gündeminiz
Image
Celil Cengiz ?olak

Saray??n Yeni KHK?s? i?sizli?i, yoksullu?u, kendisini yakarak protesto edenlere m?ebbet hapis ?!

gündeminiz

??sizlikten, yoksulluktan bir ayda  3 vatanda? kendisini yakmaya çal???rken, bir vatanda?ta don gömlek cadde ortas?nda  protesto etti.  Bu durumdan rahats?z olacak  Saray, yeni (KHK) ile kendisini yakarak protesto edenlere  müebbet ile yarg?lanacak derse ?a??rmay?n.

Peki, Saray böyle bir KHK yay?nlarsa, kimin itiraz? olabilir.  Reise kim kar?? ç?kabilir?

 

Y?l?n ilk günlerinde, yoksulluktan, i?sizlikten bunal?ma giren  vatanda??m?z TBMM,  Arkas?ndan,  Bal?kkesir Belediye binas?  önünde yak?yor.  Sivas’ta  kendisini yakaca?? s?rada polis müdahale ediyor.  ?zmir’de ise, vatanda?  ??KUR’un önünde don, gömlek protesto ediyor. Bir ayda i?sizli?i, yoksullu?u kendisini yakarak protesto edenlerin say?s?n?n 4  vatanda??m?z?n olmas? siyasi iktidar? ne kadar dü?ündürür bilmiyorum.

 

..

Yavru muhalefet  ülkenin bekas?n? bahane ederek Saray’a teslim olmu?, ana muhalefet  kurultay derdinde,  AKP hükümeti Ortado?u batakl???ndan her gün gelen ?ehitlerimiz,  ülkenin hali kim kime,  dum ,  duma……..

Yanda? havuz medyas?, i?sizli?i, yoksullu?u  kendisini yakarak protesto eden vatanda?lar?n haberi yerine, 2001 y?l?nda merhum Ba?bakan Bülent Ecevit’in önüne yazar kasa atarak protesto eden vatanda??n görüntülerini dakikalarca  çevirip, çevirip vermesi ise Türk medyas?n?n geldi?i noktay? çok iyi özetlemiyor mu?

AKP’nin Yeni Türkiye’sinde 3 maymun medyas? ( Görmedim. Duymad?m. Bilmiyorum)

….

Bu millet, nas?l ki ?ehit haberlerine al??t?, i?sizlikten, yoksulluktan, adaletsizlikten kendilerini yakarak protesto eden vatanda?lara da al??acakt?r.….

Anlayaca??n?z ülke toz duman içerisinde.

Baz? AKP’lilere göre, kendilerini yakanlar CHP’li provokatörlerin oldu?unu  iddia etmeleri ayr? bir trajedi.

 ?ftira atarken, yalan söylerken kuldan utanmayan, Allah’tan korkmayan bu insanlar? Allah ?slah etsin.

TBMM önünde kendisini yakan AKP’li oldu?unu söylemesine ra?men, hay?r o CHP’lidir diye iddia etmeleri   tam bir ak?l tutulmas? de?il de nedir?

Peki,  Say?n Cumhurba?kan? KHK ile  yoksullu?u, i?sizli?i protesto edenler hapis  karar? yay?nlamas?na ra?men, milyonlar  kendilerini yakmak için ellerinde benzin bidonu ile Saray’?n,  valiliklerin, kaymakaml?klar?n önüne yürürse hepsini hapse mi atacakt?r?

….

Ülkenin içinde bulundu?u, sosyal, ekonomik durum  ajanlar?n, provokatörlerin  aray?p da bulamad??? bir ortam?n oldu?u günlerden geçiyoruz.

….

Türk milleti, sabreder, sabreder, çocuklar? aç yata?a girdi?inde bir anda yanarda? volkan? gibi patlad???n da  ülkenin halini dü?ünmek bile istemiyorum.

 D?? güçlerin de istedi?i böyle bir ortam?n yarat?lmamas? yönünde,  siyasi görü? ay?rt etmeden tek yürek, tek vücut olmal?y?z.

Yak?n tarihte, Yugoslavya, Ortado?u ülkelerinin dü?tükleri durumu çok iyi hat?rlayal?m.

 

Celil Cengiz ÇOLAK

0 Yorum