gündeminiz
Image
gündeminiz

Türk Toraks Derne?i Meslek Hastal?klar? Çal??ma Grubu Ba?kan? Prof. Dr. ?brahim Akkurt, Çal??ma Bakanl??? bünyesinde uygulamaya konulan ‘??yeri Bilgi Yönetim Sist...

gündeminiz

Borçlar? ile gündeme gelen Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Cumhurba?kanl??? kararnamesi ile yeniden yap?land?r?ld?. Buna göre kurum art?k Say??tay denetimine tabi tutulmayacak.

gündeminiz

Ankara’da ba?ka hastaneye devredilen poliklinik randevu vermeye devam edince yüzlerce hasta kap?dan çevrildi ?eyma Pa?ayi?it-cumhuriyet Sa?l?k Bakanl??...

gündeminiz

Eski Sa?l?k Bakan? Recep Akda? döneminde Menzil tarikat?n?n yap?lanmas?n?n ard?ndan ?imdi de Nak?ibendi tarikat? gündeme geldi.   Sa?l?k eski Bakan? Recep Akda...

gündeminiz

Avrupa kanserojen ihtiva edebilece?i gerekçesiyle Çin yap?m? ‘valsartan’ etken maddesi içeren tansiyon ve kalp ilaçlar?n? geri ça??r?yor.Avrupa T?p Aj...

gündeminiz

Sa?l?k Bakan? Ahmet Demircan, sa?l?k hizmeti veren hekimlerin döner sermaye tavan ücretlerinin 5 kat art?r?laca??n? duyurdu. Sa?l?k Bakan? Ahmet Demircan, kamuda nitelikli i?ler...

gündeminiz

Antalya E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi’nde onlarca kanser hastas?n?n hayat? riske at?ld?. Hastalar?n ???n tedavilerinin doz belirlemesi ve planlamas? stajyer ö?rencilere yapt?r?ld?. ?ddia...

gündeminiz

Estetik ve Plastik Cerrahi Uzman? Op. Dr. Aysun Bölükba?? Mamak, vücudumuzdaki en büyük organ?m?z olan ve d?? etkenlere en fazla maruz kalan cildimizi koruman?n yollar?n? a...

gündeminiz

Salda Gölü Çamur Banyosu” ziyaretçilerine ?ifa ve güzellik da??t?yor. Çamur Banyosunun Faydalar? Saymakla Bitmiyor! Cilt hastal???, sivilce, eklem a...

gündeminiz

Bilim insanlar?, vücudun kanserli hücreleri "yemesini ve yok etmesini" sa?layan özel bir ilaç üretti. Bilim insanlar?, vücudun kanserli hücr...

gündeminiz

Sa?l?k Bakanl???, haziranda ?stanbul için 886 yeni aile hekimli?i kadrosu açt? ancak sadece 35 hekim ba?vurdu. Ba?vurular?n da 21’i ile sözle?me imzaland?. Bu durum sistemd...

gündeminiz

Kamu Hastaneleri 2017 ?statistik Raporu’na göre, hastaneye ba?vuru say?s? 357 milyon 748 bin 167 oldu, 101 milyon 445 bin 329 kez de acil servise ba?vuruldu BURCU CANSU/B?RGÜ...

gündeminiz

Türkiye’deki dünya birincisi oldu?umuz MR ve BT gibi radyoloji tetkiklerinin say?s? ve gerçekleri üzerine birkaç sat?r yazmak istedim. Sa?l?kta son geli...

gündeminiz

Sa?l?k Bakanl??? 30 milyon liral?k ilac?n 6 milyon liral?k k?sm?n?, son kullanma tarihi geçti?i için att?.   Sa?l?k Bakanl???’n?n sat?n ald??? 30 milyon...

gündeminiz

Amerikan Kanser Ara?t?rmalar? Enstitüsü kanseri önlemek için 10 maddelik bir öneride bulundu Dünayda her y?l 14 milyon ki?i kanser tan?s? al?yor. 2...

gündeminiz

Say??tay Ba?kanl???, iktidar?n yalanlamas?na kar??n ?ehir hastanelerinde “Miktara Ba?l? Hizmetler” için idarenin, ?irkete y?ll?k yüzde 70 doluluk garantisi verdi?ini belirle...

gündeminiz

Say??tay Ba?kanl???, ?ehir hastanelerine ili?kin yapt??? denetim sonucunda in?aat? ve i?letmeyi yapan ?irketin milyonlarca dolarl?k d?? kaynakl? kredi borcunun Sa?l?k Bakanl??? taraf?ndan yetkisiz ...

gündeminiz

Tüm devlet kurumlar?n? denetleyen Say??tay , Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’nun (TKHK) 2017 y?l? hesaplar?n? denetlemek için de 10 ki?ilik bir heyet olu?turdu. Ba?kanl???n? ...

gündeminiz

Haz?rlanan raporda, sa?l?k sistemimiz ad?na yap?lan tercihlerin çok ulusluk sa?l?k ?irketlerinin ülkemizin sa?l?k alan?n?n tüm noktalar?na nüfuz etti?i ve bu durumun ülke...

gündeminiz

Türkiye’de sa?l?k sistemi hasta ve yak?nlar?n? gerçekten mutlu ediyor mu? Yurtta?lar sa?l?k hizmetlerine eri?imde gerçekten huzur dolu mu? 24 Haziran seçimi yakla?t?...