gündeminiz
Image
Celil Cengiz ?olak

Ar?n?, "Yaz? da gelse, Tura'da gelse Erdo?an kazanacak diyor ama, para dik gelecek !

gündeminiz

Bir ba?ka AKP’li, “  Erdo?an, Cumhurba?kanl???’n? kazan?nca kadar seçimler yenilenebilir” diyor. Say?n Kozmik Oda fatihi Ar?nç, binde bir de olsa para dik gelebilece?ini unutmay?n! Devletin tüm gücü elinizde, yay?nlars?n?z bir KHK seçimler  iptal, bundan sonra seçim meçim  yok diyebilirsiniz?

 

16 Nisan’da  YSK  kurtard?, 24 Haziran’da  kim kurtaracak?

Erkler, iman  gücü sizlerde… ?ktidar?n?za biat etmi? “rü?vetin caiz” oldu?unu söyleyen fetvac?lar?n?za  yay?nlat?rs?n?z bir çakma fetva…!

….

Söyleyeceklerim bitmedi say?n Ar?nç,

?ktidar?n?z ve FETÖ ile birlikte Kozmik Oda’ya kumpas kurdunuz, siz Manisa’das?n?z ama ne hikmetse Ankara’da size suikast  yap?lacak . O günleri unutmad?k!

Seçim sand?klar?na el mi koyacaks?n?z, darbe mi yapacaks?n?z?

Seçimi kaybetmeniz halinde, iktidar? vermeyecek misiniz?

Adolf Hitler gibi,  Erdo?an’a oy vermeyenleri gaz odalar?na m? dolduracaks?n?z?

Say?n Ar?nç, Y?llar?n siyasetçisi olarak  böyle bir aç?klama yapt???n?za göre,  bildi?iniz  bir ?eyler vard?r her halde….!

….

Para Neden dik  gelebilir?

Aylard?r dükkan?n? siftah yapmadan kapatan  esnaf, memur, i?çi, çiftçi isyan  noktas?nda. Emekli maa??n?n tehlikede oldu?unu söylerken….

….

Dolar kuru durmak bilmiyor, 5 liraya do?ru yelken açm??,

Benzinin litresi 7 liraya do?ru gidiyor?

….

Sosyal medya da payla??m raporlar? k?ran slogan ülkenin durumunu çok iyi ifade ediyor

“Türkiye’de her ?ey yolunda ise neden seçim yap?l?yor? E?er i?ler yolunda de?ilse, neden Erdo?an’? yeniden seçece?iz?

Ülkeyi kurtaracak Erdo?an ise, 16 y?ld?r tek ba??na yönetti?i ülkeyi bu hale getiren kim?” diye soruyorlar.

Üretmeden tüketen  ülke insan?n yüzde 50 art? 1’i akl?n? kiraya vermi? olamaz.

……

Bana diyorlar ki, sürekli muhalefet yap?yorsun, ayn? durumda hangi siyasi parti  iktidar olsa, ayn? muhalefeti yapmak, dini, insani vatan borcumdur.

….

Bizim davam?z memleket, millet davas?d?r.

Özet olarak, bu sefer ne yaz? gelecek, ne tura  bu sefer dik gelecek.

AKparti iktidar?n?n  16 y?ld?r tek icraat? VAAT !

Yol, köprü yapt? diyenlere, satt??? 145 kamu kurulu?u ve 390 milyar dolar borçlanman?n kar??l???…!

80 milyon, geçmedi?i köprüye, yola, tünele para ödüyor.

Ayr?ca, dünyan?n en geri kalm?? ülkesinin iktidar? bile yol, köprü, tünel yapt?klar? ile övünmez.

 

Para dik gelmezse, Yüce Türk Milleti dü?ünsün... AKP, yanda?lar?na, zenginlerine bir ?ey olmaz. Olan yine bu halka olur. 

Zaten ?imdiden, AKP zenginleri servetlerini yurtd???na kaç?rmaya ba?lam??...

 

 

0 Yorum