gündeminiz
Image
gündeminiz

YSK BÎLGÎSAYAR SÎSTEMATÎĞÎNE, SEÇÎM SONUÇLARINI SAYISAL OLARAK DEĞERLENDÎREN SÎSTEM EKÎPMANINA BÎR DEĞÎL BÎN...

gündeminiz

Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki  'Tank Palet Fabrikası' olarak bilinen 1. Ana Bakım Fabrikası'nın özelleştirilme kapsamına alınmasına vatandaştan tepki y...

gündeminiz

  Konya Karatay'da belediye taraf?ndan yap?l?p hizmete aç?lan 'Karaaslan Piknik Bahçesi' sosyal medyada ele?tirilerin hedefi oldu. Ele?tirilerde, ye?ilin &c...

gündeminiz

Say?n Ba?bakan?m?z Binali Y?ld?r?m'?n bir mitingi konu?mas?n? dinledim. Yollar, tren istasyonlar?,  köprülele  ?ehirleri birbirine ba?lad?k diye figan feryat ederken miting ...

gündeminiz

Aç?k aç?k Türkiye Cumhuriyetini Tehdit Etti.! Yanda? kalem aç?k aç?k söyledi: 24 Haziran’da Kemalist Cumhuriyet ortadan kalkacak! Sosyal medya ...

gündeminiz

  Marmaraere?lisi Belediyesi yeni hizmet binas? mimari dokusuyla dikkat çekiyor bir çok mimari tarz? yans?t?yor

gündeminiz

Ne ba??r?yorsun? Sabah ak?am evimizin içinde senin ba??rt?lar?n? duymak zorunda m?y?z?Atatürk’ü ald?n, ????? ald?n, sevgiyi ald?n, vicdan? ald?n… En ba?ta &o...

gündeminiz

Adam?n birisi ticaret yaparak zengin olmu? sonunda ya?lanm??, ölüm dö?e?ine dü?mü?; Fakat bir türlü can veremiyor. Çocuklar? babalar? ile ilgili herkesi &c...

gündeminiz

Be?ikdüzü Belediyesinden, eski köy enstitüsü binas?na 'Ah?r' benzetmesi "Ah?rlar? y?kt?k, yurt yap?yoruz'' "Yurt binas? i&cced...

gündeminiz

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, yak?n bir zaman içinde sitenin "daha az reklam, haber ve tan?t?m içerecek ?ekilde" önemli bir de?i?im geçirece?ini a&cc...

gündeminiz

?ran’da rejim isyanc?lar?, Türkiye aleyhine slogan at?yorlarsa…    "h?rs?zlar Türkiye'ye", Mollalar Türkiye’ye

gündeminiz

NASA'daki bilim insan? say?s?: 18 bin. Diyanet'teki imam say?s?: 117 bin (2018'de 9 bin 500 imam daha al?nacak) NASA'n?n bütçesi: 11 milyar. Diyanet'in büt&cced...

gündeminiz

  Diyanet ??leri Ba?kanl???’n?n, 9 ya??ndaki k?z  evlenebilir, hamile kalabilir fetvas?na, ?lahiyatç? Ay?e SUCU, , ?ktisatc? Yazar Mustafa SÖNMEZ sosyal medyad...

gündeminiz

  Asgari ücrete enflasyonun bir puan üzerinde art?? olmu?, ya emekliler ! Say?n bakan?n aç?klamas?na göre enflasyon un 1 puan üzerinde bir art?? olmu? yani...

gündeminiz

  ?yi Parti Genel Ba?kan? Meral Ak?ener;  “?Y? Parti bir cesurlar hareketidir. Beni y?ld?rabilece?inizi mi zannediyorsunuz? Ben 28 ?ubat'? gördüm. Korkuyla, ...

gündeminiz

  AKP Kurucusu Abdül Latif ?ENER, Anayasal Düzene Ayk?r? KHK’lara Hay?r! Türkiye bir hukuk devletidir. OHAL’in de bir hukuku vard?r. “Madem OHAL vard...

gündeminiz

Duydum ki askerli?i  bir ay olarak yapacakm??s?n?z; sadece bir  ay… San?r?m ak?l almaz nöbetler tutmayacaks?n. Mutfak nöbetin de olmayacak… Ve hepsinden öneml...

gündeminiz

Üst kata ta??nan iki ö?renciden tedirgindi adam.  Daha sonra o?lanlardan biri kayboldu, onun yerine eve bir k?z?n yerle?ti?ini gördüler.. - Olmaz ki! - dedi a...

gündeminiz

7 Düvel bir araya geldi, Türkleri Anadolu’dan sürme plan?n? yeniden ?s?t?p yürürlü?e koydu. Soyk?r?m tescilli Frans?z meclisinde “soyk?r?m inkar ...