gündeminiz
Image
Baha Pir

DEV ad?mlarla ilerlemekte ?lke K?skan?l?ktan ?atlay?p patlamakta evren

gündeminiz

Söyledi?in her ?ey s?k?c? ve anla??lmaz,
ancak bu,söyledi?in ?eyin do?ru oldu?u
anlam?na gelmez.

Franz KAFKA

DEV ad?mlarla ilerlemekte ülke
K?skançl?ktan çatlay?p patlamakta evren
?llerin 34'ünde tek Anadolu lisesi yokmu? ne gam ?
Ça?da? imam hatip ordusu imdada yeti?ir her an
Bilim-fen-sanat adam?yla i?imiz olmaz

?mam hatipliler yeter de artar bize
?ükür ki Amerikan sarma???? gibi
Ülkeyi sar?p sarmalam??lar

Diyanet yay?nlad??? göstermelik çocuk dergisinde
23 Nisan Çocuk Bayram?na kin kusmu?
Bu özel bayramdan hiç söz etmeyip
Osmanl?'n?n 1916'da ?ngiliz'leri ma?lup etti?i
Kut'ül-Amare sava??na 17 sayfa

23 Nisan Çocuk Bayram?na ise 
Sadece üç cümlecik yer ay?rmak
Cömertlik ve aymazl???n? göstermi? ?
?nsanlar? birle?tirip kayna?t?rtmas? gereken
Atatürk'ün bu önemli eseri ba?kanl???n
Sürekli iktidar yörüngesinde gezinmesi
Kavuk ve cübbeyle dola??p halk? aldatmas?

Birbirinden ?a??rt?c? fetva rezaletleriyle de
Halk? sözüm ona ayd?nlatmaya çal??mas?
?nsan? kahrediyor do?rusu ?

Tek icraat? Arapça Kuran kurslar? düzenlemek
Ama din konusunda çocuk ve gençleri
Gere?i gibi ayd?nlatmaya yana?mamak
En önemlisi kurucu ve ba? Komutan?m?z 
Mustafa Kemal ATATÜRK'ün ad?n? camilerde
Ne sebeple bilinmiyor telaffuz etmekten çekinmek...

Halk?n çiftçinin muhalefetin ?srarl? direni?ine kar??n
?nad?na haraç mezat yanda?a 
Dü?ük fiyatla sat?lan ?eker fabrikalar?n?n yan? s?ra
Önemli deniz ta??ma ?irketi UN-Roro da
Son dakikada Danimarkal?lar?n eline geçiverdi ?

Meraklanmaya gerek yok ekonomi 
?sviçre saati gibi t?k?r t?k?r i?lemekte
Yabanc? paralarla alt?n da ülke gibi
?ahlan?p yükksekten uçmakta

Toprakla u?ra?mas? yasaklanan Köylü
Kahvelerde pinekleyip 50 kuru?luk 
Çay paras?n? ödeyememekte
Bu manzaray? hiç an?msamay?p
Yüzde yedi büyüdü?ümüzden dem vurulmakta
Ama bu hesaplama da tamamen yanl??
Yüzde yedi de ne demek
Asl?nda yüzde onyedi büyümü? durumday?z ?

Esas büyüyen içimizde çöreklenmi? katmerli derttir
Buna verilecek yan?t ise son derece serttir ...

0 Yorum