gündeminiz
Image
Baha Pir

KURT , kuzudan ''Suyumu buland?rd?n '' diye davac? olmu?.

gündeminiz

KURT , kuzudan ''Suyumu buland?rd?n '' diye
davac? olmu?.
Türk Atasözü

Fransa Ba?kan? göreve ba?lad??? bir y?l içinde topu topu üç kez televizyonda görünmü?.! Bizimki ise 365 gün boyunca sahneyi bir türlü ba?kas?na b?rakmam?? ?..

Fransa'n?n çiçe?i burnunda genç ba?kan?
Görevde bulundu?u bir y?l içinde
Sadece üç kez görünmü? televizyonda ?

Parti liderli?iyle Cumhurba?kanl???n?
Bir arada arada yürüten bizdeki k?demli siyasetçi ise
365 gün boyunca televizyondan inmemekte inat etmi?
Beyaz cama ç?k?p her konuda nutuk atmakta
Eri?ilmez bir rekorun sahibi olmu?

Her f?rsatta demokrat olduklar?n? hayk?r?p
Herkese e?it davrand?kla?n? söyleyenler
Ayn? fikirde olmayanlar? yok saymay? 
Marifetmi? gibi gösterdiler

Yeni kurulan bir partiye türlü zorluklar ç?kart?p
Salon verilmesini dahi engelleerek
Bizlerin sayesinde ayakta duran TRT''yi
Kendi mallar? gibi inatla sürdürmeye devam ediyorlar.

0 Yorum