gündeminiz
Image
Celil Cengiz ?olak

Yunan?a adalar? i?gal ettiren CHP ve K?l??daro?lu?nu k?n?yorum

gündeminiz

 

 CHP iktidar?nda  Ege’deki 18 Türk Adas?’n?n Yunanistan’?n i?gal etmesine göz yuman veya satan CHP’yi k?n?yorum. Yunanistan'?n Ege'de i?gal etti?i 18 ada  Lozan'dan 2004'e kadar Türk egemenli?inde olan adalard?r.

??gal edilen adalar?, Lozan’? gündeme getirerek, Lozan’da verildi yalanlar?n?n arkas?na s???narak kurtulamazs?n?z.  Lozan Türkiye’nin tapusudur.

Türk adalar? Lozan’da  Yunanistan’a verildi öyle mi?

Terör örgütleri ile, masaya oturan, ?ehidimize Kelle, terörist ba?? Apo’ya say?n diyen CHP lideri Kemal K?l?çdaro?lu’nu esefle k?n?yorum.

 CHP ?ktidar?nda  Yarg?y?, emniyeti, ekonomiyi FETÖ’ye teslim eden, “ne istediler de vermedim” diyen K?l?çdaro?lu’nun riyakarl???n? lanetliyorum.

BOP e? Ba?kan?, Yahudi Cesaret  ni?an? alan K?l?çdaro?lu’nun aymazl???n?, vatanda?lar?n? aptal yerine koymas?n? k?n?yorum.

Sahi, BOP e? ba?kanl???ndan istifa ettiniz mi, Yahudi  Cesaret Ni?an?’n? iade ettiniz mi?

….

?srail Suriye s?n?r?na  askeri y???nak yap?yor. Suriye s?n?r?ndaki may?nl? araziyi 44 y?ll???na ?srail’e kiralamak için  TBMM’de adeta ç?rp?nan  AKP iktidar?na,

Sormak istiyorum…

?ayet, may?nl? arazi ?srail’e kiralanm?? olsayd? bugün ne olurdu hiç dü?ündünüz mü?  ?srail Türk Ordusu’nun Afrin’e geçmesine izin verir miydi?

?srail may?nl? araziye silah y???na?? yapamaz m?yd??

Geçmi?te, FETÖ’nün savc?l???n? yapan kim?

….

Suçlulu?unu, ba?ar?s?zl???n?, kibirlili?ini,  muhalefet millet vekillerine, ahlaks?z, utanmaz diyerek a?a??lamak  ne insana ne devlet adaml???na  yak???r?

  ….

Türk  Milliyetçili?ini ayaklar alt?na ald???n?z?  siz unuttunuz ama biz unutmad?k.

Süleyman ?ah Türbesi’ni ta??d?n, yerini PKK’l?lara b?rakt?n ondan sonra vatan millet diyorsun…

?lk önce Yahudi Cesaret Ni?an?’n? iade et, ondan sonra bu millet senin  milli oldu?una inans?n.

Lozan’? yeniden yazd?racakm??s?n?z?

Yunan kaynaklar?na dayanarak, Çanakkale Sava??’n?n olmad???n?, ?ehitliklerin düzemce oldu?unu söyleyen, eski Ordu Milletvekiliniz, Saray ba?dan??man? m? Lozan’? ara?t?racak?

Salih Müslim’i k?rm?z? hal?larla kar??layan, hava alanlar?na, Saray’a hava alanlar?na PYD bayra??n? göndere çektiren zihniyeti k?n?yorum.

AKP Genel Ba?kan? Recep Tayyip, partisinin Kocaeli il kongeresinde,

CHP’nin Ege Denizi’ndeki Yunanistan’?n i?galindeki adalarla ilgili ele?tirilerine verdi?i cevap ise;


Erdo?an, “?imdi K?l?çdaro?lu'na sorarsan Lozan'da kazand???m?z? söyler. Ondan sonra da adalar?n faturas?n? AK Parti'ye kesmeye kalkar. Adalar? siz verdiniz, siz. Sizin partinizin ba??nda olanlar verdi ve ?imdi tarihi dosyalar? haz?rlat?yorum ve o tarihi dosyalar?, Lozan da dahil olmak üzere bunlar?n önüne de milletime de bunlar? o belgelerle anlataca??z” dedi.

0 Yorum