gündeminiz
Image
ekonomi

Dolar ve Euro?daki y?kseli? d?? bas?nda

gündeminiz

Dünya bas?n? TL'nin Dolar ve Euro kar??s?ndaki de?er kayb?n? man?etlerine ta??d?. ?ngiliz The Guardian haberinde “Sterlin Euro ve Dolar kar??s?nda ?srarla zay?f kalmaya devam ederken, ?ngiliz tatilciler paralar? ile Türkiye’de daha çok ?ey yapabileceklerini anlad?. Tur ?irketleri Türkiye için rezervasyonlar?n artt???n? aktard?” ifadelerine yer verdi. BBC ise haberini “Türk liras?nda rekor de?er kayb?” ba?l??? ile verdi.
ABD ve Türkiye aras?nda ya?anan kriz dünya bas?n?nda gündem oldu. Rahip Brunson meselesi ile t?rmanan politik gerginli?in ekonomiye yans?mas? ve ABD Ba?kan? Donald Trump'?n Türkiye'ye uygulanan çelik ve alüminyum gümrük vergilerini art?rmas?, Türk liras?n?n ABD Dolar’? kar??s?nda de?er kaybetmesine sebep oldu. ?ki ülke aras?nda ya?anan ekonomik ve politik gerginlik ise dünya bas?n?nda geni? yer ald?.

 

RUSSIA TODAY: YATIRIMCILAR END??EL?

Merkezi Rusya'da olan ve devlet deste?i ile uluslararas? yay?n yapan Russia Today yay?n kurulu?u ise krizi, “Dow (Dow Jones Borsas? Endüstri Endeksi) 200'e dü?tü, Geli?mekte olan pazarlar çöktü” ba?l??? ile servis etti. ABD borsas?n?n Türkiye ve ABD aras?ndaki krizden etkilendi?ini belirten yay?n, “Wall Street k?y?m yapmaktan kaç?nam?yor. Yat?r?mc?lar dünya üzerindeki belirsizlik sebebi ile endi?eli” ifadelerini kulland?.

THE GUARDIAN: ?NG?L?Z TAT?LC?LER?N YEN? GÖZDES?


?ngiliz men?eli The Guardian ise krize farkl? yakla?t??? haberinde, Türk Liras?’n?n Dolar ve Euro kar??s?nda de?er kaybetmesi üzerine, ?ngilizlerin tatil için Türkiye'yi tercih etmeye ba?lad???n? aktard?. The Guardian, “Sterlin Euro ve Dolar kar??s?nda ?srarla zay?f kalmaya devam ederken, ?ngiliz tatilciler paralar? ile Türkiye'de daha çok ?ey yapabileceklerini anlad?. Tur ?irketleri Türkiye için rezervasyonlar?n artt???n? aktard?” ifadelerine yer verdi.

BBC: REKOR KAYIP

Birle?ik Krall?k’ta kraliyet berat? alt?nda ve devletin parasal deste?iyle yay?n yapan BBC, “Türk liras?nda rekor de?er kayb?” ba?l??? ile verdi. Türkiye'nin be? y?l önce yat?r?mc?lar?n dikkatini çekti?ini belirten BBC, TL'nin son durumu hakk?nda yabanc? yat?r?mc?lar?n art?k bölgeye eskisi kadar olumlu yakla?mad???n? vurgulad?. ?HA

0 Yorum