gündeminiz
Image
Celil Cengiz ?olak

Eyy emekliler, emekli maa?lar?n?z? alamayaca??n?z g?nlere haz?rm?s?n?z"

gündeminiz

 

AKParti 2002 y?l?ndaki seçim bildirgesinde, Bor madeni ile çal??an otomobil üretecektik. Dünya rezervinin yüzde 78’I Türkiye’de bulunan, Bor, Toryum ve di?er madenleri ihraç etmeyecek, yabanc?lara pe?ke? çekmeyecek kendimiz çal??t?racakt?k. 16 y?lda, madenler yabanc?lara verildi.

…,

Starteji uzman? Erol Müterjimler, “Emekli maa?lar? ödenmeyecek. En geç bir y?l için de de yeniden erken seçime gidilecek” iddas?n? kat?ld??? televizyon program?ndasöyledi

http://gundeminiz.com/haber.php?id=5930

….

Seçim dönemlerinde maket fotograflar?, ?ehirlerin reklam panolar?nda ,”Kendi uça??m?z? yap?yoruz, elektrikli otomobil yap?yoruz…yerli uça??m?z göklerde… Uçak gemimiz denizlerde,  Türkiye uçuyor…”

Hat?rlad?n?z m??

AKParti, 16 y?l önce  3 Y “YASAKLAR, YOKSULLUK, YOLSUZLUK” diye iktidara gelmi?ti.

 YASAKLAR:  Bugün,  neredeyse nefes almak bile yasak

YOKSULLUK:  Bugun 14 milyon vatanda? açl?k s?n?r?nda ya??yor.  6 milyon i?siz, insanlar i?sizlikten, yoksulluktan  kendisini yak?yor.

YOLSUZLUK: 17/25 Aral?k yolsuzluk ve rü?vet, Man Adas?, gemicikler, ciltler dolusu…

 

Bir emekli vatanda??m?z, “hiç bir iktidar emekli maa?lar?n? ödeme me riskine girmez” diyor.

Deniz bittiyse, ülke de satacak bir ?ey kalmad?ysa, yabanc? ülkelerden  en yüksek faizle borç bulam?yorsa  ne yaps?n?

Çözüm mü?

Çözüm sizler de ülkesini, milletini, çocuklar?n?, torunlar?n?z?  hiç olmazsa bu seçimde dü?ünerek  yeni kazanacak bir siyasi partiye oy’unuzu kullan?n.

Peki, yeni iktidar olan bir siyasi parti nas?l düzeltecek derseniz?

  1. Ülkenin iç ve d?? borcunu yeniden yap?land?rmaya giderse,
  2. Faiz ekonomisine son verirse,
  3. Tüketim yerine üretim politikas? uygularsa,
  4. Küs halinde oldu?umuz 52 ülkeyle bar???rsa,
  5. Avruba Birli?i ile yeniden görü?melere ba?latat?rsa,
  6. Kendi iç siyaseti ç?kar? u?runa, önüne gelene efelenmeyen bir lider  ekonomiyi, iç ve d?? huzuru sa?larsa veya  Türkiye’e Cumhuriyeti’nin fabrika ayarlar?na dönerse ba?arabilir.

 

….

Ekonomi duvara toslay?nca, döviz kurlar? tarihi rekorlar k?r?nca, bahaneleri haz?r. Döviz, Faiz lobisi savsatas?….

16 y?ld?r, mirasyediler gibi har vurup, har savurdun, üretmeden tükettin, faiz lobilerine 156 milyar dolar faiz ödedin diye, ülkenin iç ve d?? borcunu ülkenin milli gelirine yakla?t?rd?n diye  kimse sormuyor?

….

