gündeminiz
Image
gündeminiz

Yeri gö?ü yaradan Allah-ü Teala, Allah-ü teala,  TEBL?GATI PEYGAMBER’e,  ÖLÜMÜ AZRA?L’e,  KIYAMET?  ?SRAF?L’e, DO?AY...

gündeminiz

Geçen hafta, arkada??m?n çantas? “yer de?i?tirince!” sosyal medyay? ve teknolojiyi kullanarak mutlu son’a nas?l ula?t???m?z? anlatm??t?m. Ve sonu&ccedi...

gündeminiz

Türkiye’nin, çocuklar?n?z?n, torunlar?n?z?n gelece?ini dü?ünmüyorsan?z AKP’ye oy verirsiniz. Akli selim olarak bir de?il bin kez dü?ünün. ?ktid...

gündeminiz

Do?up büyüdü?üm ?zmir'de, k??lar? çok uzun sürer ve 7 ay? çok sert geçerdi.. Kar bi ya?ar kolay kolay da kalkmazd? yerden.. Damlar?m?z?n kar?n alt?...

gündeminiz

Ümitle aç?l?p kazançla kapanan bir kitap, iyi bir kitapt?r. Hayatta kom?unun haber almas?ndan korkaca??n hiçbir ?eyi yapma. MEVLANA K ? T A P S E V G ? S ? ...

gündeminiz

Millet ittifak? (Muhalefet) Cumhurba?kan? adaylar?,  üretim... üretim... diyor, iktidar,  miting alanlar?nda, milletin akl? ile oynayan, 2 trilyon dolar?n hesab?n? verme...

gündeminiz

CEHALETE dü?mek,Allah'?n zindan?na girmektir, ?LME dalmak,Allah'?n saray?na girmektir. Mevlana ATATÜRK'e küfür ve hakaret eden,heykellerini yerlerde...

gündeminiz

Enflasyonda son 15 y?l?n en kötü tablosunu yaratan bu hükümetin ücretlerin erimesinden de sorumlu iktidar, hala halk?n kar??s?na ç?karak seçim vaatler...

gündeminiz

Cumhurba?kan? adaylar? bir TV kanal?nda konu?um olsayd?  yüce Türk Milleti ad?na  evelemeden, gevelemeden,   tam te?ekküllü bir hastaneden ak?l sa?l?...

gündeminiz

Say?n CHP Lideri KILIÇDARO?LU,  CHP’nin 24 Haziran seçim bildirgesi, bal?k haf?zal? olmayanlar AKP’nin 2002 y?l?nda süslü çikolata kutusu i&c...

gündeminiz

Bal?k haf?zal? olmayanlar diyor ki;  16 y?ld?r verdi?in vaadleri yerine getir. Seçim bildirgesine vaad edecek,  millet kand?racak bir ?ey bulamayan Erdo?an, CHP’nin &...

gündeminiz

27001 Bilgi Güvenli?i Denetçisi oldu?um y?llardan beri, hep yazar?m. Sosyal Medya hesaplar?n?zda her ?eyi payla?may?n..  sigorta denetçileri, ?irket  dene...

gündeminiz

AKP, 16 y?ld?r millet “aldatma, kand?rma Palavra” 24 Haziran’da hangi vaatlerle  milletin oylar?n? alacak. Bir ad? yalan, ikinci ad? yine yalan olan AKParti… D...

gündeminiz

Bask?n seçim mi, kapt?-kaçt? seçim mi, erken seçim mi? Ad? her neyse hiç kimsenin haz?rl?kl? olmad??? ve hemen herkesin çirkefle?ti?i, gerginle?ti?i, kamla...

gündeminiz

2002 y?l?nda Erdo?an, 3 Y, “Yolsuzluk, yasaklar,Yoksulluk, i?sizlik benim namusumdur ” diyerek geldi   tam tersini yapt?.   Dini bütün, al?n? ...

gündeminiz

  ?ktidar, genel seçime 16 ay süre  varken neden seçime gider? Ülkesin de,  2018 y?l?n?n ilk 5 ay?n da i?sizlikten, yoksulluktan, geç...

gündeminiz

NE NEYE E??TT?R ? AMER?KA ?srail i?birli?i = C?NAYET ATATÜRK''ü hat?rlamamak = D?YANET ?KT?DARI tenkit etmek = NEZARET DO?RUYU hayk?rmak = ??KAYET

gündeminiz

16 y?ld?r tek ba??na Türkiye’yi yöneten, ekonomiyi duvara toslatan, diplomas? ?aibeli  BOP e?ba?kan? Cumhurba?kan? aday? Erdo?an, “çöplük, pislik” ...

gündeminiz

  AKParti 2002 y?l?ndaki seçim bildirgesinde, Bor madeni ile çal??an otomobil üretecektik. Dünya rezervinin yüzde 78’I Türkiye’de buluna...

gündeminiz

Bir ba?ka AKP’li, “  Erdo?an, Cumhurba?kanl???’n? kazan?nca kadar seçimler yenilenebilir” diyor. Say?n Kozmik Oda fatihi Ar?nç, binde bir de olsa para dik...