gündeminiz
Image
gündeminiz

( Çözenlere NUTUK hediye ! ) ATATÜRK diyemez dolan?r dilleri Mikrofonda zorlan?r tükenmi?tir pilleri ?kide bir as?ls?z kahramanl?k taslarlar...

gündeminiz

30 Nisan 2014 tarihinde a?a??daki kö?e yaz?m? yazm???m. “Önemli tarihlerin, baz? ki?iler için farkl? anlamlar? olabilece?ini daha önce anlatm??t?k. ...

gündeminiz

Ülkeyi yönetmeye aday, Cumhurba?kan?, milletvekili, siyasi partilerin genel ba?kanlar?ndan  neden “AKL? YER?NDED?R raporu istenmiyor? Say?n, Cumhurba?kan? ada...

gündeminiz

Ne oldum demeyeceksin, ne olaca??m diyeceksin.   Merhum Özal'?n prenslerinden, Emlakbank eski Genel Müdürü Engin C?VAN’a “Rü?vetin belgesi...

gündeminiz

ADAM adamd?r olmasa da pulu, e?ek e?ektir atlastan da olsa çulu. Türk Atasözü Biz kodesteyiz tam 148 ki?i  Ne yaz?k ki kutlayam?yoruz...

gündeminiz

 ??siz, emekli, i?çi, köylü, memur,  i?sizlikten, yoksulluktan kendisini yakan, bir milyona yak?n kepenk kapatan esnaf AKP’li seçmen,  sand?k ba??na git...

gündeminiz

Yalanc?n?n evi yanm??,kimse inanmam??. Türk Atasözü TIRI?KADAN dünya liderinin s?rr? anla??l?r gibi de?il Otuz bir y?l önce hizmete giren Adnan Mend...

gündeminiz

BALIK BA?TAN KOKAR Türk Artasözü Büyüdükçe büyüyoruz Elbette k?skan?l?yoruz Ama bu yapay büyümeymi?

gündeminiz

Yar?m hekim candan eder,yar?m hoca dinden eder. Türk Atasözü Kayseri'de torununa mant? haz?rlayan ya?l? nine Hamuru elinden s?y?r?p bir ko?u gitti postane...

gündeminiz

AKP, her ne kadar siyasi partiler kanuna göre kurulmu?  ve ?eklen siyasi parti konumunda olsa da tek adama biat edenler RTE partisidir.  AKP te?kilatlar?n?, ilçe, il,  ma...

gündeminiz

Yürütrmekte oldu?unuz onurlu siyaset ! Ülkeyi sars?p bat?rmad? Bo?ulmak noktas?na getirdi sadece La??m çukurunu ?öyle yak?ndan bir bakmal? Bak...

gündeminiz

CHP’nin ?yi Parti’ye 15 vekil vermesi AKP’lilerin kimyas?n? bozdu. Belirli bir e?itim düzeyi, ya??n? ba??n? alm??, sözüm ona siyasetçi, Prof ünvanl?&nbs...

gündeminiz

HER yerde olan hiç bir yerde de?ildir: Martialis B ? L M E C E ? ATATÜRK diyemez bir türlü tak?l?r D?L? ??ini gelmeyeni susturur tüke...

gündeminiz

TBMM Ba?kan? ?smail Kahraman, Türkiye’nin üç kat? topra?? yabanc?lara satan ve  ?ngiliz Borsa’s?nda kaybeden ikinci Abdülhamit ile Erdo?an aras?ndaki duraklam...

gündeminiz

Her “marifet” iltifata lay?k m?d?r? E?er siz, yap?lamayacak bir ?eyi yap?p, di?er ki?ileri imrendiriyor ve rekabet de yaratabiliyorsan?z…Neden olmas?n.. ?nsanlar?n yapt?klar? en ...

gündeminiz

Türkiye ekonomik olarak uçuyorsa,  ekonomik büyüme yüzde 7 ise neden erken seçim? Ülke ekonomisi iflas noktas?na gelen iktidar?n kaç?? seçi...

gündeminiz

?A?R sözü ku? tüyü gibi ne denli hafif ve zarars?zsa onlar?nki de sunturlu birer yaland?r. Bp KAPANDI - ülkede ne kadar tiyatro varsa bir bir indir...

gündeminiz

Ekonomide ve d?? politikada s?k??an, AKP, MHP ittifak? çareyi bask?n seçime gitmekte buldu. Karamollao?lu'nun Saadet Partisi  Genel Ba?kan? olmas?yla  Saadet'liler k...

gündeminiz

ECEL? gelen köpek cami avlusuna i?er. Türk ATASÖZÜ HÜKÜMET etmek olmu? çocuk oyunca?? Ama bunun tersini hayk?r?yor iktidar sal?nca??

gündeminiz

Önce i?neyi kendine bat?r, sonra çuvald?z? elaleme... Türk Atasözü Her ?eye maydanoz olurum Köfteye- çorbaya - salataya...