gündeminiz
Image
Celil Cengiz ?olak

Merhum ?zal??n prensi, Selim Edes, oturdu?u gecekondu da kom?ular?n?n yard?m?na muhta? !

gündeminiz

Ne oldum demeyeceksin, ne olaca??m diyeceksin.   Merhum Özal'?n prenslerinden, Emlakbank eski Genel Müdürü Engin C?VAN’a “Rü?vetin belgesi olur mu pezevenk” diyen Selim EDES,  oturdu?u gecekonduda  kom?ular?n?n  yard?mlar?na muhtaç!  AKP iktidar?  te?vik, zenginlerine k?ssadan hisse !

 

Cumhuriyet tarihine hatta dünya tarihine  "Rü?vetin belgesi olur mu pezevenk" sözleriyle geçen Selim EDES,  ?stanbul'da bir gecekondu mahallesinde kom?ular?n?n yard?m? ile ya??yor iddias? ?öyle,

Bir arkada??mla sohbet ediyorduk, "Bu milletin paras? kimseye hay?r getirmez.  Haram yiyenin torunun di?leri kama??r" bir dönem merhum Özal'?n prenslerinden, lüks, ?atavat içerisinde ya?ayan, magazin bas?n?n gözdesi, ?stanbul sosyetesinin ?eref konu?u Selim EDES,  ?stanbul’un semtlerinden birinde mahallilerin  yard?m? ile ya??yor.

Atalar?m?z ne demi??

 Ne oldum demeyeceksin, ne olaca??m diyeceksin"

Bir arkada??mla sohbet ediyorduk, “bu milletin paras? hiç kimseye yaramaz. Burnundan fitil, fitil gelir”

Merhum Turgut Özal’?n prensi, Selim Edes’i hat?rl?yor musun?

Bizim ku?akta kim hat?rlamaz?

O anl? ?anl? Selim EDES, gecekondu da, mahalle halk?n?n yard?m?na muhtaç durumda!

?sim benzerli?i olmas?n?

 

Selim Edes'in gecekonduda kom?ular?n?n yard?mlar? ile ya?ad???ndan emin misin  dedi?im de, bu iddiada bulunan  ayn? mahallede ya?ayan, bugün yolda görsem hat?rlayamad???m birisi,  üç-be? ki?i sohbet ederken, o da sohbetimize kat?ld? ve böyle bir iddiada bulundu.  

2002 y?l?nda iktidara Harun gibi gelip Karun olanlar, Cengiz ?n?aat gibi millettin anas?na küfür edenler, Bakan Özhaseki gibi 8 enerji ?irket sahibi, gemicik sahibi ve  devlet te?viki ile zengin olanlar, mar?m AKP iktidar? zenginleri,  Selim Edes’in bugünkü durumundan kendilerine hisse ç?kart?rlar.

 

 

Selim EDES kimdir?

DEVLET GARANT?L? TE?V?K

 

Villalar sadece yurt d???nda pazarland??? için "?hracat Te?vik Belgesi" ile ödüllendirilen Selim Edes, devletten te?vik primi al?r. Vak?fbank'?n teminat mektubuyla pazarlanan villalar?n her biri 1988 y?l?nda 65 bin ila 150 bin mark civar?ndaki fiyatlar?yla kap???l?r. ?n?aat ba?lad?ktan sonra Türkiye'de yabanc?lar?n belediye s?n?rlar? d???nda mülk sahibi olmas?n?n yasak olmas? nedeniyle sorun ç?kar. Bu defa ESKA ?ncebel Villalar?n yap?ld??? alan yine Ankara'daki siyasilerce çözüm üretilir ve Dalaman Belediye s?n?rlar?na dahil edilerek sorun ortadan kalkar.

 

 

Emlak Bankas? eski Genel Müdürü Engin Civan'?n 19 Eylül 1994 tarihinde vurulmas? olay?yla ortaya ç?kan skandaldan sonra Civan'a rü?vet verdi?ini kabul etti?i için 1 y?l 8 ay hapis ve 111.1 milyar lira para cezas?na çarpt?r?ld?.

 

 

 

Engin Civan ?stanbul, ?i?li'de u?rad??? silahl? sald?r? da kolundan yaraland?. Sald?r?dan sonra ba?lat?lan soru?turma, Civan ile Selim Edes, Alaattin Çak?c?, Dündar K?l?ç, Semra Özal'a kadar uzand?.

 

 

 

Dava sürecinde sarfetti?i "Rü?vetin belgesi mi olur p...k" cümlesiyle çok yank? uyand?rd?. Hapis cezas?n? bitiren Edes, 1995 y?l?nda k?z?n?n diploma törenini bahane ederek Amerika'ya gitti, bir daha Türkiye'ye dönmedi.

 

Ald??? para cezas? 20 takside bölünen Edes, A?ustos 1998'de cezas?n?n son taksidini de ödeyerek borcunu tamamlad?.

 

0 Yorum