gündeminiz
Image
Celil Cengiz ?olak

Allah-? teala, peygamberimiz a?k?na, 16 y?ld?r tek ba??na ?lkeyi y?neten Erdo?an de?ilmiydi"

gündeminiz

Bal?k haf?zal? olmayanlar diyor ki;  16 y?ld?r verdi?in vaadleri yerine getir. Seçim bildirgesine vaad edecek,  millet kand?racak bir ?ey bulamayan Erdo?an, CHP’nin önergelerini seçim bildirgesine koymu?. Yeter art?k, yalanlara, dolanlara, tersini yapt???n vaadlerden  “SIKILDIK” hemi de çoooook.

 

Sanki, 16 y?ld?r muhalefette olan AKP,  Ekonomi uzmanlar? Türkiye iflasa do?ru gidiyor diye basbas ba??r?yor,  Erdo?an, 24 Haziran’dan sonra yapaca??z, edece?iz, finans piyasalar?ndaki geli?melerin ekonomimizle ilgisi yok diyebiliyor.

 Sormazlar m? hangi ülkeyle ilgisi vard?r diye…!

Milleti, bo? hayaller, uçuk vaatlerle aldatarak 16 y?l iktidarda kalan Erdo?an’? ve ona oy verenleri tarih yazacak.  Gelecekte AKP’ye oy verenlerin çocuklar?, torunlar? ne de Allah-ü teala af edecek.

….

Üretim ait hiç bir vaadinin olmad??? seçim bildirgesinde, hala daha tüketime yönelik vaadler…!

….

Peki, AKP’ye oy verenler, 16 y?ld?r cek, cak,cuk,  yapaca??z, yol, tünel, köprü muhabbetinden b?kt?k demeyecek mi?  Eee onu da yaps?n art?k…

 

AKP’nin seçim bildirgesi ise ?öyle;

''Güçlü Türkiye, Güçlü Hükümet, Güçlü Meclis'' i

Yasa yapma, lehte ve alehte  önerge veremeyen, 16 y?ld?r oldu?u gibi Meclis’e gelen yasalar?n içeri?ini bilmeden, okumadan  “el kald?r” indir, Saray’?n  talimatlar?n? uygulayan  milletvekilleri ile mi güçlü meclis?

….

16 y?ld?r ülkeyi tek ba??na yönetiyorsun, ast???n ast?k, kesti?in kestik oldu?u halde ülke de, 2018’in ilk 5 ay?nda 9 vatanda? i?sizlikten, yoksulluktan kendisini yakarken “Güçlü Türkiye” öyle mi?

….

Güç derken, kendi,  yanda?lar?n?n sana s?n?rs?z biat edenlerin gücüyse kimsenin diyece?i bir ?ey olamaz. 

 

Tarih tekerrürden  ibarettir. Osmanl?’y? Alman’lara satmak isteyen zihniyet hortlad?, Türkiye’yi de devam denilmesi halinde ?srail veya  faiz baronlar?na satarlarsa ?a??rmay?n!

----

 

Erdo?an, 3 Y ile mücadelemiz sürecek diyor !

Deniz Feneri, Akbil, 17-25 Aral?k Yolsuzluklar?, Man Adas? belgeleri 3’y dahil de?il demek ki?

….

Erdo?an, Erzurum’da, “Ne aldatan, ne de aldanan olduk”diyor !

Tabi, Terör örgütü PKK, FETÖ,  Barzani, Merkel, ABD, Ege’de 18 Türk adas?n? i?gal eden Yunanistan,  HAR?Ç her halde !

….

Bal?k haf?zal? olmayanlar, kimin aldanan, kimin aldatt???n? çok iyi biliyor.

CHP Seçim bildirgesinde, Türkiye’nin üzerine çökmü?  ekonomik karabulutlar?n?, tar?mda, sanayide çok çal??arak üreterek kald?raca??z diyor…

AKParti, tüketim, OHAL kalacak diyor…

….

