gündeminiz
Image
gündeminiz

Atatürk Sempozyumu’nda konuşma yapan Doç. Dr Serkan Tuna, “Marshall yardımı sebebiyle Türkiye devlet eksenli sanayi değil tarımsal kalkınmaya yöneldi” ...

gündeminiz

Her yerel ve genel seçimler öncesi, Türk Milleti'ne, Yerli otomobil,  2007 yılından bu tarafa semalarda uçan  bir türlü  piste inmeyen...

gündeminiz

Araştırmacı Yazar Erol Mütercimler, katıldığı televizyon programında  2019 yılında darbe olacağını ve oluk gibi kan akacağını iddia etti.    ...

gündeminiz

Kültür ve uygarl?klar?n geli?iminde çevirinin yeri konusu aç?ld???nda, onun iki anlamda (hastal?ktan koruyucu ve a?aç dönü?türücüsü) a??...

gündeminiz

Cumhurba?kan? Tayyip Erdo?an’?n “1923’te Lozan’a raz? ettiler. Birileri bize Lozan’? zafer diye yutturmaya çal??t?lar” sözlerine ili?kin emekli Albay...

gündeminiz

Yahudi stratejist Oded Y?non, 1982 y?l?nda yeni Ortado?u senaryosunu çizdi, ad? da 1980’lerde ?srail ?çin Strateji… Yeni ?srail stratejisinin hedefinde Ortado?u’dak...

gündeminiz

NATO’daki bask?n de?erlendirme çok aç?k: Türkiye Cumhurba?kan? Recep Tayyip Erdo?an kendisine kar?? bu darbeyi gerçekle?tirdi. Ancak NATO’da bu iddialarla ilgi...

gündeminiz

10 y?l beraber yürüdükleri,  muhalefetin lanetledi?i Gülen'e, "Hazreti hoca efendi" diyenler, bugün  vatan hainli?i ile suçluyorlar. Gün...

gündeminiz

65 ya??n? dolduran vatanda?tan tam te?ekküllü hastenelerden, ak?l sa?l??? yerinde mi diye sa?l?k raporu istenirken  neden cumhurba?kan? adaylar?ndan sa?l?k raporu istenmez?

gündeminiz

E?er i?ler yolunda de?ilse neden ayn? cumhurba?kan? olarak seçiyoruz.  Ülkeyi kurtaracak Erdo?an ise ülkeyi bu hale getiren kim? Bu üç soruyu lü...

gündeminiz

 ?ngilizlerin en büyük hezimetlerinden biri olarak tarih sahnesinde yer alan Kût’ül-Amâre sonras?nda ya?ananlar?n Osmanl?’n?n sonunu h?zland?ran diplomat...

gündeminiz

1.Bo?az köprüsünde silah?n? b?rakarak teslim olan ASKERLER linç edilerek öldürülmü?tü. Foto?raflarda SUR?YEL? mülteci k?l???nda teröristler ...

gündeminiz

Cezaevi süreci düzmeceydi!Recep Tayyip Erdo?an?? en yak?ndan tan?yan isimlerden biri olan ve 1984?ten Refah Partisi kapat?lana kadar Erdo?an??n yard?mc?l???n? yapan Ekrem ?ama, Erdo?an ...

gündeminiz

17 Aral?k yolsuzluk ve rü?vet soru?turmas?n? yürüten savc? Celal Kara, HSYK taraf?ndan hakk?nda verilen ve kesinle?en ihraç karar?na ili?kin avukat? arac?l???yla Dan??tay&rsqu...

gündeminiz

Mardin, Mardin Da??n?n kale alt?nda, da??n ete?inde de?il ba?r?nda yerle?mi?, içinde çe?itli uygarl?k yap?tlar?n? bar?nd?ran bir Artuklu kenti. Kaleyi arkan?z? verdi?inizde,...

gündeminiz

Türkiye'yi yöneten irade, Irak'tan sonra Suriye'nin parçalanmas?na da hizmet ediyor. Kamuoyu, Mehmetçi?in Afrin ba?ar?s? ile uyutuluyor. Oysa genel planda bak?ld...

gündeminiz

Mardin ad? Arapça kaynaklarda Mâridîn, Süryanice kaynaklarda Marde olarak geçer. Sözcü?ün kökeni, kimi görü?lere göre sava?ç...

gündeminiz

Anadolu topraklar? Yukar? Mezopotamya bölgesinin bir k?sm?n? edinmi?tir. Günümüzde Mezopotamya’n?n en büyük topraklar? Irak Devleti s?n?rlar? için...

gündeminiz

B?RL?K VAKFI’NIN HER ?EH?RDE S?LAH DEPOSU VAR. ?çimizdeki sinsi, hain tehlike: AKP... PKK'dan bin kat fazla tehlike: AKP...Devlet envanterine kay?tl? 150 binden fazla silah ve ...

gündeminiz

Osmanl? sava?lar?nda sürekli kar??la?t?r?lan bir konu vard?r; “Dü?man güçlerinin sava? donan?m? bizden çok üstündü” Sürekli olarak bu &u...