gündeminiz
Image
Celil Cengiz ?olak

Yeni kurulacak devlet, Recep Tayyip Erdo?an Devleti mi"

gündeminiz

Saray Ba?dan??man? Türkiye Cumhuriyeti la?v edilecek demi?! Yerine RTE Devleti kurulacak dememi?. AP’lilerin bu söylemleri  yeni de?il. Cumhuriyet için “90 y?ll?k reklam aras?”, Prangalardan kurtuluyoruz” “AKParti sayesinde Türk olmaktan kurtulduk” Türklü?ün hiç bir faydas?n? görmedim” Yeni bir devlet kuraca??z”

 

Terör örgütü saflar?nda yöneticilik yapan  AKP’li vekil Metiner, “eski Türkiye’yi mezara gömdük”

B u sözleri  söyleyenler, s?radan insanlar de?ildi. AKP’nin üst düzey yetkilileri vekilleriy di.

T.C. yerine  RTE…!

AKP’nin 16 y?ll?k iktidar?nda, Valilik, kaymakaml?k ve devlet kurulu?lar?ndan T.C. silindi.

Terör örgütü PKK’l?lar, Türk askerine  T.C askeri diyerek ak?llar? s?ra a?a??l?yorlar d?. AKP iktidar? sayesinde  terror örgütü emellerine ula?t?.

?stiklal Mar?? de?i?tirildi?

Okullardaki and?m?z kald?r?ld?.

Türk  Milliyetçili?ini ayaklar alt?na alanlar günümüzde kahraman oldu.

AKP taban?nda,  muhafazakarlara  Yeni Türkiye’nin ad? “Türk ?slam Birli?i” dilendirilirken, Türk Milliyetcisi MHP taban?na ise, Türki Cumhuriyetleri’ni de kapsayacak “Türk Birli?i” kurulaca?? sav satas? ?imdiden pompalanmaya ba?lad?.

Peki, AKP ve MHP taban?nda bu söylemlerin kar??l??? var m? derseniz.

Bugün için belki istenilen düzeyde kar??l??? yoktur ama ileri de olacakt?r.

Özellikle Türk insan?n karekteristlik özelli?ini bilen starteji uzmanlar?,  dedikodular?n ve f?s?lt? propagandalar?n  toplum üzerinde en etkili oldu?unu bilinci ile toplum mühendisli?ini en iyi ?ekilde yürütüyorlar.

Toplum içinde yayg?n  ve etkili olan di?er bir starteji ise,  kamu oyunun duymas?n? istedi?iniz bir ?ey varsa, “Laf aram?zda. Kimseye söyleme. Bir sen biliyorsun bir ben biliyorum. Önemli bir kaynaktan ald???m bu bilgiyi seninle payla??yorum” denildi?inde, dedikoduyu seven bir toplum oldu?umuz için, ald???m?z sözde s?r bilgiyi birileri ile payla?amazsak çatlar?z.

Di?er bir konu ise,  Türkiye Cumhuriyeti’nin la?v edilmesi yeni  yeni bir proje de?il,  12 Eylül ABD’nin  ihtilal Pa?as? Evren’de Türkiye’yi eyaletlere bölmek istiyordu. Ba?aramad? ama temellerini att?.

Nas?l m? att??

12 Eylül Darbesi ile Tekke ve zaviye kanunu de?i?tirerek, tarikatlar?n siyaset yapmas?na imkan sa?lad?.

ABD projesi olan  Fetullah Gülen, “Il?ml? ?slam” savsatas? ile toplumun her kesimine ula?t?. AKP Genel Ba?kan? Erdo?an, merhum Erbakan hoca, Muhsin Yaz?c?o?lu, di?er AKP kurucular?n?n uyar?lar?na ragmen, kimseyi dinlemedi iktidar h?rs?  yoluna devam etti.

Siz, AKP Genel Ba?kan? Erdo?an’?n Eyy ABD, Eyy ?srail diye efelenmesine.  Büyük Ortado?u Projesi (BOP)  bütün gücüyle devam ediyor.

Hani Membiç’e giriyorduk?

ABD,  Erdo?an’?n iç siyasetinde prim yapmas? için Afrin’e kadar izin verdi?ini ileri de daha iyi anlam?? olaca??z.

Tabi,  ?ehit olan 52 vatan evlad?m?za oldu.

Saray Ba?dan??man? , Atatürk’ü Anayasa’dan ç?karaca??z diyen Mehmet Uçum’un,  insangazetesi.com’daki haberi ?öyle;

 

Cumhurba?kan? Erdo?an’?n Ba?dan??man? Mehmet Uçum, “Halk kendi Devletini kurmak için ad?m at?yor, 16 Nisan Kutlu Olsun” payla??m?nda bulundu.

 

Uçum, Twitter’dan yapt??? aç?klamada, “Sessiz de?il Halk?m?z gümbür gümbür birDevrim yap?yor fark?nda m?s?n?z. Halk kendi Devletini kurmak için ad?m at?yor, 16 Nisan Kutlu Olsun” ifadelerini kulland?. 

 

‘AK?L’L?K DE YAPMI?TI

 

Uçum, AKP’nin pi?manl?k duydu?u skandallarla dolu çözüm sürecinde ‘akil insan’ olarak da yer alm??t?. Atatürk’ü Anayasadan ç?karaca??z diye beyan?yla gündeme oturmu? ve yerini sa?lamla?t?rmaya çal??m??t?.

0 Yorum