gündeminiz
Image
gündeminiz

Gazeteci ve yazar Metin Uca gündeme dair yapt??? politik esprilerle öne ç?k?yor.Yanl?? oldu?una inand??? ya da kendisini rahats?z eden konular? mizahi bir dille sosyal medya hesab?...

gündeminiz

Aralar?nda sulu boya, ya?l? boya, foto?raf ve tak? tasar?mlar?yla u?ra?an toplam 90 sanatç? ?stanbul’da eserlerini sergilemeye ba?lad?.  Self Discovery (kendini ke?fet) ad?...

gündeminiz

Dün ak?am CNN Türk canl? yay?n?na kat?lan Muharrem ?nce, üç deneyimli gazetecinin sorular?n? yan?tlad?. Sorular?yla ?nce'yi terletmeye çal??an gazeteciler ald?klar?...

gündeminiz

?ktidara yaranmak isteyen 'sanatç?lar' kervan?na Mustafa Keser de kat?ld?. Keser, Cumhurba?kan? Erdo?an'?n Hatay'daki çalg?l?, çengili e?lencesine destek verdi....

gündeminiz

Demet Akal?n ve ?brahim Tatl?ses y?llar sonra yine kap??t?. Geçmi?te s?k s?k sert polemiklere giren iki ünlünün tart??ma nedeni ise ünlü isimlerin s?n?r ziyareti.

gündeminiz

Üzerine hiç mal varl??? bulunmad??? ortaya ç?kan ünlü ?ark?c? Hadise'nin yat?r?m?n? nereye yapt??? merak konusu oldu. Hadise'nin servetini Belçika ve ABD...

gündeminiz

Müjde Ar, arkada?? ve meslekta?? Suzan Avc?’y? tedavi gördü?ü Liv Hospital’da ziyaret etti. Ç?k??ta gazetecilerin sorular?n? yan?tlayan Müjde Ar, yine o ...

gündeminiz

Sosyal medya üzerinden ünlenen Murat Övüç, kanser hastas? bir çocuk için sosyal medyada ba?latt??? yard?m kampanyas? sonunda toplanan paralar? himayesinde t...

gündeminiz

  ?ark?c? Hatice, bir i? adam?n?n kendisine ahlaks?z teklifte bulundu?unu aç?klad? ve ekledi: "100 bin dolar vermek istedi. ?ki gün boyunca kendisine misafir olmam? ...

gündeminiz

Ünlü Sanatç? Tu?ba ÖZAY,  Yeni y?la bizimle girmek isteyen ?stanbullulaaaaarrrr haydi elinizi çabuk tutun. Rezervasyonunuzu yapt?r?n lütfen ... Muhte?em bir g...

gündeminiz

Ukraynal? gazeteciden herkesi ?a?k?na çeviren istek. Ukraynal? gazeteci Yaroslav Koba, Ukrayna Yüksek ?uras?'nda kameralar önüne geçip ye...