gündeminiz
Image
Celil Cengiz ?olak

Hi? bir zaman kand?r?lmad?. BOP E? Ba?kanl?k g?revini yerine getirdi

gündeminiz

Devletin istihbarat?, say?s?z dan??manlar?na ra?men, ülkeyi yöneten lider aldat?labilir mi diye sormazlar m?? FETÖ 12 y?l süresince, Kozmik Oda’ya girmesine izin verecek kadar bir lider  kand?rabilir mi?

Kand?r?lan Türk halk? oldu.

ABD, ?srail, FETÖ Projesi olan  siyasi parti lideri, mertçe vatanda??na iktidar olabilmek ve kendi siyasi h?rs?ma yenik dü?erek d?? güçlere  verdi?im sözleri yerine getiriyorum diyebilir mi?

…..

AKP Genel Ba?kan? Erdo?an’?n Eyy ABD ç?k??lar? iç kamuoyunun siyaseten gaz?n? almakt?r. ABD ile Erdo?an aras?nda yap?lan bir gizli anla?mad?r. Çünkü, askerimiz Afrin’e girdi,  hedefimiz Membiç dedi?inde, ABD, iç siyasetin için ben sana Afrin’e kadar izin verdim dedi ki,   ABD savunma Bakan?  PKK, YPD’yi  kurtarmak için Türkiye’ye geliyor.

….

Eyy ABD , Siz de kim oluyorsunuz biz Membiç’e kadar gidece?iz diyebilir mi?

Diyemez çünkü;

Büyük Orta Do?u Projesi (BOP)  bütün h?z?yla sürüyor. Erdo?an'a 17/25 Aral?k belgeleri ve telefon dinleme kay?tlar? üzerinden ?antaj yap?lacak ve projedeki e? ba?kanl?k görevi, AKP kurulu? a?amas?nda ABD’ye verdi?i sözler veya imzalad??? taahhütler  hat?rlat?ld???nda yine ABD’ye efelenebilecek mi?

….

Peki, ABD, Türkiye’ye kay?ts?z, ?arts?z Afrin’den askerinizi çekeceksiniz dedi?inde ç?kmayacak m??

Klasik, “Allah afetsin” yine kand?r?ld?m diyerek askerimizi Afrin'den  geri çekersek ?a??rmay?n.

AKP Genel Ba?kan? Erdo?an, Hay?r kand?r?lm?yor !

…..

BOP e? Ba?kanl??? görevini, ABD’ye verdi?i sözleri yerine getiriyor.

 2004 y?l?nda 1 Mart Tezkeresi’ni hat?rlayal?m.  90 bin ABD askeri Türkiye’nin çe?itli bölgelerine yerle?mesinin yan? s?ra  ?stanbul Sabiha Gökçen Havaalan? dahil olmak üzere Trabzon hava alan?n da ABD’ye verilmek istenmi?ti.

….

Neyse ki, AKP iktidar? içerisinde  vatansever milletvekilleri sayesinde 1 Mart tezkeresi geçmemi? oldu.  Tezkereye Hay?r diyen  AKP’li milletvekillerinin çok büyük bir bölümü de partiden ihraç edildi veya vekilli?e bir daha  aday gösterilmedi.

3’ncü geri kalm?? dünya ülkelerinde, hatta kabile devletlerin de bu kadar kand?r?lan bir lider var m?d?r?

Türkiye’de ise terör örgütlerinin kand?rd??? lideri “dünya lideri” payesi veriliyorsa…!

Di?er bir konu ise;

Ekonomisi uçan, AKP’nin Yeni Türkiye’sinde, bir ayda 6 vatanda??m?z i?sizlikten yoksulluktan,   Ankara, Bal?kkesir, ?zmir, Kocaeli, Sivas, Antalya’da  kendisini yakmaya çal???r?

 

0 Yorum