gündeminiz
Image
Funda Ayla

2018 y?l? hedefleri -2-

gündeminiz

Geçen hafta saç uzatmak ve kesmek konusunda bilgiler vermi?tik.
“Uzun saç, ruhsal ifadelerin zirvesi, güçlerin, sezgilerin ve
kuvvetlerin bir kayna?? ise…


O zaman ?öyle bir soru akla gelebilir… Dünyevi sezgiler için saç
uzatmak m?…. ?lahi sezgiler için saç kaz?tmak m??”


Diye bitirmi?tik. ?imdi gelelim saç kesme ?ekli ve biçimine;
Al?n kemikleri gözenekli olup, ???k alarak epifiz bezinin çal??mas?n?
sa?larm??. Bu nedenle saç?m?z? kah kül kesmek, aln? kapatmak epifiz
bezini olumsuz etkilermi?.

Yine, vücudumuzda bulunan her k?l?n bir sebebi varm??. Ka?lar,
güne?ten ve terden korurken, erkeklerdeki yüz k?llar? çenedeki ay
noktas?n? kaplar ve ay’?n fazla enerjisinden korurmu?. Elektrormanyetik
alan? korumak, parasempatik ve sempatik alan? çal??t?rmak, vücudu
s?cak tutmak, hipofiz bezini çal??t?rmak da dahil bir çok i?levi
yerine getiren “k?l’lar”?n neden her ç?kt??? yerde saçlar kadar
uzamad???n? dü?ündünüz mü?


Saçlar?m?z uzarken çevredeki enerji alanlar?n? daha çabuk hissetmemizi
ve alg?lamam?z? sa?l?yor ise; yeteneklerimizin daha çok
belirginle?mesini de sa?l?yor olabilir mi?


Bilimsel olarak kan?tlanm?? ki; uzun saçl?lar daha az yorulup, daha
çok enerjik ve daha az depresif olurlarm??. Ayr?ca uzun saçl?lar,
enerjiyi muhafaza edip, k?sa saçl?lara göre k???n daha az ü?ürlermi?.
Ya?am? boyunca sürekli saç?n?-k?l?n? kesen bir ki?i, bedenini bu
kestikleri yerine 22 metre k?l ürettirmek zorunda b?rak?rm??.
Saçlar?n? kestirmeyen bir ki?inin saç?, ya?am? boyunca sadece 1.5
metre uzarm??. Ayr?ca, saçlar? tepede toplamak, sizi güne?ten ve güne?
???nlar?ndan korurken, güne? enerjisine de kanal olur ve D vitamin
al?m?n? geli?tirirmi?.


Gördü?ünüz gibi, bu kadar ince hesaplarla yarat?lan insan vücudunun
k?l ve saç üretmesinin birçok sebebi var.
Gelelim saç kesme ve uzatma durumuna…


M?s?r Medeniyeti’nin ilk y?llar?nda erkekler uzun sakal ve saç
b?rak?yor. Hanedanl?k döneminde medeniyetin geli?mesiyle saçlar?n? ve
sakallar?n? t?ra? etmeye ba?l?yorlar. Sebebi ise saç?n hayvansal
içgüdüleri yans?tt???n? ve art?k medeni olduklar? için saçlar?ndan
kurtulmalar? gerekti?i fikrini benimsiyorlar.


Sümerliler, Asurlular ve Fenikeliler, hepsi sakallar?na çok önem
veriyor. Uzun, örgülü ve kal?n sakal b?rakmay? seviyorlar. Yukar?ya
dönük sakallar?n sebebi ise ne kadar yukar?ya dönükse o kadar
hiyerar?ide yüksek oldu?unu gösteriyor.

 Saçlar?na da önem veren
Mezopotamya Uygarl?klar? saç modeline göre statü belirliyor
Antik Yunanistan sakala bay?l?yor. Sakal bilgeli?i, erkekli?i ve gücü
sembolize ediyor. Hatta genç o?lanlar sakal? uzayana kadar saç?n?
kesemiyor.


Cermenlerde genç bir adam dü?man öldürmedi?i sürece hiç bir zaman
sakal?n? ve saç?n? kesmeyece?ine dair söz veriyor.


Kenya’n?n Masai kabilesinde genç erkeklerin kafalar?n? kaz?malar?
erkekli?e geçi?in ilk ad?mlar? olarak görülüyor. Sünnet olurken
annesinin saç?n? kesmesiyle k?demli asker oluyor ve evlenme izni
ç?k?yor. Sadece Mesai askerlerine saçlar?n? uzatma izni veriliyor,
ipek ve koton örgülerle örüyorlar. Büyük saça sahip olmalar?n?n sebebi
ise Afrika aslanlar?n?n yelesine benzemesi ve aslanlar?n gücünü,
güzelli?ini, gururunu simgelemesi.


Budist insanlar gösteri?ten uzak bir hayat ya?arlar. Budist
rahiplerinde saçlar?n? kaz?tmalar? ya da çok k?sa kestirmeleri bununla
alakal?d?r. Gösteri?ten uzakla?mak için saçlar?n? kaz?t?rlar.


Budizm'in kurucusu ve simgesi olan Buda'n?n heykellerine bak?ld???
zaman oldukça sade ve hatta saçlar?n?n olmad???n? görülür.
Saçs?zla?may? seçen bu gruplar?n, saç teorisiyle ilgileri de
bulunabilir. Ancak, saçlar gerçekten de dünyevi uyaranlar? alg?lamay?
art?r?yor olabilir ve böyle bir ?ey varsa, saçlar? kaz?tmak da dünyevi
uyaranlar? azalt?p maneviyata ait içsel hisleri alg?lamay?
kolayla?t?r?yor olabilir.

Buna kar??n, bilinen bütün peygamberler saçl?d?r. Ba??n? t?ra?lam??
olarak bilinen peygamber yok. Hatta kaz?tmak bir yana k?sa saçl? da
de?iller.

Hat?rlatmak gerekirse; ?ncil’deki Samson ve Deliah hikayesinde, Deliah
Samson’un uzun saç?n? kesince, Samson tüm gücünü kaybeder..
Saç, gerekti?inde güç, gerekti?inde statü göstergesi olmu?.
Pekiii, saçlar?n örtü ile kapat?lmas? nereden ç?km???
Bunu da gelecek hafta konu?aca??z.


Sevgilerimle,
Funda Ayla

0 Yorum