gündeminiz
Image
gündeminiz

SAHTE diplomayla 19 y?l ö?retmenlik yap Üstelik ta??d???n sahte onurla ''Y?l?n ö?retmeni'' seçil Nitelikle doland?r?c?l?k ve Resmi belgede...

gündeminiz

BA?Ö?RETMEN Mustafa Kemal ATATAÜRK'ün Ön...

gündeminiz

Türkiye Cumhuriyeti’nin anl?, ?anl? Silahl? Kuvvetlerini, askeri okullar?n? yok ettin. Devletin temellerini y?kmaya çal???yorsun. Sen kimsin ki ABD sana kumpas kursun? &...

gündeminiz

Halkbank  Genel  Müdür Yard?mc?s? ABD hapishanesinde yat?yor. Hain 15 Temmuz Darbe giri?iminin planlay?c?s?  FETÖ hakk?nda ABD’ye nota vermiyorsa…!  ...

gündeminiz

  Sa?l?k bakanl???n?z döneminizde  SSK’y? bat?ran sen,  tar?m ülkesi Türkiye’yi  saman. et ithal eder hale  getiren  sen… &...

gündeminiz

ATATÜRK ve laiklik dü?manl???yla tan?nan Meclisteki ATATÜRK resimlerine musallat olup Onlar? kald?ran Lokantadaki yemek ve tatl? isimlerini be?enmeyip...

gündeminiz

?EYTAN kovalayacak ö?retim üyesine  Gerçekten ihtiyaç var var bu ülkede ?çimize çöreklenmi? ?eytan? kovalamak için ?...

gündeminiz

 Büyüklerimizden hep duymu?umdur; "Bir kad?n, bir erke?i rezil de eder Vezir de.." Asl?na bakarsan?z bence bu cümle kad?n, erkek olarak ayr?m yap?lmaks?z?n dü?&uu...

gündeminiz

Kar?? tak?m sürekli tekme at?p duruyor Hakem kaleye girmeyen topu gol say?yor Kar?? tak?m utanmadan ''Ne kadar güzel oynad?k'' diye ...

gündeminiz

.AKP’nin 2002 seçim bildirgesinde, “dünya Bor madeni rezervinin yüzde 78’i Türkiye’de ama biz madeni i?lemeden ihraç ediyoruz. Bor madeni ile &c...

gündeminiz

Tam ?imdi tam ?u anda kim bilir neler ya?anmakta ..? Kimi dünyay? yeni açarken gözlerini kimi son nefesini vermekte bu vakit ... Kimi sevdi?inin kollar?nda uyan?yor kimi sevdi?ine ...

gündeminiz

Adalet-savunma-milli e?itim ?ç i?leri - d?? i?leri-tar?m-aile-spor Velhas?l bilumum bakanl?klar? Tek elde toplayacaks?n Bu suretle zaten tam tak?r olan...

gündeminiz

Utanma arlanma nedir bilmez misin sen TUB?TAK ? Olmu?sun san ki komik bir f?r?ldak Hayvanat bahçesinden büyük fedakarl?klarla transfer edilen O hayvansever hal...

gündeminiz

Y?llarca hakaret etmekten b?kmad?klar? Ak?llar? s?ra A?a??lamaya çal??t?klar? Büyük Kurtar??c?n?n Ad?n? ?imdilerde a??zlar?ndan dü?ürmez oldul...

gündeminiz

Bir  inek al?rs?n, devlet vergi keser!. ?ne?ini beslemek için yem al?r, vergi ödersin!. ?ne?i sa?ar sütünü satmak istersin, vergi ödersin!. ...

gündeminiz

ATATÜRK hakk?nda karalama kampanyalar? yap?p nifak tohumlar? eken gafiller, ?erefli kökenine, onurlu ya?am tarz?na dil uzatt?lar, yetinmediler.. Varisi say?lacak bir o?lu bile olmad???n? ...

gündeminiz

Hayat? karma??k hale getiren insano?lunun ta kendisi ... çünkü insano?lu doyumsuz çünkü insano?lu kibirli çünkü insano?lu k?skanç ... ?nsan...

gündeminiz

Köy kahvesinde dama ta?? oynar gibi Eski dostlar?n?n yerlerini el çabuklu?uyla de?i?tiriyor Bu konuda hayli beceri sahibi oldu?un anla??l?yor da As?l önemlisi ...

gündeminiz

Milli Güvenlik Kurulu , 15 Temmuz  hain darbe giri?iminden 12 y?l önce AKP iktidar?n? uyarm??.  Say?n, Cumhurba?kan Ahmet Necdet Sezer Ba?kanl???’nda , o dönemin Ba?b...

gündeminiz

Avrupa'da tacizle suçlanan bakan Onuruna yediremeyip intihar ediyor Bizde çe?itli herzeyi yiyenler alk??la kar??lan?p ?tibars?zl?klar?na itibar kat?yor ...