gündeminiz
Image
Ali Bilge Hasdemir

Ak?llar? me?gul eden deli sorular!..

gündeminiz

 

Çal?nt? sorular için y?llar sonra soru?turma yap?l?yor ama, farkl? neden ve amaçlarla!..
Haks?zl?klar?n önüne geçme ekseninde de?il ki..
Peki o ?aibeli s?navlarla haks?z / liyakatsiz biçimde bir yerlere gelenler, önemli e?itim kurumlar?na girenler için 'kul hakk? yediler, hepsini tespit edece?iz. Geç de olsa bu haks?zl?klar? telafi edece?iz. Bu tür sahtekarl?klar için de ciddi önlemler alaca??z' diyen ç?kt? m? bugüne kadar?
Ç?kt?ysa, tek 1 örnek rica edelim..
 

 

HAVA K?RL?L???NDE ARTI?

K?? aylar?nda, çok tehlikeli boyutlara ula?an hava kirlili?ine mutlaka bir çözüm bulunmas? gerekiyor.. Solunum problemleri art?yor, çok önemli!. ?zmir'deki çevre kirlili?i ucuz kömürün eseri olabilir.. Kömürün (malum kömür) kokusu. rüzgars?z, durgun havalarda öylesine yo?unla??yor ki, nefes almakta zorlan?yor insan!..

Ali Bilge Hasdemir

 

0 Yorum