gündeminiz
Image
gündeminiz

B?RL?K VAKFI’NIN HER ?EH?RDE S?LAH DEPOSU VAR. ?çimizdeki sinsi, hain tehlike: AKP... PKK'dan bin kat fazla tehlike: AKP...Devlet envanterine kay?tl? 150 binden fazla silah ve ...

gündeminiz

Osmanl? sava?lar?nda sürekli kar??la?t?r?lan bir konu vard?r; “Dü?man güçlerinin sava? donan?m? bizden çok üstündü” Sürekli olarak bu &u...

gündeminiz

Ba?kan olunca Tayyip’in yapacaklar? ve Türkiye’de olacaklar.! Çok yak?n bir tarihte Amerika Birle?ik Devletleri D??i?leri Bakanl???na gönderilen çok özel bi...

gündeminiz

Verheugen bu törenden sadece 3 ay önce bir Alman Gazetesi’ne verdi?i demeçte ise Türkiye’yle ilgili olarak aç?kça, “Bu da bizim rejim de?i?tirm...

gündeminiz

Atatürk’ün büyük hayallerinden biri havac?l?kt?.. 6 Ekim 1926 y?l?nda ilk uçak fabrikas? Atatürk taraf?ndan Kayseri’de kuruldu.. 1950&rs...

gündeminiz

AKP hükümetinin mutlak teslimiyetçi politikalar?yla, tohum sektörümüzün neredeyse tamam? bu be? dev ?irketin kontrolüne b?rak?ld?. Emperyalist devle...

gündeminiz

CNN”te konu?an AKP’li ?dris ?ahin, skandal ifadelerde bulundu. ?ahin, “Bizim için önce davam?z sonra ise ülkemiz ve vatan?m?z gelir.” dedi. Ancak ?ahin&rsqu...

gündeminiz

  YURT gazetesinin keskin kalemi, kulislerin s?k? takipçisi Ankara Gündemi Türkiye-ABD ili?kilerini çarp?c? bir analizle de?erlendirdi. Yurt...

gündeminiz

16 y?lda kamu kurulu?lar?n? yok pahas?na satt??? CHP iktidar?nda yap?lanlar? görmeyen, bilmeyenler…   1923 – Cumhuriyet Halk Partisi Kuruldu. (9 Eylü...

gündeminiz

  Kumpas döneminin dirayetli komutanlar?ndan Koramiral Atilla Kezek, TSK'ya yönelik kumpas döneminin bilinmeyen ayr?nt?lar?n? yazd? &nbs...

gündeminiz

  Mustafa Alt?oklar, Cumhurba?kan? Erdo?an için heyet raporu istedi Kat?ld??? televizyon program?nda Gezi olaylar?n? de?erlendirirken dönemin ba?bakan? Tayyi...

gündeminiz

Herkes soruyor; “-ADALARI NE ZAMAN SATTINIZ?” diyor.. Sorunun cevab?n? AKP’den beklemeyin.. Sorunun cevab? tarihin ar?ivlerinde.. ?imdi tarihin o ar?ivlerine ...

gündeminiz

Do?u Perinçek, Türkiye’nin 2018 y?l?nda ABD ve Almanya taraf?ndan “cehenneme” çevrilece?ini iddia ederek, “Seçim-meçim yok asl?nda. ...

gündeminiz

Cumhurba?kan? Ba?dan??man?ndan fla? aç?klama, ‘Eyalet Sistemi getirilmeli’ Anayasa Referandumunda “evet” ç?kmas? durumunda ger&ccedi...

gündeminiz

Hain 15 Temmuz darbe giri?imi gecesi linç edilen askerin sözleri sosyal medyay? sallad?. -Abi yapma, 4 günüm kald?. -Ne oldu?unu bizde bilmiyoruz. -Abi bize halka ate? a&ccedi...

gündeminiz

Son günlerde bas?na yans?yan baz? olaylar tarikatlar ve cemaatler konusunu bir kez daha gündeme getirdi... Son günlerde bas?na yans?yan baz? olaylar tarikatlar ve cemaatler...

gündeminiz

Yazar Sait Çaml?ca Said Nursi ile ilgili gizlenen bilgileri aç?klad?, nurcular ve risalehaber ç?lg?na döndü. ??te haberin ayr?nt?lar?;

gündeminiz

MENORA... YED? KOLLU ?AMDAN....   Ba?bakanl?k Konutu'nda Yedi Kollu ?amdan var, neden? Müslüman bir Ba?bakan Yahudilerin sembolünü...

gündeminiz

   Büyük Selçuklu Devletini Ha?a?in Tarikat? y?kt?.Anadolu Selçuklu DevletiniTarikatlar marifetiyle 18 parçaya böldüler.Osmanl? ...

gündeminiz

Milli Savunma Bakanl??? eski Genel Sekreteri Ümit Yal?m "Yunan vatanda?? Belediye Ba?kanlar? neden görevden al?nm?yor?" diye sord   ...