gündeminiz
Image
Celil Cengiz ?olak

?lke borcunu 200 milyar dolardan 878 milyar dolara ??kararak iktidar olduysa?!

gündeminiz

Ülkenin borç bata??na dü?mesinde çaresiz, biçare muhalefet partilerini, AKP’ye oy veren seçmenleri, Saray’a imzal? bo? kâ??t veren,   TBMM’ye gelen  kanun içeri?ini  bilmeden  el kald?ran vekilleri ellerimiz k?zar?ncaya kadar saatlerce alk??lasak azd?r.

 

Tarih tekerrürden ibarettir, borçlar?ndan dolay?  Osmanl? ?mparatorlu?u’nu Almanya’ya satmak isteyen  Osmanl?’n?n Damat Ferit Pa?a’s?, günümüz Türkiye Cumhuriyeti iktidar? da  Türkiye’yi ?srail’e satmaya çal??mazsa ?a??rmay?n.

Neden ?srail’e satmaya çal???r?

AKP iktidar? döneminde, ?srail ile Türkiye’nin ticaret hacmi yüzde 400 artm??. ?srail’e öyle bir ba??ml? hale gelmi?iz ki, domates tohumunu bile ?srail’den ithal hale gelmi?iz!

Yahudi  faiz lobileri, Türkiye’den ald?klar? faiz dolarlar? ile alabilir mi dersiniz?

Bunun ad?na tefeci  sistemi denir. Tefeciler de, ilk önce borçland?r?rlar sonra da neyin varsa el koyarlar.

Türkiye’nin içinde bulundu?u durum da aynen  böyledir.

AKP iktidar oldu?u 2002 y?l?nda Türkiye’nin iç ve d?? borcu 200 milyar dolard?.

Kamu mallar? sat?lmam??, 60 milyar dolarl?k özelle?tirme yap?lmam??t?.

…..

Efendim,  hükümet, tar?ma, hayvanc?l??a, sanayiciye te?vik verdi diyebilirsiniz.

Peki, te?vik verdiyse, neden canl? hayvan, saman, tar?m ve g?da ürünleri ithal ediyoruz?

….

AKP 16 y?lda iç ve d?? borcu 878 milyar dolar borçlanmaya, özelle?tirmeye ra?men, ülkenin  ekonomik kalk?nmas?na, üretime yönelik bir yat?r?m yapt? m?? Ben o kadar ara?t?rd?m bulamad?m. Hazine garantili  YAP-??LET DEVRET modeli  yat?r?m  ülkenin kazan?m? de?il, soydurma sistemidir.  Yap-??let-Devret  sistemi ile yapt?rd?klar? Yavuz Sultan Selim Köprüsü ?imdiden Çinli’lere sat?l?yor…!

---

Mevcut yollar? geni?letti ad?na duble, yap i?let devret modeli ile, köprü, baraj, tünel yapt?.

Peki,  878 milyar dolar nereye gitti?

AKP hükümetini TBMM’nin SAYI?TAY’?n denetleyemedi?i bu yönetim sisteminin ad?n? sizler  verin…!

 

 

16 y?ld?r  devlet kurumlar?n? özel sektöre devrettiniz de, i?sizlik mi azald?. Ekonomi mi düzeldi. ?nsanlar, açl?ktan, yoksulluktan kendisini yakan bir Türkiye’ye ra?men, Ba?bakan Binali Y?ld?r?m, “Her ?eyi özel sektöre devredece?iz” diyor

 

 

Devlet kurumunun yapt??? istitastiklere göre, yoksulluk s?n?r? 5 bin liray? geçmi?. 

?nsanlar, yoksulluktan, açl?ktan, i?sizlikten kendisini yakarken, Türkiye ekonomi de yüzde 11 büyümü? öyle mi?

Hadi can?m sendeeeeee

 

Geçenlerde AKP’li  ve muhalif vatanda?lar?n tart??mas?na ?ahit oldum.

AKP’ye Muhalif olan:  “ülke uçuruma do?ru gidiyor. 4 bir taraf?m?z? ku?atm??. ??sizlik, yoksulluk diz boyu. Ülkenin içi ve d?? borcu milli gelirimize yakla?m??”

AKP’li, “ Sizde ne kadar nankörsünüz. ??sizlik diye bir ?ey yok, insanlar i? be?enmiyor. Ülkenin iç ve d?? borç rakamlar?n? sana özel mi gönderiyorlar!”

Muhalif; “Yanda? gazete ve TV kanallar?n? sürekli izlersen bu soruyu bana sormakta hakl?s?n. ?ehidimize “Kelle” terörist ba??na “Say?n” teröristlerle masaya oturan, davul zurna ile kar??layan zihniyetin ürünüsünüz sizler.  Türkiye’nin iç ve d?? borcunun ne oldu?unu devletin resmi rakamlar?n? ö?renmek istiyorsan hazreti GooGle’ye girer ö?renirsin”

AKP’li: “Say?n Recep Tayyip Erdo?an’?n eyy diye dünya ya meydan okumas? bile yeter. O senin iddia ettiklerini söylememi?tir. Söylediyse dil sürtü?mesidir. Terör örgütleri ile görü?mesi gerekiyorsa görü?ebilir”

Muhalif: “Devletin fabrikalar?n? yok pahas?na sat?yor. Kimse niye sat?yorsun demiyor”     

AKP’li: “Sat?lmas? gerekiyorsa sat?l?r.”

