gündeminiz
Image
Celil Cengiz ?olak

Say?n, CHP Genel Ba?kan? K?l??daro?lu, T?rkiye?nin de sizing de i?iniz ?ok zor

gündeminiz

Say?n CHP Lideri KILIÇDARO?LU,  CHP’nin 24 Haziran seçim bildirgesi, bal?k haf?zal? olmayanlar AKP’nin 2002 y?l?nda süslü çikolata kutusu içinde allay?p, pullay?p millet kand?rd???  zehir seçim bildirgesi gibi olmayaca??na, geçim darl???, yoksulluktan  kendisini yakan, i?sizlikten inim inim inleyen  bu millet  nas?l  inans?n veya güvensin?

Say?n K?l?çdaro?lu, elimdeki sihirli de?nekle Türkiye’yi dünyan?n teknolojik, ekonomik en büyük gücü yapaca??m deseniz bile, ön yarg?l?, beyinlerini tek adama göre formatlam??, yalan, h?rs?zl?k,  yolsuzluk yapanlar? kendisini rehber eden  toplumla i?iniz çok zor.

 

Seçim bildirgenizi dikkatle okuyan, ülkesini milletini gerçekten dü?ünen herkesin oy verebilece?i, ülkemizin üzerinden ölü topra??n? kald?racak bildirgenizin her kelimesine imzam? atar ve ellerim k?zar?ncaya kadar alk??lar?m.

Say?n K?l?çdaro?lu,  ne yaz?k ki ülkenin yar?s?na yak?n? , sorgulamayan, ara?t?rmayan, yalana, dolana inan  cahaliyet döneminde oldu?u gibi  beyinlerinin yüzde birini kullananlara, ülkenin iflas noktas?na geldi?ini, bu felaketten kurtulman?n tek çarenin seçim bildirgenizde oldu?unu nas?l anlatacak veya ikna edeceksiniz?

Ülkenin de, sizin de i?iniz zor.

?lkeleriniz, inanc?n?z gere?i, milletin gözünün içine bakarak yalan söyleyemezsiniz, iftira atamazs?n?z, ?slam dinini siyasete alet etmezsiniz…

Bu gidi?le Türk milletinin i?i çok  zor.

?flas eden Osmanl? ?mparatorlu?u’nu Almanlara satmak isteyen Damat Ferit Pa?a, Osmanl?’y? iflas noktas?na getiren, YAP-??LET-DEVRET sistemini uygulayan 2’nci Abdülhamit hayranlar?, Kurtulu? Sava??’n? ke?ke Yunan kazansayd? diyen 46 raporlular?n alk??land???, itibar etti?i toplumda ba?ar? sa?layabilirseniz, kimse demese de ben size ?K?NC? ATATÜRK diyece?im.

24 Haziran seçimlerini CHP’nin kazanmas? halinde, vaadlerini yerine getirebilir mi?

  1. K?l?çdaro?lu, Türkiye’nin say?l? maliye müfetti?lerinden biridir. Hesap, planlama, bütçe uzmanl?k dal?d?r. Türk Milleti K?l?çdaro?lu’nu SSK Genel Müdürü olarak bilir. ?? hayat?n?n çok büyük bir bölümü Maliye’de geçmi?tir.
  2. Üniversite diplomas? ?aibeli de?il.
  3. K?l? k?rk yaran ekonomi kadrosu var.
  4. Di?er siyasi partiler gibi liderine teslim olarak  bo? ka??da imzalay?p liderine veren milletvekilleri, biat eden te?kilatlar? yoktur.
  5. Yapt?rd??? köprüden günlük kaç arac?n geçece?inin istitasti?ini yapacak, planlamac? bir kadrosu var. Günümüzde, kaç arac?n geçece?ini planlayamayan, 20 bin araç geçen köprüye 40 bin hazine garantisi veren iktidara ilk önce CHP te?kilatlar? kazan kald?raca??n? bilir.

…..

Say?n K?l?çdaro?lu, s?radan bir vatanda? olarak size soruyorum…FETÖ ile mücadeleye devam edecekmisiniz? Yunanistan’a pe?ke? çekilen  Ege’deki 18 adam?z için ne yapacaks?n?z, sizde mi göz yumacaks?n?z?

….

Helalle?me diyen AKP’nin bin y?l?n en büyük h?rs?zl?klar?n? örtecek misiniz?

….

Türkiye’nin iç ve d?? borcu olan 451 milyar dolar? nas?l ödeyeceksiniz, bu y?l içinde ödenmesi gereken yakla??k 200milyar dolar borcunu nas?l öteleyeceksiniz veya yeniden bir yap?lanmaya m? gideceksiniz?

?ç ve d?? faiz lobilerine  nas?l rest çekeceksiniz, yoksa sizde mi AKP'nin yapt??? gibi devam edeceksiniz?

…..

AKP'nin 16 y?ld?r Kemal Dervi?'in ihanet ekonomi modelini devam ettirecekmisiniz?

 

 

0 Yorum