gündeminiz
Image
medya yazarları

Erdo?an niye o kelimeyi kullanm?yor

gündeminiz

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, “Türk Milleti'ne suikast” diye nitelendirdi?i Sevr'in 98'inci y?ldönümündeyiz...
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, “Türk Milleti'ne suikast” diye nitelendirdi?i Sevr'in 98'inci y?ldönümündeyiz.

Bu vesileyle Türk Tarih Kurum Ba?kan? Prof. Dr. Refik Turan ilginç bir “aç?l?m” yap?p, okul kitaplar? ve çe?itli kaynaklarda Sevr'in “Antla?ma” de?il, “Belge” olarak an?lmas? için giri?imde bulunacaklar?n? söyledi. Antla?malar?n devletleraras? kar??l?kl? kabule ve imza alt?na almaya dayal? belgeler oldu?unu, tek tarafl? dayatmayla haz?rlanan Sevr'de ise böyle bir ?eyin söz konusu olmad???n? vurgulayan Prof. Turan, bu nedenle Sevr'in bizim için bir antla?ma niteli?i ta??mad???n? savundu.

Emekli Büyükelçi Onur Öymen bu aç?l?m?, “Osmanl?'n?n hatas?n? yumu?atma çabas?” sözleriyle ele?tirip, ?unlar? söyledi:

“Belge, hem Meclis hem de Padi?ah?n onaylamamas? sebebiyle yok hükmüne dönü?tü. Onaylanmad??? muhakkak. ?mzaland?. Bunun resimleri her yerde var. Buna belge demek çok zor.  Antla?malar?n bir imza süreci, bir de onay süreci vard?r. Onay sürecinden geçmemi? anla?ma, bu ayr? bir ?ey. O tarihte Meclis-i Mebusan kapal?. Bu nedenle görü?ülemiyor ve Padi?aha sunulam?yor. Ankara'da TBMM antla?may? k?n?yor. 19 A?ustos 1920'de bu antla?may? imzalayan ve olumlu oy kullananlar vatan haini ilan ediliyor. Daha sonra 24 Nisan 1924'te antla?may? imzalayanlar yurtta?l?ktan ç?kar?l?yor. Bunlar ortadayken, 'Bu antla?ma imzalanmam??t?r, yoktur, ka??tt?r' demek olur mu? Osmanl?'n?n hatalar? var.”

ERDO?AN ÖNCE “ANTLA?MA” DED?

TTK Ba?kan? Prof. Turan'?n bu “aç?l?m?” ile ilgili tart??malar? tarihçilere ve konunun uzmanlar?na b?rak?p, Erdo?an'?n Sevr hakk?ndaki ifadelerindeki de?i?ime bakal?m.
Saray'a ç?kt???ndan beri Sevr'e birçok kez at?f yapan Erdo?an, 3 Kas?m 2014'te Bezmialem Vak?f Üniversitesi'nin Akademik Y?l Aç?l?? Töreni’nde o vakitler gündemde olan Ay el Arap (Kobani) olaylar?na de?indikten sonra ?öyle konu?tu:

“Bir as?r sonra burada tüm dünyaya bir kez daha hat?rlatmak isterim; Biz, Sevr Antla?mas?n? y?rt?p atm??, manda ve himayeyi elinin tersiyle itmi?, ba??ms?z, hür bir ülkeyiz, Türkiye’yiz. ?çeride ya da d??ar?da, Türkiye’ye bunun d???nda farkl? gözle bakanlar varsa, bak?? aç?lar?n? de?i?tirsinler. Biz kendi gündemimizi kendimiz belirleriz. Bir satranç oyuncusunun ustal???yla, tarihten, ecdattan ve medeniyetimizden ald???m?z tecrübeyle, politikalar?m?z? biz kendimiz belirleriz. Asparagasla, yalan haberlerle, alg? operasyonlar?yla Türkiye’ye istikamet çizmeye çal??anlar?n hevesleri kursaklar?nda kal?r ve kalacak.”

