gündeminiz
Image
Celil Cengiz ?olak

Cumhurba?kan? adaylar? bir TV kanal?nda konu?um olsayd? y?ce T?rk Milleti ad?na evelemeden, gevelemeden, tam te?ekk?ll? bir hastaneden ak?l sa?l??? yerindedir, cezai ehliyeti yoktur yani ?izofren de?ildir, piskolojik sorunlar?n?za dair raporunuz va

gündeminiz

Cumhurba?kan? adaylar? bir TV kanal?nda konu?um olsayd?  yüce Türk Milleti ad?na  evelemeden, gevelemeden,   tam te?ekküllü bir hastaneden ak?l sa?l??? yerindedir, cezai ehliyeti yoktur yani ?izofren de?ildir, piskolojik sorunlar?n?za  dair  raporunuz var m?, almay? dü?ünüyor musunuz diye sorard?m.

Çünkü, 65 ya??n? dolduranlar?n evini, baz? gayrimenkullerini  çocuklar?na devrederken tam te?ekküllü bir hastaneden  ak?l sa?l??? yerindedir raporu istenirken, ülkeyi yönetmeye talip olan adaylardan neden istenmiyor?

 

 Santranç oyununu bilip bilmedi?ini sorard?m. Çünkü, santranç  starteji, zeka  oyunudur.

 

Ege'de Yunanistan'?n i?gal etti?i, Yunan bayra??n?n dalgaland??? 18 Türk adas? hakk?nda ne dü?ünüyorsunuz derdim?

 

AKP iktidar?, 2018 y?l?n?n ilk 5 ay?nda,  i?sizlikten, yoksulluktan Türkiye'nin çe?itli illerinde  9 ki?i kendisini yakmaya çal??t?, bir ki?i i?sizlikten denize atlayarak intihar etmek istedi, siz cumhurba?kan? olsayd?n?z  görmezden, duymazdan m? gelirdiniz yoksa istifa m? ederdiniz?

 

?ç ve d?? faiz lobilerine  nas?l rest çekeceksiniz,

 

…..

 16 y?ld?r Kemal Dervi?'in ihanet ekonomi modelini devam ettirecek misiniz?

 

 

 

Hatta biraz daha ileri giderek, beyninizin yüzde kaç?n? kullan?yorsunuz, kendinize  aykü testi yapt?rd?n?z m??

Kendisine özgüveni, genel kültürü, kompleksi olmayan her  cumhurba?kan? aday?n?n cevap verece?ini dü?ünüyorum.

 

0 Yorum