gündeminiz
Image
gündeminiz

Putin: "Rus-Amerikan ili?kilerinin tatmin edici olmayan bir durumda oldu?u görü?üne vard?k. (Rusya-ABD ili?kileri) Bir çok aç?dan So?uk Sava? döneminden bile ...

gündeminiz

Bulgaristan Ba?bakan? Boyko Borisov, Rus bas?n?na verdi?i demeçte Türkiye hakk?nda aç?klamalarda bulundu. Borisov, Türkiye'nin önümüzdeki y?llarda Avrupa ...

gündeminiz

AB Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic, “OHAL'in kald?r?lmas?yla birlikte Türkiye'nin Avrupa ?nsan Haklar? Sözle?mesi kapsam?nda ask?ya ald??? yüküml&...

gündeminiz

Haftal?k yay?n yapan Die Welt Gazetesi, Erdo?an'?n seçimlerin ard?ndan Türkiye'yi çöküle götürdü?ünü yazd?.   Alm...

gündeminiz

Alman hükümeti, bir soru önergesine verdi?i yan?tta skandal ifadeler kulland?. FETÖ eleba?? Gülen hakk?nda verilem soru önergesine cevap veren hükümet, G&uum...

gündeminiz

ABD, ithal çelik-alüminyuma ek gümrük vergisi uygulamas?na kar??l?k olarak vergiler getiren Çin, Avrupa Birli?i, Kanada, Meksika ve Türkiye’yi Dünya Tic...

gündeminiz

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, ?srail’e ihtiyaç duyuldu?unu savunarak gerçek dü?man?n Fars Projesi ve Osmanl? Projesi oldu?unu öne sürdü...

gündeminiz

Yunanistan Büyükelçisi Petros Mavroidis, D??i?leri Bakanl???’n?n yan? s?ra Ankara’da belediye ile de görü?erek Atatürk Bulvar? üzerinde bo? duran ar...

gündeminiz

?srail Bat? ?eria'n?n El Halil kentinde bulunan Harem-i ?brahim Camisi'nde 298 defa ezan?n okunmas?n? yasaklad?. ?srail makamlar?n?n 2018'in ilk yar?s?nda i?gal alt?ndaki Bat? ?eria'...

gündeminiz

?ngiltere'de yay?mlanan Financial Times, Türkiye'de cumhurba?kanl??? hükümet sisteminin resmen ba?lamas?yla Cumhurba?kan? Tayyip Erdo?an'?n elinde toplanan güç...

gündeminiz

Türkiye'de her ?eyin cumhurba?kan?na ba?land??? yeni yönetim sistemi Alman bas?n?nda yorumland?. Alman bas?n?ndan Süddeutsche Zeitung (SZ), yeni yönetim sistemin h...

gündeminiz

Yunan bas?n? skandal bir geli?meyi okuyucular?na duyurdu. FETÖ'cü firari askerleri Türkiye'nin talebine ra?men iade etmeyen ve üstüne s???nma talebini onaylayan Yun...

gündeminiz

Yunan askerinin e?itim s?ras?nda Türkiye'ye Türklere kar?? savurduklar? a??r küfürler, hakaretler ve küstah sözler ortaya ç?kt?. Yunan askerleri T&uu...

gündeminiz

Amerika’da Cumhuriyetçi Parti senatörü Lindsey Graham, Türkiye’nin Suriye’ye müdahalesini derinle?tirmesi halinde kendini "batakl?kta bulabilece?in...

gündeminiz

TSK'n?n Irak'?n kuzeyindeki askeri operasyonuna ili?kin konu?an Neçirvan Barzani, 'PKK, i?gal etti?i birçok IKBY topra??n?, Türkiye'ye sald?rmak için bir &...

gündeminiz

Gazze'nin do?usunda gösteri düzenleyen Filistinlilere sald?ran ?srail askerleri, s?n?r bölgesi yak?n?nda Türk bayra?? sallayan Filistinli bir genci de aya??ndan vurarak yara...

gündeminiz

Indepedent'?n savunma muhabiri Kim Sengupta, Suriye'de sahada ya?anan yeni geli?meleri f?rsata çevirmeyi hedefleyen I??D'in yeniden toparland???n? ve sald?r?lar?na ba?lad???n? ya...

gündeminiz

ABD D??i?leri Bakanl???, Amerika’n?n nükleer anla?madan çekilmesi sonucu Kas?m’da ?ran’a yönelik k?s?tlamalar tekrar devreye girdikten sonra, bu ülkeden petr...

gündeminiz

"Bugün Suudi Arabistan ve ABD dünyan?n iki kutbu. Allah'a hamdolsun dünyay? birlikte yönetiyorlar" ifadelerini kullanan Kabe imam? Sudeysi'ye Cezayirli bir M&u...

gündeminiz

?srail'de yay?mlanan bir gazete, Ürdün, Suudi Arabistan ve Filistin yönetiminin Türkiye'nin Kudüs'teki varl??? konusunda ?srail yönetimini  uyard??? i...