Erdo?an bundan 2 ay sonra bir kez daha Sevr'den “Antla?ma” olarak söz etti. 6 Ocak 2015'te 7. Büyükelçiler Konferans?’na kat?lan büyükelçiler onuruna verdi?i yemekte, “Sizler, tarihiyle büyük, kültürüyle, medeniyetiyle büyük, özellikle de ?stiklal mücadelesi ve o mücadelenin ard?ndan kazand??? zaferiyle büyük bir devletin elçilerisiniz. Bizim hiçbirimizin üzerinde Mondros Anla?mas?'n?n, Sevr Anla?mas?'n?n izi, gölgesi, bask?s? olamaz” dedi.

Sonraki süreçten bugün kadar ise ?u ifadeleri kulland?:

“Sevr... Sevr ?artlar?... Bize Sevr'i dayatt?lar, Lozan'a raz? olduk... Sevr'i paçavraya çevirmeyi ba?ard?k... Bugün de ad? konulmam?? bir Sevr tehdidiyle kar?? kar??yay?z... Sevr, bugünkü Türkiye’yi 7-8 parçaya bölen haritas?yla bize biçilen as?l misyonun ifadesidir... Haçl? Seferlerinin, Mo?ol ?stilas?n?n, Sevr’in yar?m b?rakt??? i?i, bu kez terör örgütü üzerinden tamamlamak istiyorlar...   Akdeniz’e bir k?srak ba?? gibi uzand???m?z zafer günlerinden boynumuza Sevr kemendinin geçirilmeye çal???ld??? kara günlere kadar her dönemde, mücadelemizin de samimiyetimizin de ?ahidi i?te bu bayrakt?r...”

“BELGE” D?YEN DE ERDO?AN

?ki kez “Antla?ma”, sonra sadece “Sevr”...

Ancak bunlar aras?nda bir kez farkl? bir tan?mlamas? daha oldu.

18 May?s 2017'de TÜS?AD Yüksek ?sti?are Konseyi toplant?s?nda, AB sürecinin devam etti?ini ve bölgemizde ya?anan geli?melerin bir as?r önce haz?rlanan planlar?n aynen devrede oldu?unu gösterdi?ini anlatt?ktan sonra ?unu söyledi:

“Bu planlarda Türkiye’nin pay?na dü?enin ne oldu?unu asl?nda Sevr belgesinden hepimiz çok iyi biliyoruz.”

Görüldü?ü üzere Sevr için “belge” ifadesini kullanan da Erdo?an olmu?.

Türk Tarih Kurumu, 15 ay sonra durumdan vazife mi ç?kard? bilinmez, ama Sevr dört koldan kap?m?za dayanm??ken, “Meleklerin cinsiyetini tart??ma” niteli?indeki bu aç?l?m?n sebebini merak etmemek elde de?il!..

Ki, TTK Ba?kan? Prof. Dr. Refik Turan da, “Belki bir ayr?nt? gibi görünebilir, ama önemli” diyor. Sebebini de ?öyle aç?kl?yor:

“Sevr bizim için hedefine ula?amam?? bir kötü niyet belgesidir. Sevr'de gördü?ümüz o niyet bugün de ölmedi. Bugün de maalesef Diyarbak?r Sur'da aç?lan hendeklerde, 15 Temmuz'daki darbe giri?iminde, anne ve bebe?inin Hakkari'de ?ehit edili?inde, Kandil, Afrin, Münbiç'te bu ister DEA? ister PKK/YPG olsun Türkiye'yi bo?maya yönelik eller görünmekte. Bunlar 100 y?l önceki niyetlerin devam etti?ini, 100 y?l önce bu niyetleri ta??yan mahut vücutlar?n hala Türkiye'yi hedef ald???n? gösteren unsurlard?r.”

Bu tabloyu gören, anlatan bir ayd?n?n öncelikle sorgulamas? gereken nedir?

“Türkiye'yi bo?maya yönelik o ellerin” ba? patronu ABD'ye gönderdi?imiz heyetin nas?l bir anla?man?n pe?inde oldu?u mudur?

Yoksa Sevr'in ad? m?d?r?

Müyesser Y?ld?z

Odatv.com

0 Yorum