gündeminiz
Image
Funda Ayla

Sa?lar neden insanlar ?zerinde etkilidir

gündeminiz

Kad?nlarda ba? örtmenin tarihçesiyle ilgili ara?t?rmalar yapan ünlü
Sümerolo?umuz Muazzez Ilmiye Ç??; Ba?örtüsünü "7 bin y?l" öncesindeki
Sümerler'e kadar götürmü? ve "Mabetlerde", "Kutsal Görev" anlay???yla
çal??an kad?nlar?n ba?lar?n? örtmelerinin zorunlu tutuldu?undan
bahsetmi?.
Bu gelenek Hammurabi zaman?nda kald?r?lm?? fakat  M.Ö. 1500'lerde ad?
bilinmeyen bir Asur Kral?n?n yapt??? bir yasan?n 40. maddesi ile;
..."Evli ve Dul Kad?nlar?n ba?lar?n? Bir ?alla Örtmeleri Zorunlu
K?l?nm??.."

"Sokak Fahi?elerinin", "Köle Kad?nlar?n" ve "Bekar K?zlar?n" ba?lar?n?
örtmeleri yasaklanm??.
Yahudilerde ise, kad?nlar?n evlenince saçlar?n? t?ra? ettirip,
ba?lar?na bir örtü takmalar? kural? varm??.
Kad?nlardaki ba? örtme gelene?ini H?ristiyanl?k'ta rahibeler
sürdürmü?tür. (üstelik evli olmad?klar? halde)

Bu saptamalardan anla??lan bir ?ey var; ba?? örtmek dini bir
zorunluluk olarak de?il, bir tür "ay?rt edilme i?areti" olarak
hayat?m?za girmi?.
?slamiyet'te ise, örtünme, Müslümanlar?n Mekke'den Medine'ye göçünden
sonra gündeme gelmi?. Bunu da Prof. Dr. Ne?et Ça?atay anlat?yor;
"Mekke ve Medineliler birbirlerini tan?m?yorlard?. Mekke'de oldu?u
gibi Medine'de de "sat?lan, köleler ve cariyeler vard?. Medinelilerin,
Mekke'den gelen "Hür Kad?nlara" sata?maya ba?lamas?yla Halife Ömer,
Peygamber'e "Allah'a dua et, Hürlerle Cariyelerin aras? belli olsun"
demi? ve ard?ndan Hür Kad?nlar?n örtünmesi istenmi?tir.

Örtünmek, Kuran'da bir zorunluluk olarak de?il, bir "tavsiye" olarak
yer alm??t?r. Böyle yap?lmas?n?n "daha uygun olaca??" belirtilmi?tir.

"Türban’?n, asl?nda bir erkek ba?l??? oldu?u, Prenslerin ve Hint
rahiplerinin ba?lar?na sard?klar? "türban"?n, Osmanl? Sultanlar? ve
Vezirlerince de kullan?ld??? belirtiliyor.

Do?uda erkekler taraf?ndan kullan?lan "türban", zamanla Bat?'da kad?n
modas? olmu? ve moda evlerinde i?lemeli ve türlü desenli türbanlar
sat??a ç?km??."

Konuya ba?ka aç?dan da bakacak olursak, Rusya’da bio enerji uzmanlar?
özellikle çal??ma dönemlerinde çok kat? biçimde vücudun örtünmesini
sal?k veriyorlar. Yine erkelerin b?ng?ldak bölgesini takke / bereha /
kipa / ?apka ile kapatmas?n? (?slam ve Musevilik) çevredeki insanlar?n
negatif enerjisinden daha az etkilenmesi amac?yla yap?ld???
söyleniyor.

Durum böyle olunca da bayanlarda saç?lar?n aç?k olmas? halinde enerji
ak??lar? olup, yeteneklerin ortaya ç?kmas? acaba erkekleri
endi?elendiriyor olabilir mi? diye dü?ünmeden edemedim. Gerek tüm
dinlerde olsun (tavsiye ?eklinde) gerekse çok Tanr?l? dönemlerin kad?n
motiflerinde de kad?nlar saçlar? hafif bir örtü ile kar??m?za ç?k?yor.
Asl?na bak?l?rsa sadece saçlar de?il, baz? bitkilerin lifleri ile
yap?lm?? kuma? ve elbiselerle de vücudu örtmek tavsiye ediliyor. Bunun
sebebini de tamamen bio enerji alan?m?za s?zacak olan di?er insanlar?n
bozuk ve negatif enerjilerini engellemek oldu?u belirtiliyor.

Basit örtülerle negatif enerjinin s?zmas?n? engellerken, as?l
meselenin gözdeki bak??lar?n direkt olarak insana de?memesidir ki
bunun için ipek, keten ve kenevir lifli k?yafetleri tercih etmek
gerekirmi?.

Cengiz Han’?n dahi Çin’i fethetti?inde, saç?n gücü temsil etmesi
nedeniyle insanlar? a?a??lamak için onlar?n saçlar?n? kestirtmesi ve
al?nlar?n? kapatan kahkül yapt?rmas? (kahkül, üçüncü göz’ü kapat?yor,
sezgiyi ve sübtül bilgiyi engelliyor) saça verilen de?erin daha da
önemli oldu?unu vurguluyor.

Tüm bu bilgilerden sonra, ?öyle dü?ünebiliriz. Gerek ay?rt edilmek
üzere olsun, gerekse tavsiye olsun, erkek ya da kad?n taraf?ndan
kullan?ls?n, ?apka veya örtü ile yap?ls?n… Önemli olan “saç” sayesinde
edinilen bilgiler, bilgilerin kullan?m?, güç sahibi olma ve negatif
enerjilerden korunma…

Biraz kafalar kar??t? m?? Nas?l kar??mas?n ki…

Üç haftad?r, saçlar? uzatmak konusunda nerden nerelere geldim. Esas
anlatmak istedi?im ise;

“Saç?m Saç?n Olsun” projesine destek vermenizi bekledi?imizdendir.

Birkaç kuaför arkada??mla konuyu görü?ürken bir beyefendinin gelip
saçlar?n? kestirmek istedi?ini ancak, kesimin ba?kas?n?n kullanaca??
?ekilde olmas?n?n gerekti?ini bir arkada??n?n ihtiyac? oldu?unu
söylemesi üzerine gözlerim dolmad? desem yalan olur.

Gönüllülerin uzatt?klar? saçlar?n? kanser hastalar?na ba???lamalar?yla
ve di?er konular için Instagramda  #Saç?mSaç?nOlsun ve
@kansersavacilari sayfalar?n? ziyaret ederek bilgi edinebilirsiniz.
Sa?l?kl? bir ya?ama her zaman sahip olamayabiliriz.
K?ymetimizi bilelim ve kendimize iyi bakal?m.


Sevgi ve Sayg?lar?mla,
Funda Ayla

0 Yorum