gündeminiz
Image
Celil Cengiz ?olak

Cumhurba?kan? aday?, ?niversite mezunu, fizik ??retmeni , gariban Muharrem ?NCE ne diyor"

gündeminiz

16 y?ld?r tek ba??na Türkiye’yi yöneten, ekonomiyi duvara toslatan, diplomas? ?aibeli  BOP e?ba?kan? Cumhurba?kan? aday? Erdo?an, “çöplük, pislik” diyor

Erdo?an ‘çöp’ desin ben kuantum diyece?im. O küfür etsin ben  ‘uzay’ diyece?im. Onun projesi kazmak olsun, benim projem ‘huzur’ olacak. O toplumu etnik kökenlere bölsün, ben birle?tirece?im. O kamu mallar?n? sataca??m diyor, ben fabrikalar kururak üreten Türkiye diyece?im. Kavga eden de?il gelece?i konu?an cumhurba?kan? olaca??m.

…..

Benim partime laf ediyor. 'Tezek' diyor, 'pislik' diyor. ?imdi bak. Testinin içinde ne varsa, a?z?ndan o dökülür. Bir ?ey daha söyleyeyim. Bu cumhuriyeti Gazi Mustafa Kemal Atatürk 1922'de pislikleri denize dökerek kurdu. Demek bazen deniz dalgalarla pislikleri geri götürebiliyor. Kavga etmek istemiyorum. Proje anlatmak istiyorum.

?nce,  devlet hazinesinden  paran?z?, çocuklar?n?z?n s?nav sorusunu sand?k tan da oy’unuzu çald?rmayaca??m diyor.

-Biz Ekonomiyi düzelttik diyor, ?stikrar var diyor. Dönüyor geliyor beka sorunu var diyor…

….

- Meydanlara ç?km?? ey CHP diyor köprü yapt?n m?? Ben sana soray?m. Sen hiç ?eker fabrikas? yapt?n m?? TÜPRA? yapt?n m?? Sen saatt?klar?n?n hesab?n? ver.

Daha ne desin?

16 y?ld?r bu ülkeyi yönetene a??r bir ithamd?r. Ayn? itham, AKP’ye oy vererek kefil olanlara…

Ya Akparti’den milletvekili  olan adaylar tek adam?n  rehin olduklar?n?,  ilkelerini, inanc?n? rafa kald?rm?? ve inanmad?klar? düzenlemelere, milletin menfaatleri aleyhine her gün el kald?rmakta karar veren, s?n?rs?z emirlerimi uygulayan, bana biat eden milletvekili istedi?ini bilmiyorlar m??

….

  Tek adam, iktidar?, biat eden sözde milletvekilleri  sayesinde, ne ?eker yasalar?, ne ihale kanunlar?, ne ?ah?slara özel düzenlemeler, ne de keyfi aflar Türkiye'nin ve Meclis'in gündemini  me?gul etmez.

 

 

 

 

0 Yorum