gündeminiz
Image
gündeminiz

Sa?l?k sisteminde yurtta?lar randevudan muayeneye, tetkikten ‘b?çak paras?’na 14 farkl? ödeme yapmak zorunda. GSS prim borcunu ödeyemeyen 6.4 milyon ki?i de sa?l?k hizm...

gündeminiz

Türkiye'de yakla??k 60 bin, dünyada ise 3 milyon ki?inin sava?t??? MS, sosyal hayat? oldukça etkileyen bir hastal?k. Ancak son 10 y?ldaki te?his ve tedavi konusundaki geli?mele...

gündeminiz

Trakya Üniversitesi T?p Fakültesi ö?rencisi Asl? Nur Özkan, TÜRKPATENT'in üniversiteler aras?nda düzenledi?i yar??mada, "Örümcek A?? Öz&uu...

gündeminiz

Türkiye’nin ilk ?ehir hastanesi ad?yla aç?lan Mersin ?ehir Hastanesi’nin son 550 metresi ‘engel’ dolu. En az iki araç de?i?tirerek gelenler, bu kez ring a...

gündeminiz

Döviz kurlar?ndaki art?? ilaçlara da yans?d?. Üç gün sonra eczaneye giden yurtta?lar ilaçlar? yüzde 2,5 daha zaml? alacak.Birgün gazetesinden Burcu Can...

gündeminiz

G?da Mühendisi Yrd. Doç. Dr. Bülent ??k’a, Cumhuriyet gazetesinde yay?mlanan “Türkiye’yi kanser eden ürünleri devlet gizledi, biz aç?kl?yoru...

gündeminiz

Hükümetin her f?rsatta övündü?ü uygulama yalan ç?kt?. Suriyeliler ve gaziler d???ndaki tüm vatanda?lar?n maa??ndan, randevudan ba?lay?p hastaneye ad?m atar...

gündeminiz

?ktidar eliyle çökertilen kamusal sa?l?k sisteminde alt? hastane iflas erteleme talebinde bulundu. Ankara Tabip Odas? Ba?kan? Bulut, özel hastanelerin fazlal???na dikkat çek...

gündeminiz

  AKP döneminde sa?l?k sistemi büyük bir y?k?ma neden oldu. AKP ’nin “Sa?l?kta ça? atlad?k” sözlerine kar??n, herkes paras? kadar sa?l?k ...

gündeminiz

BirGün’e konu?an hem?ireler, “Angarya, riskli çal??ma ko?ullar?, ücretlerin yetersizli?i, ?iddet, mobbing gibi s?k?nt?lar tükenmi?li?e neden oluyor” dedi...

gündeminiz

?stanbul Kartal’da bulunan Yavuz Selim Devlet Hastanesi’nin kentsel dönü?üm sebep gösterilerek Tuzla’ya ta??nmaya ba?lamas? birçok hastay? ma?dur etti. ...

gündeminiz

Ayn? günde 1 milyar TL’lik iki tesisin yat?r?m?na haz?rlanan Abdi ?brahim Yönetim Kurulu Ba?kan? Nezih Barut, kurun geldi?i seviyenin ilaç sektörünü çok...

gündeminiz

Çok ba?l?l?k yaratt??? için geçen y?l kald?r?lan sisteme yeniden dönme haz?rl??? var. Bilkent ?ehir Hastanesi’ni 6 ba?hekim, 2 CEO ve 1 idari müdür olmak &...

gündeminiz

CHP’li Murat Emir’in kanser hakk?ndaki sorular?ndan yaln?zca birine yan?t veren bakanl?k, tedavi için yap?lan harcamalar? 15 milyar TL olarak aç?klad?. Emir, miktar?n y&uu...

gündeminiz

AKP hükümeti, “Sa?l?kta, Cumhuriyet tarihinin en büyük devrimini gerçekle?tirdik” diye övünürken, Çanakkale’nin Biga ilçesi...

gündeminiz

Yurt d???nda t?p e?itimi alan Türk vatanda?lar?n?n denklik sorunu bitmek bilmedi. Türkiye’de doktorluk yapabilmeleri için denklik engelini a?amayan doktorlar, yetkililerden b...

gündeminiz

CHP ?stanbul Milletvekili ?lhan C?HANER Ba?bakan’a Halk Sa?l???n? ?lgilendiren Sonuçlar?n Hangi Gerekçeyle Gizlendi?ini Sordu.   ?ktidar Halk Sa?l?...

gündeminiz

Bu yaz? dizisinin ilk üç yaz?s?nda Sa?l?k Bakanl???’n?n 2011-2016 y?llar? aras?nda yürüttü?ü “Kocaeli, Antalya, Tekirda?, Edirne, K?rklareli illerinde &C...

gündeminiz

Van Erci?’te 2008’de yap?m?na ba?lanan ve 10 y?ld?r in?aat? tamamlanmayan devlet hastanesine, 9 defa aç?l?? töreni yap?ld?. Sa?l?k Bakan? Ahmet Demircan konuya ili?kin olara...

gündeminiz

Son dönemlerde Karabük Üniversitesi E?itim ve Ara?t?rma Hastanesindeki baz? bölümlerdeki eksik doktorlar vatanda?lar? bezdirdi. Zaman zaman “bu nas?l üniversite ...