gündeminiz
Image
Celil Cengiz ?olak

Eyy, kuldan utanmaz, Allah?dan korkmaz nank?rler, AKParti 16 y?lda neler mi yapt?"

gündeminiz

Cumhuriyet tarihinde böyle bir ayr??ma, insanlar?n kutupla?mas? görülmemi?ti. AKP'nin Yeni Türkiye'sinde  bunu da gördük? 8 Milyon gencin 5 milyonu i?siz. 2 milyar 335 milyon lira maliyeti olan bir köprü, bir y?lda 2 milyar 410 milyon lira zarar ediyor. Vatanda? bir gün eyy AKparti 16 y?lda ne yapt?n?z diye sorarsa?

Madem bu zarar hazineden ödenebiliyor, devlet bu köprüyü neden kendi yapmaz?

-FABR?KA MI KURDUNUZ?

-??S?ZL???, YOLSUZLU?U, YOKSULLU?A ÇARE M? BULDUNUZ?

-?EH?T CENAZELER?N?N GELMES?N? M? ÖNLED?N?

-E??T?M SORUNU NU MU ÇÖZDÜN?

NE YAPTIN diye bir gün sormaz m??

…….

Devletin, eski Türkiye’de çiftçinin kötü gün dostu Ziraat Bankas?, çiftçisine, üreticisine 5 y?l vadeyle dam?zl?k hayvan vermek için k?l? k?rk yararken, Do?an Medya  Grubu’nu alan Demir ÖrenGrubu’na  2 y?l ödemesiz, on vadeyle 700 milyon lira kredi verebiliyor.

Do?an Medya grubunu alan Demir Ören grubu AKP iktidar?n?n  emanetçisidir.

Türk bu Milleti bu filmi, Sabah ve ATV’nin sat?n al?nmas?nda görmü?tü. Nas?l m?? Devletin Bankas? olan Halk Bankas?’ndan kredi kulland?r?lak  AKP iktidar? taraf?ndan al?nd?r?lm??t??

Üreten, ülke ekonomisine katma de?er sa?layan, 2 buçuk milyon insan?n a??, i?i, ekme?i olan ?eker fabrikalar?n? satmas? ülkeye yap?lan ihanet de?il de nedir?

…..

Milyonluk araçlara biniyorlar, Saraylar yapt?r?yorlar, özel uçaklar, yatlar, katlar, villalar…

Tarih tekerrür den ibarettir.

Osmanl?  ?mparatorlu?u’da böyle batm??t?. Zihniyet ayn? zihniyet.

  Milletin hali ortada. Bankalara 500 milyar (katrilyon) borç ile sefa içerisinde ya?ad???n? zannediyor. Devlet ise borç bata??nda… Borcu 1 trilyon dolara dayanm??. Özelle?tirme idaresi kurulmu?, satacaklar?n? satm??.

Devlet borç ödemek için faizle borç ar?yor.

 AKP iktidar?, 16 y?lda yapt?klar? övündükleri ise ?öyle;

 Marmaray’? Japonlar yapt?. 3. köprüyü, ?talyanlar yap?yor, mimar? Frans?z. Kuzey Marmara Otoyolu'nu ?talyanlar yap?yor. Gebze-Halkal? banliyö hatt?n? ?spanyollar yap?yor.

Ankara-Sivas h?zl? trenini Çinliler yap?yor. ?stanbul metrosunu Alman ve Frans?zlar yapt?. Ankara metrosunu ?spanyollar ile ?talyanlar yapt?. 

Türkiye yap?lan tüm rayl? sistemlerin yap?mc? firmalar? yabanc?. Kullan?lan araçlar yabanc?. Elektronik donan?mlar yabanc?.

 Di?er taraftan Bolu tüneli ve Haliç metro köprüsünü ?talyanlar yapt?. Türksat 3A uydusunu Frans?zlar yapt?, Frans?zlar f?rlatt?.

 

Siz tüketmekten,  ülkeyi iflasa götrümekten ba?ka ne yapt?n?z diye bugün sorulmuyorsa, muhakkak birgün sorulacakt?r.

Bu arada, i?sizler, yoksullar AKP’nin Yap-??let Devret  Sistemi ile ülkeyi soydurdu?u eserlerine, ekmeklerine banarak yerler art?k…!

 

0 Yorum