gündeminiz
Image
Celil Cengiz ?olak

Ne eski T?rkiye?ymi? 16 y?ld?r sata sata bitiremediler.

gündeminiz

 

Yeni Türkiye’de Türkiye’nin 3 kat? topra??  borsada ve  masa ba??nda kaybeden 2’nci Abdülhamit  kahraman,  Osmanl?’n?n anahtar?n?  i?gal ordular?na teslim eden son padi?ah Vahdettin vatan haini…

 

Tarih tekerrürden ibarettir.

 Üretmeden tüketen,  içeride ve d??ar?da  faiz lobilerine  teslim olan Türkiye Cumhuriyeti’nin ekonomik  çökü?ünü  16 y?lda AKP iktidar?  haz?rlad?. Faturay? yeni gelecek iktidar ve  i?sizlikten, yoksulluktan kendisini yakan vatanda?   ödeyecek.

….

2001 ekonomik krizinde Türkiye’nin iç ve d?? borcu 200 milyar dolard?, bugün 878 milyar dolar. Demek ki, d?? güçler, faiz lobileri, ABD, ?srail AKP iktidar?n?  çok seviyor.  

.

Dervi?’i özel olarak gönderen hain lobilerin  amac?  AKP’yi iktidar yapmakt?.

 Eski Türkiye’de  bir vatanda??m?z ba?bakan?n önüne yazar kasa att?, Anayasa kitab? f?rlat?ld? safsatas? ile hükümet dü?ürerek ba?ard?.

 

?ayet, iddialar?m iftira, yalansa  AKP  16 y?ld?r  neden Kemal Dervi?’in ekonomik, özelle?tirme, tüketim ve d??a ba??ml?l?k   program?n? uygulad??

….

Türk adalar? i?gal edilmi?, türbe ta??nm??, tar?m ve g?da da yüzde 85 d??a ba??ml? hale gelmi?iz.  Türk K?z?lay’?ndan Türk kelimesini,  terör örgütü PKK’n?n y?llard?r, do?uda sava?an ?anl? Türk askerine T.C. askeri diyerek a?a??layan  terör örgütü PKK’n?n y?llard?r do?uda  sava?an ?anl? Türk askerine, T.C.  askeri diyerek a?a??lamas?na ra?men, valiliklerden, kaymakaml?klardan, devletin resmi kurumlar?ndan T.C.’yi kald?ran zihniyet  hala daha  yerli ve milli olduklar?n? iddia ediyor olmas? ne kadar “Yerli ve Milli” olduklar?n? göstermiyor mu?

….

Geçti?imiz haftalarda,  Ekonomik verimlili?e bak?lmadan kamu kurulu?lar? özelle?tirilece?i TBMM’ye sunuldu.

 

Meclis’e sunulan yasa tasar?s? ile ‘Ekonomik verimlili?ine bak?lmadan’ kamu kurumlar? sat?l?p, gelir elde edilecek. AKP Hükümet 2003 y?l?ndan bu yana 10 liman, 81 santral, 36 maden sahas? ve Türk Telekom, Tüpra?, Petkim gibi ?irket ve varl?klar? özel sektöre satt?.Bu sat??lardan 60 milyar dolar gelir elde edildi

AKP iktidar?n?n 16 y?ld?r tek hedefi, üretim de?il, sadece gelir sa?lamak. Sa?lanan geliri de faiz lobilerine aktarmak.

 

CHP Ekonomiden Sorumlu Genel Ba?kan Yard?mc?s? Aykut Erdo?du, küresel krizden sonra ?irketlerin h?zla borçlanarak büyüdüklerini,   milli gelirin yüzde 130’una ula?m?? olan bu ?irket borçlar?n? kapatmaya,Türkiye’nin milli gelirinin yetmedi?ini  iddia ediyor.

….

 Saadet Partisi Genel Ba?kan? Karamollao?lu, Köprüler yüksek binalar bize güç katm?yor. Aksine tersine bir etkisi var bunun.

 

2017 y?l?nda   77 milyar dolar ticari aç?k verdik. 15 y?ld?r aç?k vermedi?imiz tek bir y?l yok. 2002'yle k?yaslay?nca 77 misli.  Biz art?k borç alamaz bir ülke haline geldik. Varl?k fonu bir ipotek listesi.   

….

Di?er bir konu ise;

 10 ?ubat Abdülhamid Han'?n 100. ölüm y?ldönümü.

Osmanl? tarihi, Türkiye ke?ke Yunan i?gali alt?nda kalsayd?, Atatürk sava?ta bir tek mermi bile atmad? iddias?nda bulunun Kadir M?s?rl? O?lu ve Çanakkale sava?? yap?lmad?, ?ehitlikler semboliktir diyen Saray Ba?dan??man? gibi dü?ünenlerin tarihine dayanarak bir vatanda??m?z.  2’nci Abdül Hamit’e ?öyle metiyeler düzüyor.


“Ço?u ?ahsi paras?ndan Cami, Mescid,Mektep, Hastane, Köprü,Çe?me gibi 1552 eser yapt?ran Ülkenin dört taraf?na demiryolu dö?etip 5.700 km demiryolu,11.250 km karayolu,22.000 km telgraf hatt? yapt?ran Saltanat? boyunca 9.347 ilkokul,650 ortaokul,109 lise açt?ran, ?stanbul Üniversitesi'ni 1901' de e?itme açt?ran diyor”

Say?n, vatanda?,

2’nci Abdülhamit döneminde, Osmanl? Türkiye’nin üç kat? büyüklü?ünde, masa ba??nda ve  ?ngiliz borsas?nda toprak kaybetti?ini,  demiryollar?n?, bugün oldu?u gibi  Yap-??let sistemi ile, 99 y?ll???na i?letme garantisi ile Almanlara yapt?rd???n? biliyormusun?

E?itime  çok önem veren Abdülhamit döneminde,  neden  kad?nlarda okur, yazar oran? yüzde 2 erkeklerde yüzde 2.5?

0 Yorum