gündeminiz
Image
Celil Cengiz ?olak

AKP ?zelle?tirdi?i fabrika i??ilerine verdi?i hangi s?z?n? tuttu"

gündeminiz

Saray’?n 13 günlük masraf? ?eker fabrikalar?n?n tüm zararlar?n? kar??l?yor. "Saray harcamalar?nda 30’da 1 oran?nda tasarruf etse milli ?eker sanayimiz ve bu fabrikalardan geçinen 2,5 milyon insan?m?z?n gelece?i kurtulacak. Yanda?lar?n?n bir kalemde 450 milyon lira vergi borcunu siliyorsun.

….

AKP Genel Ba?kan? Erdo?an, “Bu i?leri yapaca??z. Devletin s?rt?nda yük ve zarar ediyor. Özelle?tirme zarar? önleyecek ?ekilde yap?lacak. 2002’den beri gündemimizde. Do?ru olan bu. Burada çal??anlar?n i?ten ç?kar?lmas? söz konusu olmayacak. ??çilerin çal??maya devam etmesi teminat? ve taahhütname al?nacak. Pancar üreticisinin ma?dur edilmeyecek, çünkü fabrikalar kapanmayacak” dedi.

….

Say?n AKP Genel Ba?kan? Erdo?an’a,  2002’den beri  özelle?tirdi?iniz 145’in üzerinde kamu kurulu?lar?n?n kap?s?na kilit vuruldu.  Çal??anlar?na ayn? sözleri verdi?iniz halde kap?n?n önüne b?rak?ld?” diye sormazlar m??

AKP iktidar?n?n sözünde durmad???ndan birkaç örnek verecek olursak:

 Özelle?tirilen TEKE’de  3 bin 631’di. çal??an say?s? 323’e kadar geriledi.


Kibrit fabrikas?;
Bursa’n?n ?negöl ilçesindeki Kibrit Fabrikas? da 2004 y?l?nda özelle?tirildi. Üniversite yerle?kesinin bulundu?u alandaki fabrika, özelle?tirmenin ard?ndan önce at?l duruma geldi, ard?ndan y?k?ld?.

“Hibe yollu” kapatma
Tekel’in Samsun, Tokat, Malatya, Adana, Maltepe, Bitlis Sigara Fabrikalar? British American Tobacco’ya sat?ld?. Tekel’in sadece iki sigara fabrikas?n?n üç y?lda yapaca?? kara denk dü?en bir para kar??l??? yap?lan sat???n ard?ndan Yaprak Tütün ??leme Fabrikalar?ndaki tütün, firmaya hediye edildi. Yaprak Tütün ??letmeleri elinde tütünü ve fabrikalar? kalmay?nca Özelle?tirme ?daresi taraf?ndan kapat?ld?.

5 y?l sözü havada kald?
Giresun SEKA Aksu Ka??t Fabrikas? 12 Eylül 2003’te Milda isimli yanda? kurulu?a “De?er Tespit Raporu”nda 60 milyon TL de?er biçilse de 5 milyon TL’ye sat?ld?. Yanda? ?irket fabrikay? be? y?l çal??t?rma zorunlulu?una kar??n k?sa bir süreli üretimin ard?ndan TEDA?, SGK, Maliye gibi kurumlara borcu nedeniyle erkenden kapat?ld?.

Bal?kkesir SEKA’n?n 600 dönüm arazisi, 140 lojman? bir milyon 200 bin liraya sat?ld?, alan firma fabrikan?n demir hurdas?n? 40 milyon dolara satt?.

….

CHP ekonomiden sorumlu  Genel Ba?kan Yard?mc?s? Aykut ERDO?DU,

“Türkiye'deki 43 ?eker fabrikas?n?n 25'i kamuya, 5'i Pankobirlik'e ait Saray?n 13 günlük harcamas? ?eker fabrikalar?n?n tüm zarar?n? kar??l?yor" iddias?nda bulundu. Erdo?du, "Saray harcamalar?nda 30’da 1 oran?nda tasarruf etse milli ?eker sanayimiz ve bu fabrikalardan geçinen 2,5 milyon insan?m?z?n gelece?i kurtulacak” dedi.

CHP Genel Ba?kan Yard?mc?s?  Veli A?baba, "Sen kendi yanda?lar?n?n bir kalemde 450 milyon TL vergi borcunu siliyorsun. Anadolu insan?n eme?ini, a??n? elinden almak için 28 milyonun hesab?n? yap?yorsun. Yaz?klar olsun" dedi.

 

 

0 Yorum