gündeminiz
Image
Siyaset

Devlet Bah?eli?den Erdo?an'a; dost nasihati veriyorum, ?u aralar ABD'ye gitmeyin

gündeminiz

MHP Genel Ba?kan? Devlet Bahçeli, 14 Haziran 2016'da söyledi?i "S?k s?k ABD'ye giderseniz ?ranl? kaçakç? ad?n?z? verirse Okyanus ötesinde yanda? hakim ve savc? da bulamazs?n?z. ?nat etmeyin 17-25 Aral?k'?n duman?n?n okyanus ötesinde tüttü?ünü dünya görüyor" sözleri tekrar gündem oldu

 

Devlet Bah?eli?den Erdo?an'a; dost nasihati veriyorum, ?u aralar ABD'ye gitmeyin

172

Sosyal medya Devlet Bahçeli’nin bu sözlerini konu?uyorMHP lideri Devlet Bahçeli'nin 14 Haziran 2016 y?l?nda Meclis'teki grup toplant?s?nda söyledi?i sözler Zarrab davas?yla birlikte yeniden gündeme geldi.

17-25 Aral?k kumpas?n?n bir FETÖoyunu oldu?unun da alt?n? çizen Bahçeli, "?u s?ralar ABD'ye gitmeyin, pek görünmeyin. Sular durulsun, ortal?k yat??s?n, ba??n?z? kumdan ç?karmay?n. S?k s?k ABD'ye giderseniz ?ranl? kaçakç? (Reza Zarrab'? kastediyor) ad?n?z? verirse Okyanus ötesinde yanda? hakim ve savc? da bulamazs?n?z. ?nat etmeyin 17-25 Aral?k'?n duman?n?n okyanus ötesinde tüttü?ünü dünya görüyor" demi?ti. 

Bahçeli’nin geçti?imiz y?l grup toplant?s?nda Reza Zarrab’? kastederek söyledi?i sözler yeniden gündeme geldi. Video k?sa sürede sosyal medyada en çok payla??lanlar aras?na girdi. 

Bahçeli o günkü konu?mas?nda ?u ifadeleri kullanm??t?:

'DOST NAS?HAT? VER?YORUM, ?U SIRALAR ABD'YE PEK G?TMEY?N'

Cumhurba?kan?, ülkemiz hassas bir dönem içinde oldu?u için döndük diyor. Günayd?n Say?n Erdo?an, oldu olacak bari bir de kalsayd?n?z. S?n?rl? say?daki dostlar?n?z karpuz kesmese de ikram edecek bir ?ey muhakkak bulurlard?. Unutmay?n?z ki, bu aziz ülke ABD'ye ko?a ko?a giderken de sayenizde hassas bir dönemdeydi. Say?n Cumhurba?kan? ve AKP'nin de?erli bakan ve yöneticilerini uyar?yorum, dost nasihati veriyorum: Ne olur ne olmaz, gelin ?u s?ralar ABD'ye pek gitmeyin, oralarda pek görünmeyin. Hele bir sular durulsun, hele bir ortal?k yat??s?n. Yeni Ba?kan seçilinceye kadar ba??n?z? gömdü?ünüz kumdan ç?karmay?n?z.

S?k s?k ABD'ye giderseniz, kar??n?za neyin ç?kaca??, kimin ne yapaca?? belli olmaz, Alimallah ?ranl? kaçakç? alay?n?z? ele verirse okyanus ötesinde yanda? hakim ve savc?da bulamazs?n?z, büyük bir skandal?n faili olmaktan kurtulamazs?n?z. ?ans?n?z? fazla zorlamay?n. Tehlikeli sularda kulaç atmay?n. ?nat etmeyin, 17-25 Aral?k duman?n?n ta Okyanus ötesinden tüttü?ünü cümle alem görüyor, rü?vet ve yolsuzlu?un yüksek hava bas?nc? k?talar dola??yor, benden söylemesi. Muhammed Ali'nin cenazesinin ard?ndan düzenlenmi? anma etkinli?inde ülkemize çok çirkin suçlamada bulunan ve “Türkiye'nin liderlerine Kürtleri öldürmeyi b?rakmalar?n? söyleyin" diyebilecek kadar küstahla?an bir Haham ve zihniyetine diyorum ki: Türkiye'de ölen Türk vatanda?lar?d?r, öldüren ise Siyonizmin tasmal? bekçisi PKK'd?r.

Malum Haham ahmak de?ilse, gitsin hemen ula?abilece?i katiller katalo?una dikkatle baks?n, orada Gazze'yi, Ramallah'?, Kudüs'ü, Ortado?u'yu kan gölüne çeviren, vaat edilmi? topraklara konmak için Kandil'e silah ya?d?ran emmio?lular?n? görecek ve hepsini ??p diye e?kâllerinden tan?yacakt?r."

 

0 Yorum