gündeminiz
Image
Baha Pir

Dikkatli olun " ??te size yan?tlamakta hayli zorlanaca??n?z kitap harici kaz?k bir soru ;

gündeminiz

CEHALETE dü?mek,Allah'?n zindan?na girmektir, ?LME dalmak,Allah'?n saray?na girmektir.
Mevlana

ATATÜRK'e küfür ve hakaret eden,heykellerini yerlerde sürükleyen fesliler,cübbeliler,boyunlar?na hiç yak??mayan medeniyet yular?n? dolayanlar biraz s?k?nt? çekecekler ama,ne yapal?m ki konumuz yine ATATÜRK ?
Dikkatli olun ? ??te size yan?tlamakta hayli zorlanaca??n?z kitap harici kaz?k bir soru ;
- Laik-demokratik-parlamenter rejimi bu ülkeye kim kazand?rm??t?r ?
- Net olarak duyulmad?,kim ?
Ayaklar tökezlendi de?il mi ? Yok yok fazla yormay?n
kendinizi ? Öyle anla??l?yor ki küçücük beyinler bu tür sorular? çözmeye pek müsait de?il ?

ANITKAB?R Z?YARET?

TÜRK Frans?z Mühendisler Derne?i Ba?kan? Mustafa
Cansa?lar an? defterini imzalay?p otuz arkada??yla birlikte ANITKAB?RE çelenk koyup ATA'ya sayg? duru?unda bulunulmas? hiç unutulmayacak ?ahane bir tabloydu .Törene kat?lanlar?n bir ço?u göz ya?lar?n? tutam?yordu...
Hani bir zamanlar yüksek makam i?galcilerinin milli bayramlardan kaytarmak için sahte rapor icat edip !An?tkabir törenlerine kat?lmaktan kaçmalar?n?n tersine bu gurupta samimi bir Atatürk sayg? ve sevgisi hakimdi.

?ÇMEDEN SARHO? ?

ON alt? y?l boyunca içmeden ayya? gezen cahil-cühela-duygusuz-sayg?s?z-beceriksizler tak?m?n?n Ulu Önderi kaba biçimde d??lamas?na kar??n yurdun her
kö?esinden An?tkabire ko?anlarla diplomalar?na yeni kavu?mu? ö?rencilerin ne?e ve mutluluklar?n? büyük Ata'yla payla?malar? manzaran?n en anlaml?s?yd?...
(Y?llarca özlemi çekilen, tedvüle ç?kmakta direnip duranlara da Tanr? bir an önce diplomalar?n? nasip etsin...)
Bir de Ulu ÖNDER?N büyük boy tablolar?n? depolarda çürümeye b?rakan az?l? Atatürk dü?man?,i?gal etti?i makama asla yak??mayan meclis bekçisi be? miyon lira de?erindeki lüks Alman arabas?na kurulup,pe?inden koruma ordusunu ko?turacak,gariban olarak tarif edilenler ise ibret ve nefretle sultan bozuntular?n?
seyretmeye devam edecekler,öyle mi ?

Tünelin ucunda eski model ampul gibi k?s?k,
bir yan?p bir sönmüyor art?k ???k ?
Lazer örne?i son derece parlak göz kama?t?r?yor adeta?

Ülkeye asla yak??mayan ,bizleri yabanc?lara küçük dü?üren utanç verici tablolar?n silinmesi ?ükür ki
pek uzaklarda de?il art?k ?

0 Yorum