gündeminiz
Image
Celil Cengiz ?olak

Parti liderine biat et vekil, belediye ba?kan? ol?

gündeminiz

 

Milletvekilli?inin bir hükmü kalmad??? bu  dönemde, TBMM’deki vekiller, parti liderlerinin vekilleri olduklar?n? kabul ediyorlar. Onlara oy veren seçmen de kabul ediyor mu?  Kabul etmeseler  liderlerin tayin etti?i ki?ilere oy verirler miydi? Biat et vekil, bakan, ba?kan  ol…!

 

Efendim,  milletvekili, belediye ba?kanlar?n?, meclis üyelerini delegeler belirliyor,  ABD, ?srail, FETÖ kurulu?u partiler de ise, tamayül yoklamas? savsatas?.  Bunlar?n hepsi seçmeni, vatanda?? kand?rmak.

Geçmi?te, ?ktidar partisinin, belediye ba?kan aday aday?n?  tamayül yoklamas? ile belirleyece?i senaryosunu izlemi?tim.   Partinin ilçe kay?tl? üyeleri oy kullanacakt?.  O ilçenin en büyük spor salonu kiralanm??t?. Her ?ey demokratikti. Üyelerin oy verme i?lemleri tamamland?, sand?klar kapand?. Bizler oy say?m?n? beklerken,  B?R?NC? ?OK,  OY SANDIKLARI KAMYONETLERE YÜKLEN?YOR.  ?K?NC? ?OK ?SE, KAPALI OY KAPALI TASN?F. Nas?l yani, efendim oy sand?klar? partinin il binas?na gidecek orada say?m yap?lacak denilmi?ti.  Tamayül yoklamas?na giren aday adaylar? kaç oy ald?klar?n? nereden bilecekler.  Genel merkez bildirecek yersen. Aradan y?llar geçti hala genel merkez aday adaylar?na kaç oy ald???n? bildirecek…!

 ??te Türkiye’nin içinde bulundu?u demokrasi anlay??? böyle…

Aldatmaca, kand?rmaca demokrasisi ile 16 y?ld?r bu ülke yönetiliyor, herkes halinden memnunsa…

Parti liderleri de demokrasicilik oyunu oynamakta da hakl?d?rlar.

…...

 Bu ülkede,  beyinleri parti liderlerine  programlanm?? günümüz vekilleri,  TBMM’ye gelen  yasa ve kanunlar?  okumadan emme basma tulumba gibi el kald?rarak oy veriyorsa, ülkesine, seçmenine kar?? büyük sayg?s?zl?kt?r. Her milletvekili, oy veren seçmenlerinin  vebalini ta??d???n?, sorumlulu?unu bilmiyorsa…

…..

Bu nas?l  ki?iliktir, nas?l ilkesizliktir , inançt?r ki, liderine  kay?ts?z ?arts?z  teslim olmas?na ra?men milletvekili oldu?unu söylerler.

….

Halk?n temsilcisi de?il,  te?bih te hata olmaz  parti liderinin  emirlerine programlanm?? birer insan robottur.

 

Ne yaz?k ki ülkemiz de Siyasi parti liderleri, belediye ba?kan adaylar?, kariyerleri,  isminin ba??nda Prof, doçent  yazan unvanlar? ne olursa olsun kendilerine tabi olacak ki?ileri aday göstermek  gelenek oldu.

Millet , seni Meclis’e  benim haklar?m? koru, beni  temsil et, kanunlar? incele, ara?t?r, sorgula projeler üret  diye göndermedi mi?

….

Vekil veya belediye meclis üyesi olarak, senin fikrin al?nm?yorsa ne diye  Meclis’e gittin be karde?im diye sormazlar m? insana?

….

Emeklinin, köylünün, i?çinin, dar gelirli insanlar?n vergileriyle ald???n?z vekil maa??n?  dini ve insani olarak nas?l harc?yorsunuz. Çocuklar?n?za nas?l yediriyorsunuz?

….

Lafa gelince, kul hakk?ndan, vatan, millet, din, imandan bahsederler ama kendi ç?karlar?na gelince ses ç?karmayan insanlara ben  Meclis’te halk?n temsilcisi (Vekil) diyemem. Diyenler, onlar?n kar??s?nda el pençe duranlar, yalakal?k yapanlar desin…!

 Hata vekiller de de?il. Vekillik makam?n? bu duruma getiren sistem de ve o sisteme kar?? dik duru?lar?n? göstermeyenler de de?il midir?

….

?ktidar partisinin 316 milletvekili, bo? kag?d? imzalayarak parti liderine verene halk?n vekili demek…

Ne üzücüdür ki, kendilerinin as?l oldu?unu unutan  seçmen vatanda?lar?m?z,  vekillere  oy vererek kefil olduklar?n?, vekillere  sen bana m? sordun da  bo? ka??d? imzalay?p liderine verdin,  Meclis’e   gelen her yasan?n içeri?ini bilmeden   elini  kald?rarak neden oy verdi?ini  sormuyor.

 

…..

Halk?n oylar? ile seçilen milletvekilleri özgür de?iller ki, vatanda??n  hakk?n?, hukukunu, özgürlü?ünü sa?las?n.

 TBMM’de siyasi parti ay?r?m? yapmadan  bütün vekiller,  televizyon oturumlar?na kat?lacak, her hangi bir gazete ve dergiye röportaj verecek, Ankara d???na ç?kacak partisinin grup ba?kan vekili  veya genel ba?kan? onay verecekse bu nas?l demokrasi ve özgürlüktür.

Vekiller ilk önce kendi özgürlüklerini  savunsunlar.

 

0 Yorum