gündeminiz
Image
Celil Cengiz ?olak

16 y?ld?r TEK ADAMIN y?netti?i T?rkiye?de gelinen nokta ?FLAS

gündeminiz

Enflasyonda son 15 y?l?n en kötü tablosunu yaratan bu hükümetin ücretlerin erimesinden de sorumlu iktidar, hala halk?n kar??s?na ç?karak seçim vaatlerinde bulunmas?n?n ibret verici ve….!

16 y?ld?r tek adam?n kimlerin kand?rd???n? hala daha anlayamad?n?z m??

Ortado?u'da yak?n?m?zda  tek adamlar?n yönetti?i ülkelerden de mi  ders almad?k, Libya'n?n güçlü Kaddafi'sine , Saddam'na  ne oldu? Onlar canlar?ndan oldu, olan  halk?na olmad? m??

 

Ayr?ca, O ülkelerin petrolü vard?,  ekonomileri bizden çok iyiydi ama   küresel faiz lobilerine borçlar? yoktu…!

 

Günümüzde ve geçmi?te oldu?u gibi,  faiz lobileri, terör örgütleri, d?? güçler her zaman kand?r?r.

 

Ba?bakan?n?n, bakanlar?n?n, milletvekillerinin, dan??manlar?n?n fikirlerini tan?maz, güç zehirlenmesine yakalanan  tek adamlar?n geçmi?leri, ülkelerine yapt?klar?  ihanet tarihin kirli sayfalar?nda saymakla bitmez…

Say?n Erdo?an, yalans?z, hilafs?z Müslüman bir insana yak??acak bir ?ekilde  ileride an?lar?n? yazarsa ö?renece?iz.

….

Yer yüzünde  ya?ayan 6 milyon canl?n?n içinde en kutsal? insan, hayvanlar hisleri ile, insanlar ise beyinleri ile dü?ünerek ya?arlar. “Allah-ü Teala Kuran-I Kerim’in 12 yerinde  insanlara akl?n?z? kullanm?yormusunuz “ diyor. Uydurma hadis de?il, ayet…

Hiçbir kötü insan yoktur. ?artlar, dü?ünmeden at?lan ad?mlar, kibir, bencillik, insanlar? kötü yapan unsurlard?r.

Tar?m ve g?da da kendi kendine yetecek 8 ülkeden biriyken, saman? bile neden ithal etmek zorunda kald?k?

AKP,  16 y?ll?k ba?ar?s?n? yol, köprü, yolla övünüyor. Aktrollerde, sosyalmedyada payla??yor.

Eyy AKPartililer, 1923 - 2002'de bütün bu hükümetlerin harcad??? para 713 milyar dolar?n içinde,yok pahas?na satt??? 150 kamu kurulu?u var.

 …..

 AKP iktidar?, 2003-2017 son 14 y?lda harcanan para ise 2 trilyon 94 milyar dolar harcad???n?n içinde hiçbir fabrika var m?? Tar?m bitti, sanayi bitmek üzere  bu para nereye harcand? diye sormak hakk?m?z de?il mi?

 

 Bu para e?er bu ülkenin kalk?nmas? ve büyümesi için harcansayd? ülkede fabrika koyacak yer kalmazd??

..

Türk siyasi tarihini bilmeyen, mübarek Ramazan gününde yalan söyleyen baz? akl? eveller, eski Türkiye’de IMF kap?s?ndayd? diyor.  Eski Türkiye IMF’den borç istedi ama, AKP gibi ülkenin kamu kurulu?lar?n? yok pahas?na satmad?.

 

Akl?n? kiraya verenlere soruyorum; Türkiye’nin de ortak oldu?u, IMF hakk?nda ne biliyorsunuz?

….

Eyy, akl?n? kiraya verenler, AKP iktidar oldu?u 2002 y?l?nda Türkiye’nin iç ve d?? borcu 200 milyar dolard?, ya bugün 854 milyar dolar? geçti.

Ba?bakan Yard?mc?s? Mehmet ?im?ek, ?ngiltere’de kap? kap? dola?arak borç istiyor.

Osmanl? ?mparatorlu?u çökü? y?llar?nda da ?ngiltere’den borç istemi?ti.

Tarih tekerrür etti.

 

16 y?ld?r ülkeyi tek ba??na yöneten, ülkeyi iflas noktas?na getiren  Erdo?an  ekonomistmi?..!

 

Ya birde ekonomist olmasaym??…!

 

Peki, AKP iktidarlar?nda, milletvekili, bakanlar?n, oy verenlerin ülkenin bu duruma dü?mesinde pay?,  dini insani olarak vebali yok mudur?

 

Ülkeyi bu duruma getiren siyasi iktidar?n, vekilleri, bakanlar?, te?kilatlar?, insanlar?n içine nas?l ç?kabiliyor, çocuklar?n?n yüzüne bakarken hiç mi mahcubiyet duymazlar  anlam?? de?ilim?

 

Bu iktidar döneminde, insanlar?n i?sizlikten, yoksulluktan, geçim darl???ndan kendisini yakt??? bu ülkede  hala daha iktidar? savunanlar?n, inanc?ndan, insanl???ndan ?üphe ederim.

Eyy  Akl?n? Kiraya verenler, siz yine inad?na devam…

 

Hadi kendinizi dü?ünmüyorsunuz, çocuklar?n?z?, torunlar?n?z? ülkenin gelece?ini de mi dü?ünmüyorsunuz?

 

Defalarca, AKP’nin ABD, ?srail kurulu?u oldu?unu, kurucular?n iddialar? üzerine yazd?m. Say?n Erdo?an, emekliye ayr?lmak istese bile,  AKP kurucular? d?? güçler, faiz lobileri istifa ettirmezler.

 

2002 y?l?n dolar 1.30, bugün  4.50’nin üzerinde, iç ve d?? borç 200 milyar dolar, bugün 854 milyar dolar? geçti.

 2002 y?l?nda ki?i ba?? milli gelir 8 bin civar?ndayd?,  AKP seçim beyannamesinde ki?i ba?? milli gelir 25  bin dolar diyordu, 16 y?lda ki?i ba?? milli gelir 8 bin dolara dü?tü.

Ke?ke, Erdo?an her  seçimde verdi?i  vaadlerini yerine getirseydi de bizde ellerimiz k?zar?ncaya kadar alk??lasayd?k.

Özet olarak, AKP millet kand?rmaktan, aldatmaktan b?kmad?, millette kand?r?lmaktan, aldat?lmad?n b?kmad?.

 

0 Yorum