dönemi olmas? nedeniyle, bütün emeklilere Ramazan ve Kurban Bayram?’nda bin lira ikramiye  verece?iz dedi mi?

Bayram paralar? bankalar? yatmaya ba?lad?.

Dul, yetimlere 500 Ba?-Kur emeklilerine 750, Sigorta emeklilerine bin lira…

Devlet vatanda??na yalan söyler mi, aldat?r m??

?ehitleri, gazileri, insanlar? ay?rd?lar, ?imdi de emeklileri….!

Hükümet, dul, yetimlere 500, Ba?kur emeklilerine 750 lira ikramiye verece?iz deseydi  DÜRÜST OLMAZLAR MIYDI?

 

 

0 Yorum