Bir AKpartili ile sohbet ediyoruz. Senin AKparti ile al?p veremedi?in nedir bu kinin? Bu kadar da dü?manl?k olmaz ki  Yol, köprü, tünel yapt? demez mi?

Bende kendisine, “Hiçbir devlet adam?na, siyasi iktidarlara benim de?il  kendisini bilen, vatan?n?, milletini seven, Allah korkusu olan hiçbir ki?i kin duymaz ve duymamal?d?r. Her nedense,  AKP iktidar? dönemini ele?tirenler, Vatan haini, PKK’l?, FETÖ’cü demeniz do?ru mu? Türkiye’nin, ekonomik, sosyal geldi?i durumu göremeyecek kadar zavall?s?n?z. Siz, sürekli uyu?turucu mu kullan?yorsunuz ki ülke gerçeklerini  görmek için ay?lam?yorsunuz dedi?imde,

AKP’lilerde klasik savunma, CHP ?öyle yapt?, böyle yapt?, dikili bir a?ac? var m?? Sorgulamayan, ara?t?rmayan AKP taban? sanki hipnozite robot gibiler…

AKP’liler, beyinlerinin yüzde birini kulland??? cahiliye dönemini ya??yor fark?nda de?iller veya fark?ndalar.  Dinleri, imanlar? da para olmu? bir toplumdan, vatan, millet sevgisi Allah korkusu beklemek, koyundan kuzu yavrulamas?n? beklemeye gelmez mi?

.

16 y?lda AKP’nin yok pahas?na satt??? 49 kamu kurulu?u CHP döneminde yap?lmad? m??

Bilgi sahibi olmadan,  fikir sahibi gibi iftira at?yorsunuz, yalan söylüyorsunuz, iktidar?n riyakarl?klar?na oy veriyorsunuz ondan sonra da Müslüman’?m, diyorsunuz?  Sizler, ?ekilci Müslümanlars?n?z, Müslümanl???n M’sini bilmiyorsunuz dedi?imde ses yok.

 ….

AKP iktidar?nda Ege’de 18 Türk adas?na teslim edildi, diyorum sat?lmas? veya teslim edilmesi gerekiyorsa edilebilir diyor…

….

Hakl? olarak,  sürekli olarak ele?tiriyorsun, hiç mi yapt??? hizmet yok mu diyebilirsiniz?

 Nankörlük etmeyim.

Erdo?an’?n, “Bütün servetim bu yüzük. Bir gün Erdo?an zengin olmu? diye duyarsan?z bilin ki h?rs?zl?k, yoksulluk yapm??t?r” sözlerini unutmad?k.

….

Erdo?an’?n  2014 seçimlerindeki  mal beyan? ise, “4.5 trilyon…!

Harun gibi gelip, Karun  gibi olan Erdo?an’?n ülkeye yapt??? en büyük hizmet  trilyoner ve  dünyan?n say?l? zenginleri aras?nda olmas?d?r.

….

?imdi siz sayg?de?er okuyucular?ma soruyorum, okumayan, ara?t?rmayan, sorgulamayan bu zavall?ya siz cevap verin…

 ….

Bir sayg?de?er okuyucum, “Kafir, Müslüman’m?s?n, vatan hainisin, FETÖ’cüsün, PKK’l?s?n” diye bana meil atm??.

terör örgüt

Buradan cevap veriyorum: “AKParti’ye oy vermeyecek kadar Müslüman?m, AKparti’nin ülkeye yapt??? ihanetleri savunmayacak kadar vatansevirim, terör örgütleri ile masaya oturmayanlar kadar milliyetçiyim, AKParti’yi savunmayacak kadar El hamdülilah Müslüman’?m.

…..

Hiçbir insana  siyaseten de olsa yalan, iftira yak??maz hele de Müslüman’olan birisine hiç yak??maz.  AKP’nin, yalanlar?n? savunaca??m diye, muhalefet parti liderleri ve partilere akla, hayale gelmeyecek iftira, yalanlar? sosyal medyada payla?anlara sorarsan?z Müslüman olduklar?n? söylerler hadi oradan Müslüman’ l?k kim siz kim?

 

 

0 Yorum