Bir dönem AKparti iktidar?n?n Merkez Bankas? Ba?kan?, siyaseten  ilkesi, inanc? gere?i yalan söylemeyen, resmi bilgi, belge olmadan konu?mayan, Ak?ener'in Ekonomi Dan??man? v Durmu? Y?lmaz Ankara'da Türkiye Dayan??ma Fonu konulu programda,  Durmu? Y?lmaz: “2. Dünya Sava??'ndaki ekonomik s?k?nt? kadar büyük bir ekonomik s?k?nt?ya ad?m att?k” diyor

….

Durmu? Y?lmaz;  - Emekli maa?? alanlar maa?lar?n? alamayacak.

- Kirada evim var, ben rahat geçinirim diyenler kiralar?n? tahsil edemeyecekler. Buna dayal? gelir plan? olanlar gözden geçirmeli.

- Bankada TL param var diyenler de çok dikkatli olmal?. Çünkü TL'nin de?eri a?ar? dü?ecek, ancak alaca??n?z faiz enflasyonun çok alt?nda olacak.

- Ayr?ca servet vergisi benzeri bir vergi ç?kacakt?r. Eviniz, araban?z, paran?zdan servet vergisi alacaklar.

- Ben Reis'i seviyorum, hem de hamsi yiyiyorum diyenlere de söyleyecek bir tavsiyemiz maalesef yok.

 

Niye bunlar olacak?

 Ve yeter mi?

 Tabii ki yetmeyecek.

Toplum çok ama çok büyük bedel  ödeyecek.

 

1) Ciddi bir d?? borç var. Bunu ödeyebilmek için kur art???na ba?l? daha çok TL'ye ihtiyaç olacak. Hem devlet, hem özel sektör bütçesinden daha çok TL ç?kmak zorunda.

2) Faizler artt??? için yeniden borçlanmak için daha çok TL'ye ihtiyaç olacak.

3) Yap-??let-Devret taahhütleri nedeniyle ve de bu taahhütler dolar birim fiyat?na sahip oldu?u ve de aç?k rakam? büyüyece?inden daha çok TL'ye ihtiyaç olacak.

4) Tüm bunlardan geriye kalan kamu bütçesinden çal??anlar?n ücretleri, emekli maa?lar? ödenebilirse ödenecek, ödenemezse, maa?lar dü?ürülecek.

5) Suriyelilerin üzerine, 1,5 Milyon Afgan göçünün de maliyeti denklemde ayr? bir bilinmez olarak kalacak.

6) Her y?l 25 milyar aç?k veren sosyal destek program? ayr? bir sorun? Devam edebilirli?i kalmayabilir.

7) SGK aç?klar? müthi? boyutta. Sa?l?k sistemi bu aç?klarla devam edemeyecek ve bir sürü sa?l?k kurulu?u / Üniversiteler dâhil iflas edecek,

 

SON ÇIKI?TAYIZ!..

 

Peki, daha sonra;

 

- Y?llard?r limanlar?na, havaalanlar?na el konulan Yunanistan'a ne olduysa bize de o olacak.

- Birisinin dedesinin M?THAT PA?An?n uyar?lar?na dinlememesi ile Osmanl? ne olduysa, bu ülkede tekrar ya?anacak. Duyunu Umumiye ho? geldin diyece?iz.

 

?u anda bir ?ey yapabilir miyiz?

 

Evet halen çok çok az da olsa umut var. Hep beraber birinin (o ?imdi Cuma namaz?na gitmek için abdest al?yordur, yollar da kesilmek üzeredir muhtemelen) ve jöleli dan??man?n?n akl?n?n yerine gelmesi, akl?selimle hareket etmesi için hep beraber dua etmekle ba?layabiliriz.

….

TAR?HE NOT: Gün gelecek, devran dönecek “Bugün FETÖ’ye a??r hakaretlerbulunan, ba?ta  rüzgar gülü AKParti’liler, “Recep Tayyip ERDO?AN ve AKParti’ye en a??r hakarette bulunacaklard?r.”

 

 

Durmu? Y?lmaz: https://www.superhaber.tv/emekliler-maas-alamaz-hale-gelecek-dedi-mi-haber-

0 Yorum