??te AKP taban?n profili böyle…

 

 

Ekonomi Profosörü Esfender KORKMAZ, Yeniça? Gazetesi’ndeki kö?e yaz?s?nda ekonomik olarak Türkiye’nin ne durumda oldu?unu rakamlarla  ?öyle aç?klam??.

Türkiye 2018 y?l?nda toplam 177.5 milyar dolar  d?? borç ödeyecek. Bu borçlar?n 117.7 milyar dolar? bir y?l ve daha k?sa vadeli olanlard?r. Bunlara k?sa vadeli borç deniliyor. Kalan 59.8 milyar dolar da uzun vadeli olup, vadesi 2018 y?l?nda bitenlerdir.

2018 y?l?nda ayr?ca 40 milyar dolar da cari aç?k olursa, demek ki yakla??k 215 milyar dolarl?k dövize ihtiyac?m?z var.

Özel bankalar ve finansal ?irketlerin d?? borç stoku daha yüksektir. Ancak özel sektörün d?? borcu da k?smen bankalar? ilgilendiriyor. Özellikle de devlet bankalar?n?n d?? borç yükü yüksektir. (A?a??daki tablo.)

********************************

Türkiye 2018 Y?l?nda 117,5 Milyar Dolar D?? Borç Ödeyecek

                Milyar Dolar

Devlet  6,9

Devlet Bankalar?               23,4

Merkez Bankas? 0,7

Özel Bankalar ve Finansal ?irketler          84,3

Özel Sektör        63,2

Toplam 177,5

                 

K?sa Vadeli          117,7

Uzun Vadeli Olup Vadesi Gelenler           59,8

                 

K?sa Vadeli  D?? Borç Stokunda

Bir Y?ll?k Art?? (Yüzde)    16,0

 

********************

K?sa vadeli d?? borçlarda bir sorun ya?ar m?y?z?

1- Dünya ekonomik konjonktürü iyile?me yolunda, bu nedenle d?? borç sorununu daha az zorluyor. Ancak iç siyasi sorunlar, siyasi gerginlik, jeopolitik riskler ?ans?m?z? daha çok zorluyor.

2- Türkiye'nin Kredi Risk Swap? (Credit Default Swap-CDS) di?er ülkelere göre daha yüksektir. CDS, d?? borç riskinin sigortas?d?r. Kredi temerrüt sigortas? gibidir. D?? borcun ödenmemesi durumuna kar?? uluslararas? bir sigorta yöntemidir. Geri ödeme riski yüksek olan ülkelerin CDS'si de yüksek olur.

Türkiye'nin bir y?l önce CDS'si 241.41 iken ?imdi daha dü?üktür. Dün itibariyle  167.92'dir. Ancak di?er ülkelere göre bakarsak, yüksektir. A?a??daki tabloda Türkiye ve di?er CDS'leri yer al?yor.

***********************

  CDS - 27 ?ubat 2018

Türkiye 167,91

Brezilya 150,03

?talya     105,51

Rusya    101,56

Portekiz               68,01

?spanya 47,19

?rlanda  24,96

Japonya               24,82

Almanya              9,54

**************************

3- Cari aç?k ve ekonominin k?r?lganl??? d?? borçlar?n çevrilme riskini art?r?yor. Cari aç?k ayn? zamanda d?? borç ödeme kapasitesinin de dü?ük kalmas?na yol aç?yor. ?ster devlet olsun, ister özel sektör olsun, d?? borç ödemesi döviz  ihtiyac?n? ve döviz talebini art?r?r. Do?rudan yabanc? yat?r?m sermayesi giri?inin azalmas? da ayn? kap?ya ç?k?yor.

Türkiye döviz kazanmayan, döviz kaybeden bir ülke oldu?u için d?? borç ödeme kapasitesi dü?üktür. D?? borç stokunun millî gelire oran? yüzde 55'tir. Çok yüksek de?il. Ancak önemli olan ödeme kapasitesidir. D?? borç yükünün a??r olup, olmad???n? ödeme kapasitesi gösterir.

Cari aç???n çözülmesi, bugünkü politikalarla ve siyasi yap? ve bugünkü elveri?siz yat?r?m ortam? ile mümkün de?ildir. Söz gelimi Türkiye 2017 y?l?nda 3 milyar dolarl?k pamuk ipli?i ve pamuklu mensucat ithal etmi?. Döviz kurlar? yüzde 15 daha de?erli oldu?u için ithal iplik fiyatlar? da daha pahal?d?r. Buna ra?men Türkiye uzman alan? olan ipli?i üretmiyor, ithal ediyor.

4- D?? borçlar ne kadar uzun vadeye yay?l?rsa, ödeme sorunu da o kadar az olur.

Türkiye'nin uzun vadeli d?? borçlar? en fazla on y?ll?kt?r. Di?er ülkelerde bu vade 20-30 y?la ç?k?yor.

2018 y?l?nda, bir y?l içinde ödenecek k?sa vadeli ve vadesi gelmi? uzun vadeli d?? borçlar?n toplam d?? borç stoku içindeki pay? yüzde 40.5' tir. Bu yüksek bir orand?r.

Türkiye 2003 y?l?ndan beri cari aç?k veriyor. Bu da d?? borca dönü?üyor. Cari aç?k hiçbir ülkenin kaderi de?ildir. Buna ra?men neden cari aç?k diye sorgulamak zorunday?z. 

Türkiye d?? ekonomik ili?kilerde, yabanc? sermaye, özelle?tirme, kur politikas?nda ulusal bir yakla??m takip etmelidir. Günübirlik politikalarla, emir-komuta ekonomisi ile ve hamasetle ekonomi yürümez. Yürümüyor i?te. 

 

0 Yorum