gündeminiz
Image
Funda Ayla

D?rt Nisan??n hat?rlatt?klar?..

gündeminiz

30 Nisan 2014 tarihinde a?a??daki kö?e yaz?m? yazm???m.
“Önemli tarihlerin, baz? ki?iler için farkl? anlamlar? olabilece?ini
daha önce anlatm??t?k.


Bu tarihlerden birisi; 4 Nisan 1994..
Ülkemiz için ta??d??? anlam ile benim için ta??d??? anlam farkl?.
Hem milli gelirde hem de ki?isel olarak daha da fakirle?ti?imiz bir
tarih olan bu günün ne fark? olabilir?


Anlatal?m..
Bu günün ö?len saatlerinde ?ngiltere’ye gidiyorsunuz ve ak?am?na
develüasyonla kar??la??yorsunuz. Dü?ünün  bir kere… karn?n?z?
doyurmaya hamburgerciye gitmi?siniz ve normalde ülkenizde be? liraya
yiyece?iniz “Hamburger” bir an da kur ayarlamas?yla yirmi be? liraya
ç?k?yor.


De?i?ik bir sürprizdi. Ancak ya?ad???m?z di?er sürpriz yüzünden çok da
önemli de?ildi O AN.
Toplant? yapt???m?z yere ?smarlanan “Hamburger” tam o günü hat?rlatt?
ki.. Üzerinden tam bir sene geçmi?. Tesadüf eseri yine “hamburger”
olmas?.!!!


Bu sefer bo?az?n?zdan geçi?i, yutkunman?z... zorla?t? tabiî ki.. Biraz
geç intibak olmu? galiba..
Her neyse, 4.4.1994 tarihindeki rakamlar’a, farkl? bir gözle bakal?m..
Bu tarihte üç adet dört’ün olmas?, bir i?aret olabilir mi? Ya da;
toplamlar?n?n dört olmas?…
Melek kartlar?na göre, dört say?s?n?n anlam?; “meleklerin hallediyor”
Pisagor’culara göre; “dört” say?s? gücü simgeler. ?lk çift say?
iki'nin kendisi ile çarp?m?ndan elde edilen bu say? adaletin de
simgesidir.


“Bir” say?s?, temel say?d?r. Bütün say?lar (varl?klar) zincirinin
içinden ç?kt??? ve sonuç olarak da onlar? içeren, ku?atan, özetleyen,
kar??t? olmayan Mutlak Bir'dir. Bütün varl?klar?n de?i?mez ilkesi ve
ebedî kayna??, sars?lmaz ilkesidir.


“Dokuz” say?s? ilk tek say? üç'ün karesidir. O da dört say?s? gibi
adaleti temsil eder.
I-Ch?ng’e göre “dört” say?s? Meng / Deneyimsizlik, Gençlik olarak
isimlendirilmi?. Heksagram’?n anlam? safl?k ve toyluktur. Bu heksagram
ö?retici, dayan?kl? ve sab?rl? olmay? gerektiriyormu?..
“Bir” say?s?, yani Ch’ien / Yarat?c? güç olarak isimlendirilmi?.
Güçlü, aktif, verici ve ruhen dengeli olan, lider ve aile reisi
özellikleri ta??yan olarak belirtilir.


“Dokuz” ise; Güçlü bir ki?i küçük ve s?k?c? k?s?tlamalarla
engellenmektedir, ?eklinde yorumlanm??.
Görüldü?ü gibi, say?lar, rakamlar yüzy?llard?r tüm insanlara yol
gösterici ve anlam belirleyici olmu?lar.
Örne?imizdeki dört’e bakacak olursak; dört element olmas?, geometride
kare’yi simgelemesi, insan?n dört ölümcül parças?n?n olmas?, avuç
içinde bulunan dört ana çizgiden ki?inin özelliklerinin
ö?renilmesi,…vs…vs.


Gelelim, “hayat?n?z?n amac?ndaki” rakamlara..


“Do?um tarihinizin toplam? dört say?s?n? veriyorsa; yani hayat amac?
olarak 4 üzerinde çal??mas? gereken bireyler, seçtikleri hedeflere
do?ru sab?rla, a?amal? bir süreç izleyerek istikrar ve güvenlik
kazanmak için burada bulunmaktad?rlar.” ?eklinde yorumlan?yor.
Asl?nda sa?lam bir temel’e sahip olmak ve güvenlik kazanmak di?er
insanlar?n da istedi?i bir hedef olabilir ancak dört’ler için hayat
amaçlar?n?n temelini olu?turuyormu?.


Konumuz nerden nereye geldi..
Benim gibi k?rk y?lda bir hamburger yiyen biri, elbette günleri
unutmaz. Hatta 4 Nisan günlerini “hamburger” günü ilan eder ve parti
bile verebilir.”
Nerden nereye… Dört sene önce yazd???m yaz?y? bu sene 4 Nisan günü
yine hat?rlad?m. Hem de Antalya da..
Tam 24 y?l önce, 4 Nisan1994 tarihinde ?ngiltere/ Ealingbrothway  de
ki Mc. Donalds da hamburger yedi?imiz arkada?lar?mla kar?? kar??ya
yeme?e oturunca..


O ak?am ki konumuz, dövizin ani yükseli?iydi.  2018 y?l?n?n 4 Nisan
ak?am?nda konu?ulan konu yine  ayn?… ekonominin durumu…Kaderimiz
midir? Baht?m?z m?d?r? Bilinmez ama…


K?sacas?…bat? cephesinde yeni bir ?ey yok. Ama evrenin ?akas? çok.
Nice mutlu ve umutlu günlere..
Funda Ayla

0 Yorum