gündeminiz
Image
Celil Cengiz ?olak

AKP?li se?men 24 Haziran?da, yine mi AKP?ye oy verecek"

gündeminiz

 ??siz, emekli, i?çi, köylü, memur,  i?sizlikten, yoksulluktan kendisini yakan, bir milyona yak?n kepenk kapatan esnaf AKP’li seçmen,  sand?k ba??na gitti?inde vicdan? ile ba? ba?a kald???nda, çocuklar?n?n, torunlar?n?n gelece?ini saman ithal eden bir ülke haline getiren AKP’ye sand?kta  hesap sormayacak m??

….

Türkiye’nin ekonomik, sosyal, kültürel ne halde oldu?unu, dini, insani, manevi bütün de?erleri olan,  ülkesinin milletinin ç?karlar?n? dü?ünen kim  hangi vicdanla AKP’ye  oy verecektir?

….

AKP’nin bir-iki köprü, viyadük, her y?l onar?ma ihtiyaç duyan duble yollar, baz? havaalanlar?, baz? hastaneler, çok katl? binalar, ortaokul kalitesine bile ula?amayan güya üniversiteler ve bir kaçak saray yap?t?lar diye  tekrar AKP’ye oy mu verecekler?

….

Lisans? bize ait olmayan, montaj?n? yapt???m?z silahlar?, insans?z hava araçlar?n?, biz yap?yoruz y?llard?r söyledikleri yalanlar?na inan,   yabanc? ?irketlerin YAP-??LET-DEVRET sistemi ile yap?lan köprülerden geçmedi?i halde para ödeyenler mi oy verecek?

Yok pahas?na sat?lan, ?eker fabrikalar?nda çal??an  i?çiler, pancar üreticileri, nakliyeciler sektördeki yakla??k 6 milyon insan oy verirken  AKP iktidar?n?n yoksullu?a mahkum etti?ini dü?ünmeyerek mi AKP’ye oy verecek?

……

Yüzde 70 hasta garantili ?ehir hastanelerine, 6 ay sonras?na tedavi randevusu verilen hastalar m?  oy verecek?

16 y?ll?k iktidarlar? döneminde 14 kez e?itim program? de?i?tiren, nitelikli, niteliksiz diye ikiye ay?rd?klar? lise ö?rencilerinin  velileri  mi AKP’ye  oy verecek?

….

AKP milletvekili adaylar?, seçmeninden hangi yüzle oy isteyecek?

 …..

Resmi rakamlara göre; 6 milyon 200 bin i?siz, atanamayan ö?retmenler mi oy verecek?

…..

Döviz kurlar?n?n artmas? nedeniyle  g?da ürünlerine A’dan Z’ye yüzde 30 zam yaparken, emekliye yüzde 3 zamm? reva  gören iktidara emekli hala daha oy mu verecektir?

 

 Neyse,

Pazar günü, benimde üyesi bulundu?um i? adamlar? derne?inin genel kuruluna kat?ld?m.

Genel kurul ba?lamadan önce, orta, büyük ölçekli i? adamlar? ile sohbet etme imkan?m oldu. Genel de genel kurula kat?lanlar?n ço?unu tan?r?m ve kimin hangi siyasi görü?ten oldu?unu a?a?? yukar? bilirim. Sohbetimiz s?ras?nda,  ülke ekonomisinin iyi gitmedi?inden dolay? önlerini göremediklerini, dövizin a??r? artmas? kar??s?nda çaresiz kald?klar?n?, i?çi ç?karmak zorunda kald?klar?ndan dert yan?yorlard?. Hiç birinin a?z?n? deyim yerindeyse b?çak açm?yor du.Yine de, nezaket ve  milletvekilli?ine sayg?lar?ndan dolay? genel kurula kat?lan  iktidar temsilcilerine sayg?da kusur etmiyorlar, vekilim, vekilim diye etraflar?nda dört dönüyorlar, hat?ra foto?raf? çektiriyorlard?. Ama, ülkenin içinde bulundu?u ekonomi ç?kmaz?ndan kan a?l?yorlard?.

 …..

Derne?in kurulu? y?llar?ndan bu tarafa tan?d???m bir arkada? ile sohbet ederken, “TÜRK M?LLET?’N?N CANI YANMADADI?I SÜRECE BAZI ALI?KANLIKLARINDAN VAZ GEÇEMEZ” ?u anda canlar? yand? hem de ciddi bir ?ekilde, ço?u iflas noktas?na geldi. Sand?k ba??na gittiklerinde OYLARINI AKP’ye vereceklerini zannetmiyorum.” Diyordu.

Genel kurulda,  siyasi partilerin  milletvekili adaylar?na söz verdiler. Kendilerini tan?tt?lar. Projelerinden neden milletvekili aday aday? olduklar?n? kendi usluplar?nca antlatt?lar. ?yi de alk?? ald?lar.

….

Nezaketen olsa gerek ki, genel kurula kat?lan hiçbir davetli, vekil aday adaylar?na  “HANG? VEK?LL?KTEN BAHSED?YORSUNUZ. YETK?LER?  EL?NDEN ALINMI?. TÜRK?YE BÜYÜK M?LLET MEC?S? (TBMM)  ?RADES?N? TEK ADAMA VERENDEN VEK?L M? OLUR. SEN BEN?M VEK?L?M DE??LS?N L?DER?N?N VEK?L?S?N diyemedi!

….

Derne?in Genel kurulunda  çok uzun y?llard?r tan?d???m AKP’li eski milletvekili merhabala?t???m ve hal hat?r sordu?umda, “ tebessüm ederek Celil bey ?u kö?e yaz?lar?na biraz  ara ver” sözlerine kar??l?k, “Bu ülkede birileri yazmas? gerekir veya kral ç?plak demesi laz?m.  ?ktidarlara Ahmet  gelir, Mehmet gider. Biz sizinle, dü?ünde, bayramda, cenazede, dernek etkinliklerinde yine beraberiz say?n vekilim”  diye cevap verdim.

Sözünü etti?im AKP’li vekilimin  TBMM’de oldu?u y?llarda, ele?tirmenin de çözüm üretmek dü?üncesiyle  sayg? çerçevesinde, memleket, millet ad?na a??r ele?tirel  yaz?lar kaleme alm??t?m. Allah için, sadece  bana YA CEL?L BEY BEN? TANIMIYORMUSUN” siteminde bulunarak, ho?görüde bulunmas? ise, kendisine yak??an bir davran?? oldu?unu halen daha taktir ederim.

….

Say?n eski AKP’li  vekilimin  benim kö?e yaz?lar?m? okuyor ve yak?ndan takip etti?i için  kendisine te?ekkürlerimi ve sayg?lar?m? sunar?m.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 Yorum