gündeminiz
Image
Baha Pir

KULAKLARINI ?Y? A? DA ?Y? D?NLE BU H?KAYEY?

gündeminiz

ADAM adamd?r olmasa da pulu,
e?ek e?ektir atlastan da olsa çulu.
Türk Atasözü

Biz kodesteyiz tam 148 ki?i 
Ne yaz?k ki kutlayam?yoruz
Dünya Bas?n Özgürlü?ü gününü

Atatürk'ün ne denli büyük bir devlet adam? oldu?unu
Amerika'l? on ya??ndaki bir çocuk anlam?? da Ba?takiler bunca y?l geçmesine kar??n
Hala kavrayabilmi? de?il onun önemini
Heykelleri vah?ice baltayla parçalan?yor
Hiç utanç duyulmadan ayya?l?kla suçlan?yor
Türlü hakaretlere kar??n önemli ki?iler hep suskun !
Kurucumuza hakaretlerin haddi hesab? yok

Öylesine ince ve centilmen ki bu hukuk tan?maz tak?m
Ata'n?n kurdu?u partiye TEZEK iltifat?nda bulunup
Sonra da kalk?p hiç utan?p s?k?lmadan
C.ba?kanl???na adayl?klar?n? koyuyorlar ?

Bu arada muhalif televizyonlar?n de?i?ik numaralarla
Kesintiye u?rat?lmas? 
Toplant?lar?n sistematik engellenmesi de caba

Çay topluyor sonra da kurutup bir güzel demliyorlar
So?uk ?akalar yapmaktan da geri kal?nm?yor hani 
Cübbelerinde sürekli dü?me arayanlar hukukçu 
Diye geçinip kaçak yap?n?n emrinden ç?km?yorlar

KULAKLARINI ?Y? AÇ DA ?Y? D?NLE BU H?KAYEY? ?
1923'de yani bundan 95 y?l önce 
Newyork eyaletinin küçük bir kasabas?nda
On ya??ndaki ilkokul ö?rencisi Curtis La France
Babas?n?n daktilosunu isteyip
Büyük Atatürk'e hayranl?k dolu bir mektup yaz?p
Büyük Komutandan imzal? bir resim rica eder
Atatürk bu duyarl? Amerika'l?ya kay?ts?z kalmay?p
Bizzat kalem ka??da sar?larak
Curtis'in istediklerini ivedilikle yerine getirir
Ankara'dan gelen mektubu ald?ktan sonra 
Çocuk sevinçten uçar havalara...

?imdi ise yumu?ac?k ceylan derisi koltu?a 
Hasbelkader çöreklenmi? olan
Sözüm ona beceriksiz siyasetçi müsvetteleri
Büyük kurtar?c?ya hakaretler ya?d?r?p
Ak?llar? s?ra onun önemini unutturmak için
Hayali bir tarih yazmaya yelteniyorlar
Ata'n?n büyük boy tablolar?n? depoya kald?ran
77'lik bat?l inançl? Atatürk ve laiklik dü?man?
Bu hasta ruhlu meclis bekçisi
Bir de utanmadan bizim param?zla
Lay?k olmad??? Ata'n?n kurdu?u ulu meclis odas?na
Duvardan duvara hal?lar dö?etiyor
Çok gerekliymi? gibi zevksizce
Mevcut mobilyalar? yeniliyor ?

Lüks Alman arabas? olmadan da ad?m atam?yor ?
Bu da yeti?miyor,ülkenin çok önemli ki?isi ya
Bir muhaf?z ordusu sultan? dü?mandan korumak için
Aleste tetikte onun ufak bir i?aretini bekliyor ?
Öte yandan kendisine yöneltilen her sözü 
Hakaret say?p parti ba?kanl???n? kenara itip
Elveri?li di?er ?apkay? ba??na geçirip

Önüne gelen herkese hakaret davas? aç?p emrindeki
Sayg?n ve bitaraf hukuçular sayesinde hemen
Bütün davalar? kazan?p bundan da baya?? keyifleniyor

Atatürk'e mektup yazan on ya??ndaki Amerika'l?
25 ya??nda Ata'n?n ölüm haberini ö?renince
H?çk?ra h?çk?ra a?lamaktan kendini alam?yor
Ve 10 Kas?m 2008'de Atatürk hayran?
Amerika'l? Curtis La France ne tesadüftür ki
Atatürk'ün ölüm tarihinde ya?ama veda ediyor
95 ya??nda ya?am?n? yitiren 
Bu temiz yürekli Atatürk sevdal?s?n?n hikayesi
Gözleri ya?art?yor de?il mi ?
Duygusuz ve fütursuz tak?m
Bu olaydan haberdar m?d?r ?
Yeni ö?renenlerin kaç?n?n gözleri nemlenmi?
?çlerinden biri ikisi gerçekten duygulanm?? m?d?r
Acaba ?

0 Yorum